Manikyr och pedikyr

Manikyr och pedikyr är två hygienverksamheter som miljöförvaltningen har tillsynsansvar för. Om du använder skärande instrument som skalpeller och credoblad är din verksamhet anmälningspliktig. Bedriver du manikyr- eller pedikyrverksamhet (där skärande instrument inte används) finns det ändå en del regler och information som du behöver känna till.

Ändring av anmälningsplikten

Från och med 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande skärande verksamhet där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Det innebär att du blir anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet. Exempel på verksamheter som numera är anmälningspliktiga:

 • barberare eller frisörer som använder rakblad eller rakkniv mot hud
 • håltagning med sterila engångskassetter som till exempel Blomdahl, Studex och Iverness
 • nålepilering.

Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Anmälningsblankett

Även estetiska behandlingar där man använder stickande eller skärande instrument är anmälningspliktiga. Till exempel trådlyft och estetiska injektionsbehandlingar som fillers. Behandlingar med botox behöver däremot inte anmälas till miljöförvaltningen.

Du behöver anmäla din pedikyrverksamhet till miljöförvaltningen om du använder skärande instrument. Som för alla typer av hygienverksamheter behöver du ha en god egenkontroll.

Anmälan av verksamhet med yrkesmässig hygienisk behandling (pdf, 631 kB, nytt fönster)

Manikyr

Förutom de generella krav på lokal och rutiner som gäller för hygienverksamheter behöver man för manikyr även tänka på följande:

 • Instrument som används vid behandling (inklusive penslar) ska rengöras och desinficeras mellan varje kund.
 • Filar och sliphuvuden ska vara av engångstyp.
 • Använd rena handdukar till varje kund.
 • Rengör behandlingsplatsen mellan varje kund.
 • Tvätta händerna både före och efter varje kund. Använd handdesinfektion.
 • Du bör ha på dig särskilda arbetskläder.
 • Varje behandlingsplats ska ha punktsug för slipdamm och kraftiga lukter.
 • Pågår det flera olika behandlingar samtidigt i lokalen ska ni skilja av de med större infektionsrisk.

Pedikyr

Förutom de generella krav på lokal och rutiner som gäller för hygienverksamheter behöver man för pedikyr (där skärande instrument inte används) även tänka på följande:

 • Behandlingsplatsen ska rengöras mellan varje kund.
 • Fotbadet ska rengöras med borste och sedan desinficeras mellan varje kund.
 • Arbetsmaterial av skumgummi eller annat poröst material ska vara av engångstyp.
 • Instrumenten ska rengöras mellan varje kund.
 • Instrumenten behöver rengöras med en borste som kommer åt ordentligt och därefter desinficeras.
 • Använd särskilda arbetskläder samt engångsförkläde.
 • Pågår flera olika behandlingar samtidigt i lokalen ska ni skilja av de med större infektionsrisk.

Generella regler för hygienverksamheter

Miljöförvaltningen har tillsynsansvaret över alla hygienverksamheter i kommunen. Vissa hygienverksamheter innebär en större risk för smitta och är därför anmälningspliktiga.

Anmälningspliktig hygienverksamhet

Hygienverksamheter där kroppens hud eller slemhinnor punkteras av stickande skärande instrument är anmälningspliktiga. Till dessa räknas till exempel akupunktur, fotvård, piercing, tatuering, kosmetisk tatuering, microneedling, wet cupping/hijama, användning av lansetter samt vissa injektionsbehandlingar. Kontakta miljöförvaltningen om du är osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig.

Miljöförvaltningen tar ut en fast anmälningsavgift för anmälan om start av hygienverksamhet. Vid anmälan om ändring av redan anmäld verksamhet, vid återbesök eller klagomål får du istället betala timavgift.

Miljösanktionsavgift

Om man inte har anmält sin verksamhet innan start riskerar man att få betala en bot, en så kallad miljösanktionsavgift.

Alla hygienverksamheter, även de som inte använder stickande skärande instrument, ska ha en egenkontroll enligt miljöbalken. Detta innebär bland annat att

 • du ska ha den kunskap som krävs för att kunna bedriva din verksamhet på ett säkert sätt
 • du ser över vilka risker din verksamhet kan ha på människors hälsa och miljön samt att ta fram rutiner för att minska risken för att problem uppstår
 • dina rutiner ska vara anpassade efter hur du utför olika arbetsmoment samt efter de förutsättningar som finns i din lokal
 • du regelbundet går igenom och uppdatera din egenkontroll
 • om du anställda är det ditt ansvar att se till att dina anställda har den kunskap som krävs för att kunna utföra behandlingarna.

