Handböcker och riktlinjer vid byggnation i Stockholm

När du bygger i Stockholm finns det ett antal regler och riktlinjer som du behöver förhålla dig till. Det gäller inte minst om du bygger i eller i anslutning till offentliga miljöer.

Hjälpreda för miljöfrågor i stadsplaneringen

Hjälpreda för miljöfrågor i stadsplaneringen är framtagen som ett stöd i arbetet med nya detaljplaner inom Stockholms stad. Förutom stadens handläggare kan även byggherrar och projektörer kan ha nytta av den.

I Hjälpredans olika kapitel har vi sammanställt gällande nationella, regionala och kommunala mål, riktlinjer och lagparagrafer för olika miljöfrågor som bör beaktas vid stadsplanering. För respektive miljöfråga finns också en beskrivning av problembilden, vad som behöver utredas i olika situationer och förslag till förhållningssätt.

Hjälpredan - Avfall (pdf, 330 kB, nytt fönster)

Hjälpredan - Buller och vibrationer (pdf, 99 kB, nytt fönster)

Hjälpredan - Byggnaden (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Hjälpredan - Byggtiden (pdf, 272 kB, nytt fönster)

Hjälpredan - Klimatanpassning (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Hjälpredan - Luftkvalitet (pdf, 446 kB, nytt fönster)

Hjälpredan - Markföroreningar (pdf, 47 kB, nytt fönster)

Hjälpredan - Natur och rekreation (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Hjälpredan - Samlokalisering (pdf, 316 kB, nytt fönster)

Hjälpredan - Transporter (pdf, 241 kB, nytt fönster)

Hjälpredan - Vatten (pdf, 222 kB, nytt fönster)

Planeringsstöd för byggnation i anslutning till allmän platsmark

Planeringsstöd för byggnation i anslutning till allmän platsmark är ett stöd för fastighetsägare, byggherrar, arkitekter och privatpersoner i dialog med Stockholms stad vid exempelvis bygglovs- och detaljplaneprocesser.

Planeringsstöd för byggnation i anslutning till allmän platsmark (pdf, 464 kB, nytt fönster)

Skriften Projektera och bygg för god avfallshantering omfattar riktlinjer vid om- och nybyggnationer och ska användas av stadens tekniska förvaltningar samt fastighetsägare, projektörer och byggherrar som planerar, bygger eller förvaltar system för insamling av avfall. Riktlinjerna redogör bland annat för olika insamlingssystem och beskriver de förutsättningar som man ska tänka på vid planeringen.

Handboken Gata Stockholm har tagits fram för att skapa en enhetlig standard och kvalitet för stadens gator. Handboken är ett planeringsstöd, främst vid utformning av nya gator. Den tydliggör vilka funktionskrav och förutsättningar som man behöver ta hänsyn till i planeringen.

Handboken Gata Stockholm (pdf, 30 MB, nytt fönster)

Markanvisningspolicyn förklarar hur det fungerar när Stockholms stad fördelar mark till de byggaktörer som vill bygga och utveckla staden på olika sätt.

Markanvisningspolicy 2015 (pdf, 3,28 MB, nytt fönster)

Geoarkivet

I e-tjänsten Geoarkivet finns uppgifter som kan förenkla och spara tid vid planering och projektering av byggnader och anläggningar. 

Beroende på var någonstans i Stockholm ditt byggprojekt är finns det olika kontaktpersoner på stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret.

Kontakta plan- och bygglovsavdelningarna på stadsbyggnadskontoret (pdf, 3,20 MB, nytt fönster)

Områdesansvariga, exploateringskontoret (pdf, 271 kB, nytt fönster)

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter
Byggföretag

Uppdaterad