Ansöka om godkännande att bedriva fristående förskola eller fritidshem

Om du vill starta fristående förskola eller fritidshem behöver du ansöka om godkännande.

Ägar- och ledningsprövning

Den 1 januari 2019 trädde nya skärpta tillståndskrav för enskilda huvudmän som bedriver fristående verksamheter. De skärpta kraven innebär att den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska ha erfarenhet av eller insikt i de förskrifter som gäller för förskoleverksamheten samt lämplighet att bedriva denna. Kraven omfattar följande personkrets:

  • Verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten dvs. faktisk företrädare;
  • Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
  • Bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag och
  • Personer som genom ett direkt eller indirekt ägande (ägande i flera led) har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Vid ägar- och ledningsprövning samt vid bedömning av ekonomiska förutsättningar kan utbildningsförvaltningen hämta in uppgifter från bland annat Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Ekonomiska förutsättningar

Huvudmannen ska enligt den nya lagstiftningen ha ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet, både vid tiden för ansökan och under tiden som förskolan eller fritidshemmet bedrivs. I de fall huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.

Kraven uppfylls fortlöpande

Den som bedriver verksamhet ska enligt den nya lagstiftningen säkerställa att kraven på erfarenhet eller insikt samt lämplighet alltid är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen. Huvudmannen ska även säkerställa att det kontinuerligt finns ekonomiska förutsättningar för att bedriva förskola eller fritidshem.

Förutom de krav som ställs på enskilda huvudmän med anledning av de nya reglerna för ägar- och ledningsprövning har huvudmannen även ett ansvar för utbildningen. Alla som godkänns som huvudmän har ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av skollagen liksom de bestämmelser och regler gällande utbildningen som kan finnas i andra lagar.

Det innebär att huvudmannen ska ha ett kvalitetsarbete, det vill säga utbildningen ska följas upp, utvärderas och utvecklas så att de nationella målen för verksamheten uppfylls. Vidare ansvarar huvudmannen för att utbildningen inom den egna verksamheten är likvärdig för alla som deltar i utbildning enligt skollagen samt att den vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Innan du ansöker om godkännande för att bedriva fristående förskola eller fritidshem, är det bra att ta del av information som är relevant för utbildningsformen. Här hittar du mer information om vad du som sökande behöver tänka på vid ansökan.

Registrera verksamhet hos Skatteverket och Bolagsverket

Innan du skickar in en ansökan behöver du bland annat ha registrerat verksamhet hos Skatteverket och Bolagsverket.

Starta och registrera företag, Skatteverkets webbplats

Finns det behov av fler förskoleplatser?

Ta reda på om det finns behov av fler förskoleplatser i det område du vill etablera dig i. Du kan göra det genom att ta kontakt med respektive stadsdelsförvaltning. Stadsdelsförvaltningarna ansvarar bland annat för frågor som rör kommunala förskolor och långsiktig planering av förskoleplatser.

Kontaktuppgifter till stadsdelsförvaltningarna

Behövs bygglov för förskola och fritidshem?

För att bygga nya förskolor eller fritidshem, eller för att inreda befintliga hus som tidigare använts i annat syfte än för dessa utbildningsformer, krävs bygglov.

Bygga nytt, ändra eller riva

Skicka in en komplett ansökan

Lämna in ansökan minst fyra månader före önskat startdatum. Utbildningsförvaltningens ambition är att handläggningstiden för utredning av ansökan ska vara högst fyra månader. Handläggningstiden börjar från datumet då ansökan är komplett. Som sökanden säkerställer du att en ansökan är komplett genom att se till att den är underskriven av behörig/a firmatecknare och att alla frågor i ansökningsblanketten är besvarade samt att alla bilagor är med. En komplett ansökan utreds effektivare och du får vanligtvis ett snabbare besked. Ansökningsblankett och övriga blanketter hittar du under Blanketter.

Ansökan om godkännande för fristående förskola (docx, 79,7 kB, nytt fönster)

Har du problem att fylla i blanketterna kontakta myndighetsenheten.
E-post: myndighetsenheten@edu.stockholm.se

Planera en budget

Till ansökan ska en likviditets- och resultatbudget lämnas in. Budgetmallar hittar du i vår blankettsamling.

Lividitetsbudget (xlsx, 11,8 kB, nytt fönster)

Resultatbudget (xlsx, 12,5 kB, nytt fönster)

Ansökan kan göras med eller utan lokal

Om du ansöker utan lokal ska du inom ett år inkomma med uppgift om lokal. Vid en sådan ansökan prövas du enbart som huvudman. När du har lämnat uppgifter om tilltänkt lokal fortsätter prövningen och lokalen kommer att granskas i enlighet med skollagen och stadens riktlinjer. Det är först därefter som staden bedömer och fattar ett beslut om din ansökan.

Om ansökan omfattar lokal behöver du som sökande tänka på att lokalerna ska vara godkända för sitt ändamål av berörda myndigheter och omfattas av nödvändiga tillstånd såsom bygglov, godkännande från miljö- och hälsoskyddsnämnden samt brandskyddsmyndighet.

Vid bedömning av ytan som är tillgänglig för barnen görs en uträkning av lokalytorna enligt nettoarea (NTA). Nettoarean avser med andra ord golvyta för pedagogisk verksamhet. Exempelvis ingår inte personalutrymmen, kök och trapphus. Stockholms stads riktmärke i bedömningen av hur många barn en lokal är lämplig för är att varje barn ska ha tillgång till 7,5 kvm.

