Hudvårdsbehandlingar

Alla behandlingar där man använder stickande eller skärande instrument är anmälningspliktiga till miljöförvaltningen, till exempel microneedling och användning av lansetter.

Även estetiska behandlingar där man använder stickande eller skärande instrument är anmälningspliktiga. Till exempel trådlyft och estetiska injektionsbehandlingar som fillers. Behandlingar med botox behöver däremot inte anmälas till miljöförvaltningen.

Anmäl senast sex veckor innan start.

Anmälan ska vara skriftlig och skickas in till miljöförvaltningen senast sex veckor innan du planerar att starta din verksamhet.

Tillsammans med anmälan behöver du skicka in följande:

 • En ritning som visar en översikt av lokalen. Den behöver inte vara i exakt skala utan det går bra att rita upp hur lokalen ser ut.
 • På ritningen ska det framgå var behandlingsrum, handtvättfat, toalett, utslagsvask och platsen för rengöring av instrument kommer att finnas.
 • Vilka frågor du ställer till kund innan behandling och efterbehandlingsråd.
 • Dina rutiner för rengöring av eventuella instrument och dina hygienrutiner innan, under och efter behandling.

När du ska göra en anmälan

Tänk på att om ni är flera som delar lokal så måste var och en skicka in en egen anmälan. Det gäller även om det finns en befintlig verksamhet i lokalen som redan är anmäld. Du behöver även anmäla om du förändrar en redan anmäld verksamhet.

Gör en anmälan i följande fall:

 • Starta en stickande skärande verksamhet.
 • Utöka din verksamhet med ytterligare en behandling där stickande/skärande instrument används.
 • Byta lokal.
 • Starta en ambulerande verksamhet, det vill säga du gör hembesök eller liknande.
 • Bygga ut eller gör betydande förändringar i lokalen, till exempel gör nytt behandlingsrum.
 • Arrangera en mässa eller ett event där stickande skärande behandlingar erbjuds allmänheten.
 • Byta organisationsnummer.
 • Om du är en gästverksamhetsutövare som är återkommande eller stannar en längre tid.

Anmälningsblankett

Anmälan av verksamhet med yrkesmässig hygienisk behandling (pdf 631 kB, nytt fönster)

När vi tagit emot din anmälan kommer en handläggare att kontakta dig för att boka in en inspektion. Om du behöver söka bygglov kontakta stadsbyggnadskontoret.

Lokalen och rutiner

Lokalen: viktigt att tänka på

 • Lokalen ska vara lättstädad och ha fria ytor.
 • Förvara instrument och material i stängda lådor, skåp eller förråd.
 • Handtvättfat bör finnas i eller nära intill behandlingsutrymmet
 • Undvik textilier som till exempel mattor, kuddar, draperier, avskärmningsskärmar, stolar.
 • Det ska finnas städrutiner över lokalens olika utrymmen. I rutinerna ska det framgå vad som görs dagligen, veckovis, månadsvis samt vid storstädning.
 • Att lokalen har en tillräcklig ventilation för antalet personer som vistas i lokalen. Luften som kommer in i lokalen bör vara 7 liter per sekund för varje person som är i lokalen.
 • Det ska finnas dokumentation på att ventilationen i lokalen är kontrollerad (OVK -protokoll).

Rutiner vid behandling

 • Att du frågar kunden om eventuella sjukdomar och mediciner som kan påverka behandlingen.
 • I de fall speciell efterbehandling behövs ska kunden även få skriftlig information om skötselrutiner.
 • Skalpeller, nålar och andra stickande skärande instrument ska vara sterilt engångsmaterial.
 • Desinficera huden innan ingrepp.
 • Särskilda arbetskläder ska användas.

För microneedling gäller även följande:

 • Vid behandling ska eventuella tagytor plastas in.
 • Maskin och eventuell sladd ska vara inplastade under behandling och ytdesinficeras efteråt.
 • Vid behandlingar som microneedling ska även engångsförkläden användas.

