Ansöka om godkännande att bedriva fristående förskola eller fritidshem

Vill du starta fristående förskola eller fritidshem behöver du ansöka om godkännande.

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser vid godkännande av huvudmän för fristående förskola eller fristående friliggande fritidshem enligt skollagen (2010:800). Huvudmannaskapet prövas därför utifrån nya och skarpare krav. Syftet med den utökade prövningen är att säkerställa att blivande huvudmän för fristående förskola eller fristående friliggande fritidshem har förutsättningar att bedriva en god verksamhet av hög kvalitet.

De nya bestämmelserna innebär att en mer omfattande prövning görs av den som ansöker om godkännande. Kommunen har enligt bestämmelserna rätt att ta ut en avgift för de kostnader som uppkommer i samband med prövningen. Från och med den 1 januari 2021 tar därför Stockholms stad ut en avgift av den som ansöker om godkännande som huvudman för fristående förskola eller fritidshem.

Ärendetyper förenade med avgift

De ärendetyper som är förenade med avgift är följande:

 • Ansökan om godkännande som huvudman för en fristående förskola eller fritidshem.
 • Ansökan om godkännande som huvudman för en befintlig fristående förskola eller fritidshem.

Avgiftens storlek

Grundläggande avgift: 5 000 kronor. Avgiften ska vara betald innan prövning påbörjas.

Avgift för fullständig prövning: 20 000 kronor (utöver den grundläggande avgiften) om ansökan efter grundläggande prövning är aktuell för fortsatt prövning. Avgiften ska vara betald innan fortsatt prövning påbörjas.

Exempel: En sökande ansöker om godkännande som huvudman att bedriva förskola, total avgift 25 000 kronor (grundläggande avgift 5 000 kronor + avgift för fullständig prövning 20 000 kronor).

Lär mer om avgifter och hur betalningen går till under Avgifter.

Ägar- och ledningsprövning

Den 1 januari 2019 trädde nya skärpta tillståndskrav ikraft för enskilda huvudmän som bedriver fristående verksamheter. De skärpta kraven innebär att den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska ha erfarenhet av eller insikt i de föreskrifter som gäller för förskoleverksamheten samt lämplighet att bedriva denna. Kraven omfattar följande personkrets:

 • verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten, det vill säga faktisk företrädare
 • styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag
 • personer som genom ett direkt eller indirekt ägande (ägande i flera led) har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Vid ägar- och ledningsprövning samt vid bedömning av ekonomiska förutsättningar kan utbildningsförvaltningen hämta in uppgifter från bland annat Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Ekonomiska förutsättningar

Huvudmannen ska enligt den nya lagstiftningen ha ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet, både vid tiden för ansökan och under tiden som förskolan eller fritidshemmet bedrivs. I de fall huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.

Kraven uppfylls fortlöpande

Den som bedriver verksamhet ska enligt den nya lagstiftningen säkerställa att kraven på erfarenhet eller insikt samt lämplighet alltid är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen. Huvudmannen ska även säkerställa att det kontinuerligt finns ekonomiska förutsättningar för att bedriva förskola eller fritidshem.

Förutom de krav som ställs på enskilda huvudmän med anledning av de nya reglerna för ägar- och ledningsprövning har huvudmannen även ett ansvar för utbildningen. Alla som godkänns som huvudmän har ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av skollagen liksom de bestämmelser och regler gällande utbildningen som kan finnas i andra lagar.

Det innebär att huvudmannen ska ha ett kvalitetsarbete, det vill säga utbildningen ska följas upp, utvärderas och utvecklas så att de nationella målen för verksamheten uppfylls. Vidare ansvarar huvudmannen för att utbildningen inom den egna verksamheten är likvärdig för alla som deltar i utbildning enligt skollagen samt att den vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Innan du ansöker om godkännande för att bedriva fristående förskola eller fritidshem, är det bra att ta del av information som är relevant för utbildningsformen. Här hittar du mer information om vad du som sökande behöver tänka på vid ansökan. 

Registrera verksamhet hos Skatteverket och Bolagsverket

Innan du skickar in en ansökan behöver du bland annat ha registrerat verksamhet hos Skatteverket och Bolagsverket.

Finns det behov av fler förskoleplatser?

Ta reda på om det finns behov av fler förskoleplatser i det område du vill etablera dig i. Du kan göra det genom att ta kontakt med respektive stadsdelsförvaltning. Stadsdelsförvaltningarna ansvarar bland annat för frågor som rör kommunala förskolor och långsiktig planering av förskoleplatser.

