Ansök om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Om du vill starta en enskild pedagogisk omsorg i Stockholms stad kan du ansöka om rätt till bidrag.

En enskild pedagogisk omsorg kan drivas som

  • ett aktiebolag
  • ett handelsbolag
  • ett kommanditbolag
  • en förening
  • en stiftelse
  • ett registrerat trossamfund
  • en enskild firma. 

Så här ansöker du om godkännande

Utbildningsnämndens riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg

I utbildningsnämndens riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg  finns information som du behöver ta del av inför en ansökan. I dessa riktlinjer finns information om de krav som ska uppfyllas för att kunna bedriva en enskild pedagogisk omsorg. 

Regler, riktlinjer och styrdokument för pedagogisk omsorg

Lokaler ska vara lämpliga för pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg ska enligt skollagen bedrivas i ändamålsenliga lokaler (skollagen, 25 kap. 7 §). Lokaler ska vara trygga, säkra och hälsosamma för barn att vistas i samt utformade så att de möjliggör en varierad verksamhet som stimulerar barns lärande såväl enskilt som i grupp.

Du som ansöker om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg ska kontrollera med miljöförvaltningen om verksamhetens omfattning är av sådan art att särskilda krav för miljö och livsmedelshantering behöver vara uppfyllda.

Alla befintliga huvudmän och alla som ansöker om rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg ska ha ett brandsäkerhetsutlåtande från en licensierad brandskonsult för de lokaler där verksamhet bedrivs. 

Bygglov

Planerar du att bedriva verksamhet i den egna bostaden krävs i normalfallet inte bygglov om

  • den som bedriver verksamheten bor i bostaden
  • bostaden till övervägande del används för boende av innehavaren
  • verksamheten inte stör omgivningen avsevärt till exempel genom ökad biltrafik.

För att inreda befintliga hus som tidigare varit något annat än pedagogisk omsorg behövs bygglov. Exempelvis behöver du bygglov för att ändra användningen i en byggnad från kontor till pedagogisk omsorg. Du som planerar att ansöka om rätt till bidrag behöver konsultera stadsbyggnadskontoret och skicka in ett intyg till utbildningsförvaltningen om att bygglov inte krävs eller med ett beslut om beviljat bygglov. 

Bygga nytt, ändra eller riva

Skicka in ansökan

Lämna in ansökan minst fyra månader före önskat startdatum. Vår ambition är att handläggningstiden ska vara högst fyra månader. 
Ansökan om rätt till bidrag för annan pedagogisk omsorg (docx, 60 kB, nytt fönster)

Skriv under, skanna och mejla din ansökan inklusive bilagor till utbildningsförvaltningen.

E-post: registrator.utbildning@stockholm.se

Du kan också skicka en undertecknad papperskopia av ansökan inklusive bilagor till:

Registrator
Utbildningsförvaltningen 
Box 22049
104 22 Stockholm

Så utreds en ansökan

När vi fått din ansökan får du ett besked om att ansökan kommit in och vilket diarienummer ditt ärende fått.

I utredningsprocessen ingår bland annat att vi granskar att din ansökan motsvarar kraven som finns på en huvudman för enskild pedagogisk omsorg ställer på en huvudman samt att vi kontrollerar den sökandes ekonomi. Som en del av utredningen kommer du eventuellt att bjudas in till en intervju. Ansökan kan avslås utan att någon intervju genomförs i de fall ansökan är undermålig.

Om ansökan omfattar förslag på lokal genomför vi en granskning och bedömning av lokalen.

Besked om beslut

När samtliga delar i utredningsprocessen är klara fattar utbildningsnämnden beslut om bifall eller avslag på ansökan som vanligtvis skickas till dig via post.

Om du fått avslag på din ansökan har du tre veckor på dig att överklaga beslutet.

Har du frågor eller vill veta mer kan du kontakta förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Förskola och skola
Förskolor

Uppdaterad