Avfall och kemikalier

 • Förvara stickande skärande avfall i en särskild behållare som går att försluta och som är tydligt märkt. Du får inte slänga avfallet i de vanliga hushållssoporna utan det ska hämtas av en avfallsentreprenör eller lämnas till exempelvis ett apotek.
 • Det ska finnas kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad för alla faroklassade produkter, inklusive städprodukter.

Generella regler för hygienverksamheter

Miljöförvaltningen har tillsynsansvaret över alla hygienverksamheter i kommunen. Vissa hygienverksamheter innebär en större risk för smitta och är därför anmälningspliktiga.

Anmälningspliktig hygienverksamhet

Hygienverksamheter där kroppens hud eller slemhinnor punkteras av stickande eller skärande instrument är anmälningspliktiga. Till dessa räknas till exempel akupunktur, fotvård, piercing, tatuering, kosmetisk tatuering, microneedling, wet cupping/hijama, användning av lansetter samt vissa injektionsbehandlingar. Kontakta miljöförvaltningen om du är osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig.

Miljöförvaltningen tar ut en fast anmälningsavgift för anmälan om start av hygienverksamhet. Vid anmälan om ändring av redan anmäld verksamhet, vid återbesök eller klagomål får du istället betala timavgift.

Miljösanktionsavgift

Om man inte har anmält sin verksamhet innan start riskerar man att få betala en bot, en så kallad miljösanktionsavgift.

Alla hygienverksamheter, även de som inte använder stickande eller skärande instrument, ska ha en egenkontroll enligt miljöbalken. Detta innebär bland annat att:

 • Du ska ha den kunskap som krävs för att kunna bedriva din verksamhet på ett säkert sätt.
 • Ser över vilka risker din verksamhet kan ha på människors hälsa och miljön samt att ta fram rutiner för att minska risken för att problem uppstår.
 • Dina rutiner ska vara anpassade efter hur du utför olika arbetsmoment samt efter de förutsättningar som finns i din lokal.
 • Regelbundet gå igenom och uppdatera din egenkontroll.
 • Har du anställda ligger ansvaret på dig att se till att dina anställda har den kunskap som krävs för att kunna utföra behandlingarna.

Dokumentera

Om du har en anmälningspliktig verksamhet ska din egenkontroll dessutom vara dokumenterad. Detta innebär bland annat att alla rutiner ska vara nedskrivna. Det ska finnas dokumentation på att till exempel steriliseringsapparaten är kontrollerad och att ventilationen är kontrollerad och godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

 • Lokalen ska vara lättstädad. Man behöver se till att ytor som golv, väggar, hyllor och behandlingsbord är lätta att rengöra och se till att inte ha så många saker framme.
 • Att instrument och material förvaras på ett säkert sätt för att undvika förorening och smittspridning.
 • Undvik textila material, till exempel kuddar, filtar, mattor och gardiner.
 • Finns det flera behandlingsplatser ska dessa placeras så att man undviker risk för smittspridning.
 • Rengöring av instrument ska ske på en särskild plats som är avskild från övrig verksamhet
 • Handtvättställ ska finnas i behandlingsrum eller strax intill.
 • Det ska finnas städrutiner över lokalens olika utrymmen. Det ska framgå av rutinerna vad som görs dagligen, veckovis, månadsvis samt vid storstädning.
 • Att lokalen har en tillräcklig ventilation för antalet personer som vistas i lokalen. Luften som kommer in i lokalen bör vara 7 liter per sekund för varje person som är i lokalen. Punktutsug kan behövas om det uppstår mycket damm och/eller stark lukt.

Rutiner för behandling och hygien/smittskydd

 • Beroende på typ av behandling (alltid för stickande skärande behandling) kan du behöva ställa frågor om kundens hälsa och eventuell medicinering innan behandling utförs.
 • I de fall speciell efterbehandling behövs ska kunden även få skriftlig information om skötselrutiner.
 • Att du har rutiner för hur du förbereder behandlingsplatsen och vilka rengöringsrutiner du har av behandlingsplatsen efter kund.
 • Rutiner för hur du kommer att kunna ha en god handhygien under hela behandlingen.
 • Skalpeller, nålar och andra stickande skärande instrument ska vara sterilt engångsmaterial.
 • Rutiner för rengöring av material och eventuella instrument.
 • Förvara stickande skärande avfall i en särskild behållare som går att försluta och som är tydligt märkt. Du får inte slänga avfallet i de vanliga hushållssoporna utan ska hämtas av en avfallsentreprenör eller lämnas till exempelvis ett apotek.

