Solarier

På den här sidan finns information för dig som driver solarieverksamhet. Endast moderna solarier får användas för kosmetiskt syfte, det vill säga solariet ska uppfylla strålskyddskraven i den europeiska tekniska produktsäkerhetsstandarden för solarier. Tänk på att det är förbjudet att låta någon under 18 år sola i ett kosmetiskt solarium.

18-årsgräns

Sedan den 1 september 2018 är det förbjudet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium. Som solarieägaren behöver du säkerställa att kunden har fyllt 18 år. Det kan du göra genom att kontrollera ID-handling, eller att du har en teknisk lösning som ser till att endast personer över 18 år får tillträde till ett solariebås.

Kontrollköp

Miljöförvaltningen har möjlighet att använda sig av kontrollköp för att kontrollera att solarieverksamheter kontrollerar solkundens ålder. Kontrollköp innebär att miljöförvaltningen använder sig av en person som oannonserat besöker solariet och kontrollerar att solarieverksamheten förvissar sig om att solkunden har fyllt 18 år. Miljöförvaltningen måste i efterhand informera solarieverksamheten om köpet.

Anställda

Har du anställda ansvarar du för att din personal har den kunskap och utbildning som krävs för att de ska kunna följa kraven i strålskyddslagen och tillhörande föreskrifter.

Anmälningsplikt

Solarieverksamhet är anmälningspliktig och ska anmälas till miljöförvaltningen. En skriftlig anmälan ska göras senast sex veckor innan du startar din verksamhet. Tänk på att även förändringar i ägarförhållanden, att verksamheten upphör eller flyttar ska meddelas miljöförvaltningen.

Blankett – Anmälan om solarieverksamhet (pdf, 636 kB, nytt fönster)

Du har ansvar

Det är du som bedriver verksamheten som har ansvar för att din verksamhet uppfyller strålskyddslagen och miljöbalkens krav. Om din verksamhet inte gör det kommer miljöförvaltningen ställa krav på att bristerna rättas till. Genom att själv kontrollera att din verksamhet kraven minimerar du handläggningstiden och din kostnad för tillsynen.

Miljöförvaltningens tillsyn

Vår tillsyn omfattar kosmetiska solarier, det vill säga solarier vars syfte är att sola huden brun, och som upplåts till allmänheten. Tillsynens mål är att successivt bidra till en förbättring av strålsäkerheten på dessa solarier. Förbättringen uppnås genom att miljöförvaltningen inspekterar verksamheterna, ställer krav på åtgärder där så behövs och driver ärendena tills åtgärderna är genomförda.

Egenkontroll

Här under följer exempel på vad som bör ingå i din egenkontroll, utöver de krav som ställs enligt strålskyddslagen. Miljöförvaltningen rekommenderar att egenkontrollen är skriftlig för att verksamheten lättare ska kunna uppdatera rutiner.

Verksamheten ska kunna säkerställa att använda solarielysrör (samt annat farligt avfall) transporteras och tas om hand på ett korrekt sätt. Verksamheten kan ha avtal med en avfallsentreprenör som har tillstånd att transportera farligt avfall och som kommer och hämtar solarielysrören på plats.

Om verksamheten bestämmer att själv transportera solarielysrören till en återvinningscentral ska detta vara anmält till länsstyrelsen. Vidare måste verksamheten se till att återvinningscentralen tar emot verksamhetsavfall.

Om det finns toalett ska den vara försedd med handtvättställ, flytande tvål och pappershanddukar. Att erbjuda tyghanddukar är inte lämpligt då det finns risk för smittspridning. Toaletten ska städas dagligen.

I lokalen ska det finnas ett utrymme för förvaring av städutrustning. Blöta moppar ska kunna hängas upp för att de ska torka och för att undvika dålig lukt och mikrobiell tillväxt. Tänk på att mopparna även ska bytas ut/tvättas regelbundet.

Solariebäddarna ska kunna desinficeras mellan varje kund. Engångspapper och desinfektionsmedel för rengöring ska därför finnas tillgängligt i varje solarieutrymme. Tänk på att märka sprayflaskan med desinfektionsmedel så att innehållet inte kan misstas för vatten.