Behövs bygglov för förskola och fritidshem?

För att bygga nya förskolor eller fritidshem, eller för att inreda befintliga hus som tidigare använts i annat syfte än för dessa utbildningsformer, krävs bygglov.

De nya bestämmelserna vid nyetablering av enskilda huvudmän som vill bedriva verksamhet inom skolväsendet enligt skollagen (2010:800) medför i praktiken två viktiga förändringar. Bestämmelserna innebär dels att en mer omfattande prövning ska göras av den som ansöker om godkännande för att bedriva fristående verksamhet enligt skollagen, dels en rätt att ta ut en avgift för de kostnader som uppkommer i samband med prövning av vissa ansökningar.

Mot bakgrund av lagändringen beslutade Stockholms stads kommunfullmäktige att ta ut avgift av den som ansöker om godkännande för att bedriva fristående verksamhet. Avgifterna börjar gälla den 1 januari 2021.

Vem ska betala och hur stor är avgiften?

Alla som ansöker om godkännande som huvudman för en fristående förskola eller fritidshem ska betala avgiften. Detta gäller alla ansökningar som inkommer till förvaltningen och som samtidigt medför prövning av huvudmannaskapet. Följande ärendetyper är förenade med avgift:

 • ansökan om godkännande som huvudman för en fristående förskola eller fritidshem
 • ansökan om godkännande som huvudman för en befintlig fristående förskola eller fritidshem.

Avgiften tas ut i två steg, dels som en grundläggande avgift på 5 000 kronor, dels som en avgift före en fullständig prövning, 20 000 kronor. Prövningen blir alltså 25 000 kronor.

Grundläggande avgift

Den grundläggande avgiften på 5 000 kronor omfattar en grundläggande kontroll av att ansökan är komplett för fortsatt handläggning. Avgiften ska betalas i samband med att ansökan skickas in, ingen handläggning av ansökan påbörjas förrän avgiften har betalats. Betalningsinstruktioner skickas i samband med att ansökan kommit in.

Ansökan kan komma att avskrivas om betalningen inte har kommit till utbildningsförvaltningen inom 14 dagar från att ett e-postmeddelande med betalningsinstruktioner har skickats ut.

Avgift för fullständig prövning

Under förutsättning att den grundläggande prövningen av ansökan visar att ansökan är korrekt, ska avgiften för fullständig prövning på 20 000 kronor betalas in för att ansökan ska prövas vidare. Information om när och hur prövningsavgiften ska betalas in meddelas i ett e-postmeddelande från utbildningsförvaltningen.

Ansökan kan komma att avskrivas om betalningen inte har kommit till utbildningsförvaltningen inom 14 dagar från att ett e-postmeddelande med betalningsinstruktioner har skickats ut.

Varför tas en avgift ut?

Regeringen bedömer att de nya bestämmelserna medför ökade kostnader för tillståndsmyndigheterna och att kostnaderna ska bäras av de fristående aktörer som väljer att vara verksamma inom området. Det är själva handläggningen av ansökan som kostar och inte godkännandet. Avgiften är avsedd att täcka utbildningsförvaltningens kostnader för att pröva ansökan.

Observera att detta också innebär att du som ansöker och som har betalat in avgiften inte får avgiften återbetalad om du tar tillbaka din ansökan eller om du skulle få ett avslagsbeslut från utbildningsnämnden. Detta avser både den grundläggande avgiften och avgiften för fullständig prövning.

Hur går betalningen till?

Observera att exakta betalningsinstruktioner skickas även ut till sökandes e-postadress efter att ansökan inkommit till utbildningsförvaltningen.

Inbetalning ska ske till plusgiro 1631-1

 • Grundläggande prövning, avgift 5 000 kronor
 • Fullständig prövning, avgift 20 000 kronor

Vid inbetalning ska ärendets typ och ärendets diarienummer anges som referens i meddelandefältet.

Den grundläggande prövningen påbörjas när den grundläggande avgiften är betald. När den grundläggande prövningen är genomförd och om ärendet går vidare till fortsatt prövning, skickas en ny betalningsinstruktion till sökandes e-postadress. Ärendet tas upp till fullständig prövning först när prövningsavgiften är betald.

Sökande med flera ansökningar avseende huvudman för förskola behöver som regel göra en inbetalning per ansökan.

Kontakta myndighetsenheten på utbildningsförvaltningen innan du skickar in dina ansökningar.