Det är även anmälningspliktigt att bedriva ambulerande verksamhet, det vill säga erbjuda behandlingar hemma hos folk, på arbetsplatser eller liknande. Anmäl till den kommun i vilken platsen där du rengör dina instrument finns. Du behöver även informera de övriga kommuner du kommer att vara verksam i. Det är sedan upp till respektive kommun att bedöma hur de ska hantera den informationen och om de vill ta in en anmälan från dig.

Samma krav ställs på en ambulerande verksamhet som på en verksamhet med fast lokal, vad gäller bland annat hygien, smittskydd, hantering och rengöring av instrument. Du ska även ha rutin för hur du transporterar ditt arbetsmaterial på ett säkert sätt.

Förvarar du ditt arbetsmaterial och rengör instrumenten hemma, ska detta ske i ett avskilt utrymme.

Ska du ha en mobil verksamhet, till exempel i husbil, ska anmälan göras till alla kommuner som du kommer att vara verksam i. Mobila verksamheter har samma krav på sig som verksamheter med fast lokal.

Om du ska bedriva stickande skärande hygienverksamhet i hemmet behöver verksamheten vara helt separerad från bostadsdelen. Vi bedömer från fall till fall om det är lämpligt.

Om du ska medverka på ett event eller en mässa där du erbjuder stickande skärande behandling till allmänheten ska detta anmälas till den kommun där eventet kommer att äga rum. Det är alltid arrangören som ska göra anmälan.

Tillsammans med anmälan behöver du även skicka in följande rutiner:

 • hur man kommer att hålla en god hygien och undvika smittspridning innan, under och efter behandling på plats.
 • hur man kommer kunna ha en god handhygien under hela behandlingen.
 • frågor om kundens hälsa och eventuell medicinering innan behandling.
 • eventuella efterbehandlingsråd.
 • eventuell information om använda färgers innehåll.
 • eventuella rengöringsrutiner av instrument och i så fall var instrumenten kommer att rengöras. Alternativt att man endast använder sterilt engångsmaterial.
 • hantering av stickande skärande avfall.
 • städrutiner för behandlingsutrymmet och handfat.
 • hur arbetsmaterial förvaras både på plats och vid transport.
 • kopia på att verksamhetsutövaren är anmäld till den kommun hen är verksam i.
 • hur behandlingsplatsen avskärmas från besökarna på eventet
 • en ritning över lokalen där det framgår var behandlingsplatsen och handfat finns.

Gästverksamhetsutövare, till exempel en gästtatuerare, som erbjuder samma slags behandling som studion/salongen men endast stannar en kortare tid, faller in under studions/salongens ansvar och egenkontroll. Om gästverksamhetsutövaren däremot är återkommande eller stannar en längre tid behöver gästverksamhetsutövaren skicka in en egen anmälan (förutsatt att gästverksamhetsutövaren är egen företagare). Är du osäker på om du behöver göra en anmälan kontakta miljöförvaltningen.

Miljötaxa

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöförvaltningens uppgift är att genom tillsyn kontrollera att lagstiftningen följs.

Taxa från och med 1 januari 2020.

 • Taxan för miljötillsyn är 1200 kr/timme
 • Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 1200 kr/timme 
 • Taxa för livsmedelskontroll 1430 kr/timme.

Det är vår självkostnad för tillsynen och innehåller både direkta och indirekta kostnader. Inom livsmedelskontrollen betalas de flesta avgifterna i förskott.

När det gäller avgift för livsmedelskontroll tas inte ersättning för restid ut separat. I stället är restidskostnaden inräknad i timtaxan som därför är högre jämfört med om restiden skulle betalas separat.

Timavgifterna betalas per påbörjad halvtimme när det inte finns någon fastställd fast taxa. De baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende och betalas som regel i efterskott.

