Länshållningsvatten

Länshållningsvatten är inträngande grundvatten, regnvatten eller processvatten som behöver avledas eller pumpas bort från exempelvis schaktgropar vid byggarbetsplatser.

Länshållningsvatten kan bildas i samband med marksanering, sprängning, borrning, schaktning, upplag av bergmassor under ett byggskede. Orenat länshållningsvatten kan innehålla föroreningar som orsakar skada vid utsläpp till ett vattenområde eller till grundvatten.

Avledning till yt- eller grundvatten

Stockholms stads har tagit fram en vägledning för hantering av länshållningsvatten. Den ger anvisningar för hur vattnet bör hanteras vid avledning direkt eller via dagvattenledning till en sjö, ett vattendrag, till kustvatten eller till grundvatten via infiltration i mark.

Vägledning

Hantering av länshållningsvatten med avledning till yt- eller grundvatten (pdf)

Anmälningsblankett

Anmälan om hantering av länshållningsvatten (pdf)

Avledning till ledningsnätet

Kontakta alltid Stockholm Vatten och Avfall innan avledning av länshållningsvatten till ledningsnätet. De avgör om vattnet, efter rening, kan anslutas till dag-eller spillvattenledning samt anvisar anslutningspunkt. Avleds länshållningsvattnet till avloppsreningsverk gäller Stockholm Vatten och Avfalls riktlinjer och riktvärden för länshållningsvatten.

Uppdaterad