E-post: myndighetsenheten@edu.stockholm.se

Skicka in en komplett ansökan

Lämna in ansökan minst fyra månader före önskat startdatum. Utbildningsförvaltningens ambition är att handläggningstiden för utredning av ansökan ska vara högst fyra månader. Handläggningstiden börjar från datumet då ansökan är komplett.

Som sökanden säkerställer du att en ansökan är komplett genom att se till att den är underskriven av behörig/a firmatecknare, att avgiften är betald och att alla frågor i ansökningsblanketten är besvarade samt att alla bilagor är med. En komplett ansökan utreds effektivare och du får vanligtvis ett snabbare besked. Ansökningsblankett och övriga blanketter hittar du under Blanketter.

Behöver ju hjälp att fylla i blanketterna kontakta myndighetsenheten.

E-post: myndighetsenheten@edu.stockholm.se

Planera en budget

Till ansökan ska en likviditets- och resultatbudget lämnas in. Budgetmallar hittar du i vår blankettsamling.

Likviditetsbudget (xlsx)

Resultatbudget (xlsx)

Ansökan kan göras med eller utan lokal

Om du ansöker utan lokal ska du inom ett år inkomma med uppgift om lokal. Vid en sådan ansökan prövas du enbart som huvudman. När du har lämnat uppgifter om tilltänkt lokal fortsätter prövningen och lokalen kommer att granskas i enlighet med skollagen och stadens riktlinjer. Det är först därefter som staden bedömer och fattar ett beslut om din ansökan.

Om ansökan omfattar lokal behöver du som sökande tänka på att lokalerna ska vara godkända för sitt ändamål av berörda myndigheter och omfattas av nödvändiga tillstånd såsom bygglov, godkännande från miljö- och hälsoskyddsnämnden samt brandskyddsmyndighet.

Vid bedömning av ytan som är tillgänglig för barnen görs en uträkning av lokalytorna enligt nettoarea (NTA). Nettoarean avser med andra ord golvyta för pedagogisk verksamhet. Exempelvis ingår inte personalutrymmen, kök och trapphus. Stockholms stads riktmärke i bedömningen av hur många barn en lokal är lämplig för är att varje barn ska ha tillgång till 7,5 kvm.

Skriv under, skanna och mejla din ansökan inklusive bilagor till  Utbildningsförvaltningen.

E-post: registrator.utbildning@edu.stockholm.se

Du kan också skicka en undertecknad papperskopia av ansökan inklusive bilagor till:
Registrator
Utbildningsförvaltningen
Box 22049
104 22 Stockholm

Innan en väsentlig förändring genomförs ska en ansökan om nytt godkännande göras i god tid. Sökande ska i sin planering ta hänsyn till att förvaltningen påbörjar utredningen av en ansökan först när en ansökan är komplett och att förvaltningen strävar efter en handläggningstid på högst en månad.

Tillfälliga utökningar  

Om en huvudman tillfälligt vill utöka antalet platser, behöver en ansökan om detta lämnas in till förvaltningen. I ansökan ska lämnas information som behövs för att nämnden ska kunna fatta ett beslut utifrån barnens bästa. Den som ansöker ska lämna information om antalet platser som den tillfälliga utökningen avser, om utökningen innebär någon förändring i personalsammansättningen, barngruppernas storlek och sammansättning och precis som i alla förändringar och beslut som påverkar barnen, göra en barnkonsekvensanalys. 

Om huvudmannen bedöms ha förutsättningar att tillfälligt utöka antalet platser fattas ett beslut om godkännande för den sökta perioden. Därefter ska antalet platser registreras i BER.   

Handlingar som ska lämnas in vid ansökan om tillfällig utökning av antal platser 

Som regel behöver inte bilagorna Skalenlig ritning över lokalen och Sammanställning av utbildningsytan i lokalen lämnas in vid ansökan om ett fåtal platser.  Bilagorna kan dock komma att begäras in av förvaltningen.  
Kontakta gärna förvaltningen om det finns frågor kring om bilagorna ska lämnas in eller inte.  

Information om utegrupper  

Förvaltningen har mottagit flera frågor om att anordna utegrupper för att tillfälligt kunna utöka antalet platser under en period. Utegrupper lyfts ofta i ett sammanhang när ett avsteg måste göras från stadens riktmärke om 7,5 kvm per barn. 

Det finns flera aspekter som behöver beaktas innan en ansökan om tillfällig utökning av antalet platser lämnas in mot denna bakgrund. Det är bland annat:

 • Toalettbesök och blöjbyte 
 • Var kommer barnen vara vid kraftigt regn eller hetta? 
 • Var kommer barnen att äta? 
 • Hur gör man med barn som behöver vila? 
 • Hur ska likvärdig utbildning erbjudas? 
 • Finns områden i läroplanen som kan vara svåra att ta sig an utomhus? 
 • Planering av den pedagogiska verksamheten.  