Skriv under, skanna och mejla din ansökan inklusive bilagor till utbildningsförvaltningen.
E-post: registrator.utbildning@stockholm.se

Du kan också skicka en undertecknad papperskopia av ansökan inklusive bilagor till:
Registrator
Utbildningsförvaltningen
Box 22049
104 22 Stockholm

Det är utbildningsnämnden som fattar beslut i ansökningsärendet. Utbildningsförvaltningen handlägger och utreder ansökan. När utredningen är klar får sökande besked om beslut, antingen ett godkännande eller ett avslag. Vid avslag har sökande möjlighet att överklaga beslutet. Tidsfristen är tre veckor från att sökande har fått beskedet.

Utbildningsförvaltningen strävar efter att handläggningstiden för ansökan om godkännande ska vara högst fyra månader efter att ansökan är komplett. Vid ansökan om tillfällig utökning har förvaltningen som mål att handläggningstiden ska vara högst en månad. Det är därför viktigt att ansökan lämnas i god tid med hänsyn till handläggningstiderna.

Så utreds en ansökan

När ansökan inkommit får sökande en bekräftelse om det per e-post och information om vilket diarienummer ansökan har.

Förvaltningen gör då en grundläggande prövning där det kontrolleras om ansökan är underskriven av behörig/behöriga firmatecknare och en ägar- och lämplighetsprövning görs. Vidare granskas sökandes ekonomiska förutsättningar. Som en del i utredningen inbjuds sökande eventuellt till en intervju där sökande svarar på fördjupade frågor. Om ansökan omfattar lokal genomför förvaltningen en lokalgranskning. Läs mer om hur bedömning av lokalytan görs under Så här ansöker du.

Om utbildningsnämnden bedömer att sökanden har förutsättningar att bedriva en fristående förskola eller fritidshem, får sökanden ett godkännande för en specifik adress och ett specifikt platsantal. Om sökanden bedöms sakna förutsättningar att bedriva en verksamhet i enlighet med de bestämmelser som finns avslås ansökan. Ett avslag kan överklagas till Förvaltningsrätten inom tre veckor.

Råd för snabbare hantering av ansökan

  • Innan du skickar in din ansökan kontrollera att alla frågor i ansökan är besvarade. Kontrollera vidare att alla bilagor är med, att ansökan inklusive bilagor är underskrivna av behöriga firmatecknare, att det finns fullmakt i de fall det krävs och att du har angett kontaktuppgifter (till exempel mejladress och telefonnummer).
  • Om förvaltningen skickar ut en begäran om komplettering, skicka in samtliga kompletteringar samlat, vid ett och samma tillfälle. Handläggningen av ansökan blir försenad om begärda kompletteringar inkommer vid flera tillfällen.
  • Tänk på att det är billigare, miljövänligare och att handläggningen går snabbare om du skickar in din ansökan digitalt.

Utbildningsförvaltningen är den myndighet som har tillsynsansvar över fristående förskolor och fritidshem i Stockholms stad. Om tillsynen visar att utbildningen har brister, fattar utbildningsnämnden beslut om ingripanden för att få huvudmannen att uppfylla sina skyldigheter enligt gällande författningar.

Om verksamheten inte uppfyller de krav som framgår av gällande lagstiftning och allvarliga brister uppstår i verksamheten som anledning av detta, kan utbildningsnämnden återkalla godkännandet. I riktigt allvarliga fall kan nämnden utfärda ett tillfälligt verksamhetsförbud vilket innebär att verksamheten behöver stänga omedelbart.

Om det uppstår förändringar inom ägar- och ledningskretsen är huvudmannen skyldig att anmäla detta till utbildningsförvaltningen inom en månad efter att förändringen uppstått. Utbildningsförvaltningen gör i detta fall en ny ägar- och ledningsprövning. I vissa fall utreds även hur huvudmannens ekonomiska förutsättningar påverkas av de förändringar som uppstår.

Innan en väsentlig förändring genomförs ska en ansökan om nytt godkännande göras i god tid. Sökande ska i sin planering ta hänsyn till att förvaltningen påbörjar utredningen av en ansökan först när en ansökan är komplett och att förvaltningen strävar efter en handläggningstid på högst en månad.

Om en huvudman önskar att en annan huvudman ska överta förskolan ska den huvudman som innehar godkännandet att bedriva förskolan lämna en avsiktsförklaring till förvaltningen om sin önskan att överlåta förskolan under förutsättning att nämnden beviljar ett godkännande till den nya huvudmannen.


Av avsiktsförklaringen ska det också framgå att den huvudman som innehar godkännandet är medveten om att godkännandet som huvudman kommer att upphöra det datum då ett eventuellt godkännande lämnas till sökanden. Skrivelsen ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.


Den nya huvudmannen ansöker om godkännande via blanketten för ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola och genomgår samma prövning som vid ansökan om att bedriva en helt ny förskola, se ovan under Så utreds en ansökan. Utbildningsnämnden strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader efter att ansökan är komplett.

Huvudmän som fått godkännande att bedriva fristående förskola eller fritidshem behöver genomföra en egenkontroll innan utbildningen startar. Syftet med egenkontrollen är att huvudmän ska säkerställa en säker och välfungerande förskola eller fritidshem så att risker för barnen kan förutses och förebyggs. Egenkontrollen ska inkomma till utbildningsförvaltningen senast fem arbetsdagar innan utbildningen startar.

Blanketter

Ladda ned blanketter för att ansöka om godkännande att bedriva fristående förskola eller fritidshem.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Förskola och skola
Förskolor

Uppdaterad