Dokumentera

Har du en anmälningspliktig verksamhet ska din egenkontroll dessutom vara dokumenterad. Detta innebär bland annat att alla rutiner ska vara nedskrivna. Det ska finnas dokumentation på att till exempel steriliseringsapparaten är kontrollerad och att ventilationen är kontrollerad och godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

 • Lokalen ska vara lättstädad. Man behöver se till att ytor som golv, väggar, hyllor och behandlingsbord är lätta att rengöra och se till att inte ha så många saker framme.
 • Instrument och material ska förvaras på ett säkert sätt för att undvika förorening och smittspridning.
 • Undvik textila material, till exempel kuddar, filtar, mattor och gardiner.
 • Finns det flera behandlingsplatser ska dessa placeras så att man undviker risk för smittspridning.
 • Rengör instrument på en särskild plats som är avskild från övrig verksamhet.
 • Handtvättställ ska finnas i behandlingsrum eller strax intill.
 • Det ska finnas städrutiner över lokalens olika utrymmen. Det ska framgå av rutinerna vad som görs dagligen, veckovis, månadsvis samt vid storstädning.
 • Lokalen ska ha tillräcklig ventilation för antalet personer som vistas i lokalen. Luften som kommer in i lokalen bör vara 7 liter per sekund för varje person som är i lokalen. Punktutsug kan behövas om det uppstår mycket damm eller stark lukt.

Rutiner för behandling och hygien/smittskydd:

 • Beroende på typ av behandling (alltid för stickande skärande behandling) kan du behöva ställa frågor om kundens hälsa och eventuell medicinering innan behandling utförs.
 • I de fall speciell efterbehandling behövs ska kunden även få skriftlig information om skötselrutiner.
 • Du ska ha rutiner för hur du förbereder behandlingsplatsen och vilka rengöringsrutiner du har av behandlingsplatsen efter kund.
 • Du ska ha rutiner för hur du kommer att kunna ha en god handhygien under hela behandlingen.
 • Skalpeller, nålar och andra stickande skärande instrument ska vara sterilt engångsmaterial.
 • Det ska finnas rutiner för rengöring av material och eventuella instrument.
 • Förvara stickande skärande avfall i en särskild behållare som går att försluta och som är tydligt märkt. Du får inte slänga avfallet i de vanliga hushållssoporna utan ska hämtas av en avfallsentreprenör eller lämnas till exempelvis ett apotek.

Det är även anmälningspliktigt att bedriva ambulerande verksamhet, det vill säga erbjuda behandlingar hemma hos folk, på arbetsplatser eller liknande. Anmäl till den kommun i vilken platsen där du rengör dina instrument finns. Du behöver även informera de övriga kommuner du kommer att vara verksam i. Det är sedan upp till respektive kommun att bedöma hur de ska hantera den informationen och om de vill ta in en anmälan från dig.

Samma krav ställs på en ambulerande verksamhet som på en verksamhet med fast lokal, vad gäller bland annat hygien, smittskydd, hantering och rengöring av instrument. Du ska även ha rutin för hur du transporterar ditt arbetsmaterial på ett säkert sätt.

Förvarar du ditt arbetsmaterial och rengör instrumenten hemma, ska detta ske i ett avskilt utrymme.

Ska du ha en mobil verksamhet, till exempel i husbil, ska anmälan göras till alla kommuner som du kommer att vara verksam i. Mobila verksamheter har samma krav på sig som verksamheter med fast lokal.

Om du ska bedriva stickande skärande hygienverksamhet i hemmet behöver verksamheten vara helt separerad från bostadsdelen. Vi bedömer från fall till fall om det är lämpligt.

Om du ska medverka på ett event eller en mässa där du erbjuder stickande skärande behandling till allmänheten ska detta anmälas till den kommun där eventet kommer att äga rum. Det är alltid arrangören som ska göra anmälan.