Det ska finna rutiner för daglig städning av lokal och solariebäddar. Av rutinen ska det framgå vem som städar, när, var och hur ofta samt vilka metoder och material som användas.

En lokal som används till solarieverksamhet ska ha god ventilation (minst mekanisk frånluft) eftersom det blir varmt av sollysrören. Det behöver vara ett uteluftsflöde på minst 7 l/s och person för samtidig personbelastning plus ett tillägg på 0,35 l/s per m2.

Obligatorisk ventilationskontroll

Alla typer av ventilationssystem måste underhållas och skötas så att dess funktion inte sätts ur spel. Kontroll av ventilationen, så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK), ska ske regelbundet av en ventilationskonsult. Antingen är det du som solarieutövare som ansvarar för att en OVK utförs eller så är det fastighetsägaren.

Ansvaret för detta ska framgå i ert hyresavtal. Oberoende av om det är du eller fastighetsägaren som ansvarar för att en OVK utförs ska du uppfylla kunskapskravet. Detta innebär att du ska veta hur ventilationen fungerar, när en OVK utfördes, om några anmärkningar erhölls och vilka åtgärder som vidtas för att komma tillrätta med dessa. Miljöförvaltningen rekommenderar att du har en kopia på OVK-protokollet.

Verksamheten behöver regelbundet se över att ventilationen fungerar, att solariebäddarna är hela, timer fungerar och att godkänd utrustning används.

Det ska finnas rutiner för hur klagomål på verksamheten hanteras.

Det dagliga arbetet inom verksamheten underlättas om det finns en tydlig ansvarsfördelning både inom verksamheten och gentemot fastighetsägare, avfallsentreprenör och solariertillverkare.

Du ska regelbundet se över din egenkontroll och bedöma om rutiner, avtal med mera behöver uppdateras. Till exempel har det skett lagändringar som påverkar verksamheten, har antalet solarier inom verksamheten ändrats? 

 • Det ska för varje solarium framgå genom märkning att det är ett UV-typ 3 solarium.
 • På solariet ska det finnas en rörskylt från tillverkaren som visar vilken sorts rör som ska användas i solariet. 
 • Rörskylten ska ange lysrörens ekvivalenskod samt intervall för ersättningsrörs X- och Y-värden (ett ersättningsrörs X-värde ska vara mellan 75-100 % av originalrörets. Ett ersättningsrörs Y-värde ska vara mellan 85-115 % av originalrörets). 
 • Om solariet har andra UV-lampor än lysrör ska rörskylten vara märkt med lampornas benämning. 
 • Märkskyltar och varningstexter ska ha en synlig placering. 
 • Beröringsskydd för strålkällorna ska finnas.
 • Exponeringsschemat (från solarietillverkaren) ska vara anpassat för varje enskild solariemodell och ska finnas väl synligt i lokalen.
 • Verksamhetsutövaren ska vidta åtgärder så att kunderna solar enligt exponeringsschemats rekommenderade soltider.
 • Tidur, som kan ställas in så att rekommenderade soltider enligt exponeringsschema eller motsvarande anvisningar följs, ska finnas.
 • Automatisk avstängning (extra inbyggt tidur) vid fel på timer i liggsolarier, ska finnas.
 • Nödstopsknapp för avstängning ska finnas åtkomlig
 • Solariet ska vara konstruerat så att UV-strålningen inte ökar om ett filterglas saknas, lossnar eller är trasigt.
 • Varje solarium ska vara avskärmat så att människor inte kan bli bestrålade oavsiktligt.
 • SSM:s affisch ”Råd för att skydda din hälsa” ska finnas i minst A3 format på eller intill:
  1. varje solarium
  2. plats där betalning eller bokning för solning sker, och
  3. vid exponeringsschemat (finns att ladda hem från Strålsäkerhetsmyndigheten)
 • Varningstext för UV-strålning med följande innebörd: 
  ”VARNING: Ultraviolett strålning kan skada ögon och hud, åldra huden och ge hudcancer. Läs bruksanvisningen noga. Använd avsedda skyddsglasögon. Vissa mediciner och kosmetiska preparat kan orsaka överkänslighet.”
  Detta kan även framgå av ett permanent anslag på väggen intill solariet. Texten ”läs bruksanvisningen noga” får ersättas med ”rådfråga personalen¨.
 • Skyddsglasögon som uppfyller kraven enligt bilaga 2, SSMFS 2012:5 ska finnas tillgängligt.
 • Verksamheten får ej tillhandahålla kosmetiska eller hygieniska produkter som är avsedda att appliceras på huden före solning för att förstärka UV-strålningens verkningar.
 • Verksamheten får inte marknadsföra kosmetiska solarier i medicinskt syfte, exempelvis får verksamheten inte göra reklam för D-vitamin.

