Ändrad debiteringsmodell för livsmedelsföretag

Publicerad:

Uppdaterad:

Från och med 2022 kommer samtliga livsmedelsföretag i Stockholm att gå över till en ny norm för hur kontrollen tar ut avgifter. Det innebär att livsmedelsföretagen får betala sin kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök istället för som nu, i början av varje kalenderår.

På detta sätt betalar företagen endast för den nedlagda tiden, vilket för vissa kommer innebära en lägre avgift och för andra en högre avgift. Syftet med ändringen är att göra kontrollerna mer rättvisa där företagen betalar för den kontroll som faktiskt utförs. Bakgrunden till ändringarna är att svensk livsmedelslagstiftning anpassas till EU:s nya kontrollförordning.

För mindre verksamheter där kontrollen inte genomförs varje år kan förändringen upplevas som att det blir dyrare. Har företaget exempelvis betalat 1500kr/ år och får besök vart tredje år innebär förändringen istället att de betalar mellan 4500-5000kr efter utförd kontroll, där beloppet avgörs av hur lång tid kontrollen tar. Eftersom kontrollen sker oanmäld kan efterhandsdebiteringen även uppfattas som mindre förutsägbar.

Vad betalar jag för?

Utöver tiden det tar att utföra kontrollen omfattar kostnaderna även tid för förberedelser och efterarbete inklusive rapportskrivning. Tänk på att kontroller som tar lite tid på plats kan kräva mer tid i bedömningen efteråt, exempel på sådana fall är granskning av märkning där kontrollen kan behöva följa upp och begära in mer uppgifter från livsmedelsföretaget.

Viktigt att tänka på vid nyregistrering av verksamhet eller anläggning

Nya anläggningar och verksamheter måste registreras innan verksamheten startas, annars kan du som verksamhetsutövare få sanktionsavgifter. Med andra ord kan det bli kostsamt att starta upp en verksamhet utan att först registrera den hos kontrollen. Detta gäller även om du tar över en befintlig verksamhet eller byter bolagsform. Avgifterna beror på verksamhetens omsättning men kan uppgå till max 75 000kr.