Tillsammans med anmälan behöver du skicka in följande rutiner:

 • hur man kommer att hålla en god hygien och undvika smittspridning innan, under och efter behandling på plats
 • hur man kommer kunna ha en god handhygien under hela behandlingen
 • frågor om kundens hälsa och eventuell medicinering innan behandling
 • eventuella efterbehandlingsråd
 • eventuell information om använda färgers innehåll
 • eventuella rengöringsrutiner av instrument och i så fall var instrumenten kommer att rengöras (alternativt att man endast använder sterilt engångsmaterial)
 • hantering av stickande skärande avfall
 • städrutiner för behandlingsutrymmet och handfat
 • hur arbetsmaterial förvaras både på plats och vid transport
 • kopia på att verksamhetsutövaren är anmäld till den kommun hen är verksam i
 • hur behandlingsplatsen avskärmas från besökarna på eventet
 • en ritning över lokalen där det framgår var behandlingsplatsen och handfat finns.

Gästverksamhetsutövare, till exempel en gästtatuerare, som erbjuder samma slags behandling som studion eller salongen men endast stannar en kortare tid, faller in under studions eller salongens ansvar och egenkontroll.

Är gästverksamhetsutövaren däremot återkommande eller stannar en längre tid behöver gästverksamhetsutövaren skicka in en egen anmälan (förutsatt att gästverksamhetsutövaren är egen företagare).

Är du osäker på om du behöver göra en anmälan kontakta miljöförvaltningen.

Läs även

Miljötaxa

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöförvaltningens uppgift är att genom tillsyn kontrollera att lagstiftningen följs.

Taxa från och med 1 januari 2022:

 • miljötillsyn är 1 260 kr/timme
 • tillsyn enligt strålskyddslagen 1 260 kr/timme 
 • livsmedelskontroll 1 510 kr/timme.

Det är vår självkostnad för tillsynen och innehåller både direkta och indirekta kostnader.

När det gäller avgift för livsmedelskontroll tas inte ersättning för restid ut separat. I stället är restidskostnaden inräknad i timtaxan som därför är högre jämfört med om restiden skulle betalas separat.

Timavgifterna betalas per påbörjad halvtimme när det inte finns någon fastställd fast taxa. De baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende och betalas som regel i efterskott.

Timavgift debiteras inte bara för den tid som våra inspektörer bedriver tillsyn på plats hos en verksamhet, utan också för förberedelser och efterarbete samt den tid vi lägger ner på att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar.

Ju bättre ordning man har på sin verksamhet och sina papper, desto mindre tid behöver vi lägga ner på tillsynen.

De fasta avgifterna beräknas utifrån ett schablonmässigt bestämt antal timmar multiplicerade med timavgiften och betalas som regel i förskott.

 • Anmälningsavgift för livsmedelsverksamhet är 1 510 kr.
 • Fast årlig avgift för förskolor är 5 040 kr.
 • Fast årlig avgift för skolor är 6 300 kr.
 • Fast årlig avgift för bassängbad är differentierad beroende på anläggningens storlek. Man betalar 11 340 kr i grundavgift, samt 1 260 kr per bassäng.
 • Årlig avgift för plaskdammar är 6 300 kr.
 • Anmälningsavgiften för skola och barnomsorg är 15 120 kr.
 • Anmälningsavgift för hygienverksamheter är 6 300 kr.
 • Fast årlig avgift för båtklubbar med uppläggningsplats är 3 780 kr.

Värmepump eller köldmedia

 • Fast årlig avgift för stationär köldmedieanläggning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer är 2 520 kr.
 • Ansökningsavgift för en liten värmepumpsanläggning upp till 20 kW är 6 300 kr.
 • Ansökningsavgift för en stor värmepumpsanläggning med effektuttag på 20 kW till 10 MW är avgiften 11 340 kr.

Om handläggningstiden som den årliga avgiften avser överskrids väsentligt, kan miljö- och hälsoskyddsnämnden komma att timdebitera för de extra timmar som lagts ned. Samma verksamhet kan omfattas av avgifter enligt flera taxor.

Svensk och europeisk miljö- och livsmedelslagstiftning utgår från att tillsynen ska finansieras genom avgifter. Avgiften grundas på den tid vi faktiskt lägger ner på tillsynen av olika verksamheter.

Alla verksamheter – även butiker och fastighetsägare – ska själva bära de kostnader som hänger ihop med att vi kontrollerar att lagen följs. Detta för att skattebetalarna inte ska behöva bekosta tillsynen av enskilda verksamheter.

Taxa för livsmedelskontroll baseras på en riskbedömning enligt anvisningar från Livsmedelsverket.

För varje taxa finns en timavgift. Taxorna innehåller regler för olika anmälnings- och provtagningsavgifter.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Hygienverksamheter

Fotvård Manikyr och pedikyr

Uppdaterad