För obemannade solarier gäller även:

 • Strömförsörjningen ska vara försedd med ett extra tidur som slår ifrån matningsspänningen till solariets strålkällor efter högst 15 minuters användning. Längsta möjliga soltid ska vara 15 minuter.

Du behöver säkerställa att den som avser sola har fyllt 18 år.

Det ska finnas en klart synbar skylt med tydlig information om förbudet vid varje solarium i verksamheten.

Miljötaxa

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöförvaltningens uppgift är att genom tillsyn kontrollera att lagstiftningen följs.

Taxa från och med 1 januari 2022:

 • miljötillsyn är 1 260 kr/timme
 • tillsyn enligt strålskyddslagen 1 260 kr/timme 
 • livsmedelskontroll 1 510 kr/timme.

Det är vår självkostnad för tillsynen och innehåller både direkta och indirekta kostnader.

När det gäller avgift för livsmedelskontroll tas inte ersättning för restid ut separat. I stället är restidskostnaden inräknad i timtaxan som därför är högre jämfört med om restiden skulle betalas separat.

Timavgifterna betalas per påbörjad halvtimme när det inte finns någon fastställd fast taxa. De baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende och betalas som regel i efterskott.

Timavgift debiteras inte bara för den tid som våra inspektörer bedriver tillsyn på plats hos en verksamhet, utan också för förberedelser och efterarbete samt den tid vi lägger ner på att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar.

Ju bättre ordning man har på sin verksamhet och sina papper, desto mindre tid behöver vi lägga ner på tillsynen.

De fasta avgifterna beräknas utifrån ett schablonmässigt bestämt antal timmar multiplicerade med timavgiften och betalas som regel i förskott.

 • Anmälningsavgift för livsmedelsverksamhet är 1 510 kr.
 • Fast årlig avgift för förskolor är 5 040 kr.
 • Fast årlig avgift för skolor är 6 300 kr.
 • Fast årlig avgift för bassängbad är differentierad beroende på anläggningens storlek. Man betalar 11 340 kr i grundavgift, samt 1 260 kr per bassäng.
 • Årlig avgift för plaskdammar är 6 300 kr.
 • Anmälningsavgiften för skola och barnomsorg är 15 120 kr.
 • Anmälningsavgift för hygienverksamheter är 6 300 kr.
 • Fast årlig avgift för båtklubbar med uppläggningsplats är 3 780 kr.

Värmepump eller köldmedia

 • Fast årlig avgift för stationär köldmedieanläggning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer är 2 520 kr.
 • Ansökningsavgift för en liten värmepumpsanläggning upp till 20 kW är 6 300 kr.
 • Ansökningsavgift för en stor värmepumpsanläggning med effektuttag på 20 kW till 10 MW är avgiften 11 340 kr.

Om handläggningstiden som den årliga avgiften avser överskrids väsentligt, kan miljö- och hälsoskyddsnämnden komma att timdebitera för de extra timmar som lagts ned. Samma verksamhet kan omfattas av avgifter enligt flera taxor.

Svensk och europeisk miljö- och livsmedelslagstiftning utgår från att tillsynen ska finansieras genom avgifter. Avgiften grundas på den tid vi faktiskt lägger ner på tillsynen av olika verksamheter.

Alla verksamheter – även butiker och fastighetsägare – ska själva bära de kostnader som hänger ihop med att vi kontrollerar att lagen följs. Detta för att skattebetalarna inte ska behöva bekosta tillsynen av enskilda verksamheter.

Taxa för livsmedelskontroll baseras på en riskbedömning enligt anvisningar från Livsmedelsverket.

För varje taxa finns en timavgift. Taxorna innehåller regler för olika anmälnings- och provtagningsavgifter.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Hygienverksamheter

Solarier

Uppdaterad