Timavgift debiteras inte bara för den tid som våra inspektörer bedriver tillsyn på plats hos en verksamhet, utan också för förberedelser och efterarbete samt den tid vi lägger ner på att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar.

Ju bättre ordning man har på sin verksamhet och sina papper, desto mindre tid behöver vi lägga ner på tillsynen.

De fasta avgifterna beräknas utifrån ett schablonmässigt bestämt antal timmar multiplicerade med timavgiften och betalas som regel i förskott.

 • Avgift för registrering av livsmedelsverksamhet är 2 860 kr.
 • Fast årlig avgift för förskolor är 4 800 kr.
 • Fast årlig avgift för skolor är 6 000 kr.
 • Fast årlig avgift för bassängbad är differentierad beroende på anläggningens storlek. Man betalar 10 800 kr i grundavgift, samt 1 200 kr per bassäng.
 • Årlig avgift för plaskdammar är 6 000 kr.
 • Anmälningsavgiften för skola och barnomsorg är 14 400 kr.
 • Anmälningsavgift för hygienverksamheter 6 000 kr.

Värmepump eller köldmedia

 • Fast årlig avgift för stationär köldmedieanläggning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer 2 400 kr.
 • Fast årlig avgift för båtklubbar med uppläggningsplats 3 600 kr.
 • Ansökningsavgift för en liten värmepumpsanläggning upp till 20 kW är 6 000 kr.
 • Ansökningsavgift för en stor värmepumpsanläggning med effektuttag på 20 kW till 10 MW är avgiften 10 800 kr.

Om handläggningstiden som den årliga avgiften avser överskrids väsentligt, kan miljö- och hälsoskyddsnämnden komma att timdebitera för de extra timmar som lagts ned. Samma verksamhet kan omfattas av avgifter enligt flera taxor.

Svensk och europeisk miljö- och livsmedelslagstiftning utgår från att tillsynen ska finansieras genom avgifter. Avgiften grundas på den tid vi faktiskt lägger ner på tillsynen av olika verksamheter.

Alla verksamheter – även butiker och fastighetsägare - ska själva bära de kostnader som hänger ihop med att vi kontrollerar att lagen följs. Detta för att skattebetalarna inte ska behöva bekosta tillsynen av enskilda verksamheter.

Taxa för livsmedelskontroll baseras på en riskbedömning enligt anvisningar från Livsmedelsverket.

För varje taxa finns dels en fast årlig avgift och dels en timavgift. Dessutom innehåller taxorna regler för olika anmälnings- och provtagningsavgifter.

Till följd av coronaviruset och sjukdomen covid-19 drabbas flera näringar hårt i Stockholms stad. Många verksamheter, inte minst inom besöksnäringen och små till medelstora företag, vittnar om kraftiga intäktsbortfall. Stockholms stad vidtar därför ett antal åtgärder i syfte att skapa lättnader för det lokala näringslivet.

Lättnaderna består bland annat av möjlighet till uppskov av betalning av tillsynsavgift mm från miljöförvaltningen, och gäller de företag som på grund av pandemin har ekonomiska svårigheter. Du som vill ha uppskov att betala behöver inte kontakta förvaltningen. Betala fakturan så snart du kan men senast den 31 oktober 2020.

För övriga verksamheter samt privatpersoner gäller förfallodatum som anges på fakturan.

Kontaktuppgifter

Hygienverksamheter, avfall, kosmetiska produkter, solarier och annan hälsoskyddsrelaterad verksamhet
Telefon: 08-508 28 900
E-post: direktservice.miljoforvaltningen@stockholm.se

Bilvårds- och drivmedelsanläggningar, verkstäder med mera, grafisk verksamhet, kemtvätt, tandläkare och annan miljöfarlig verksamhet
Telefon: 08-508 28 990
E-post: plan_o_miljo.miljoforvaltningen@stockholm.se

Fakturor från miljöförvaltningen som hanteras av Sergel Inkasso eller Kronofogden
Telefon: 08-508 28 757
E-post: kundservice.miljoforvaltningen@stockholm.se

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Hygienverksamheter
Akupunktur Hudvård Manikyr och pedikyr

Uppdaterad