I förekommande fall kan förvaltningen komma att ställa frågor om ovanstående.  

Om en huvudman önskar att en annan huvudman ska överta förskolan ska den huvudman som innehar godkännandet att bedriva förskolan lämna en avsiktsförklaring till förvaltningen om sin önskan att överlåta förskolan under förutsättning att nämnden beviljar ett godkännande till den nya huvudmannen.

Av avsiktsförklaringen ska det också framgå att den huvudman som innehar godkännandet är medveten om att godkännandet som huvudman kommer att upphöra det datum då ett eventuellt godkännande lämnas till sökanden. Skrivelsen ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.

Den nya huvudmannen ansöker om godkännande via blanketten för ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola och genomgår samma prövning som vid ansökan om att bedriva en helt ny förskola, se ovan under Så utreds en ansökan. Utbildningsnämnden strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader efter att ansökan är komplett.

Utbildningsförvaltningen är den myndighet som har tillsynsansvar över fristående förskolor och fritidshem i Stockholms stad. Om tillsynen visar att utbildningen har brister, fattar utbildningsnämnden beslut om ingripanden för att få huvudmannen att uppfylla sina skyldigheter enligt gällande författningar.

Om verksamheten inte uppfyller de krav som framgår av gällande lagstiftning och allvarliga brister uppstår i verksamheten som anledning av detta, kan utbildningsnämnden återkalla godkännandet. I riktigt allvarliga fall kan nämnden utfärda ett tillfälligt verksamhetsförbud vilket innebär att verksamheten behöver stänga omedelbart.

Huvudmän som fått godkännande att bedriva fristående förskola eller fritidshem behöver genomföra en egenkontroll innan utbildningen startar. Syftet med egenkontrollen är att huvudmän ska säkerställa en säker och välfungerande förskola eller fritidshem så att risker för barnen kan förutses och förebyggs. Egenkontrollen ska inkomma till utbildningsförvaltningen senast fem arbetsdagar innan utbildningen startar.

Det är utbildningsnämnden som fattar beslut i ansökningsärendet. Utbildningsförvaltningen handlägger och utreder ansökan. När utredningen är klar får sökande besked om beslut, antingen ett godkännande eller ett avslag. Vid avslag har sökande möjlighet att överklaga beslutet. Tidsfristen är tre veckor från att sökande har fått beskedet.

Utbildningsförvaltningen strävar efter att handläggningstiden för ansökan om godkännande ska vara högst fyra månader efter att ansökan är komplett. Vid ansökan om tillfällig utökning har förvaltningen som mål att handläggningstiden ska vara högst en månad. Det är därför viktigt att ansökan lämnas i god tid med hänsyn till handläggningstiderna.

Så utreds en ansökan

När ansökan inkommit får sökande en bekräftelse om det per e-post och information om vilket diarienummer ansökan har.

Förvaltningen gör då en grundläggande prövning där det kontrolleras om ansökan är underskriven av behörig/behöriga firmatecknare och en ägar- och lämplighetsprövning görs. Vidare granskas sökandes ekonomiska förutsättningar. Som en del i utredningen inbjuds sökande eventuellt till en intervju där sökande svarar på fördjupade frågor. Om ansökan omfattar lokal genomför förvaltningen en lokalgranskning. Läs mer om hur bedömning av lokalytan görs under Så här ansöker du.

Om utbildningsnämnden bedömer att sökanden har förutsättningar att bedriva en fristående förskola eller fritidshem, får sökanden ett godkännande för en specifik adress och ett specifikt platsantal. Om sökanden bedöms sakna förutsättningar att bedriva en verksamhet i enlighet med de bestämmelser som finns avslås ansökan. Ett avslag kan överklagas till Förvaltningsrätten inom tre veckor.

Råd för snabbare hantering av ansökan:

 • Innan du skickar in din ansökan kontrollera att alla frågor i ansökan är besvarade. Kontrollera vidare att alla bilagor är med, att ansökan inklusive bilagor är underskrivna av behöriga firmatecknare, att det finns fullmakt i de fall det krävs och att du har angett kontaktuppgifter (till exempel mejladress och telefonnummer).
 • Om förvaltningen skickar ut en begäran om komplettering, skicka in samtliga kompletteringar samlat, vid ett och samma tillfälle. Handläggningen av ansökan blir försenad om begärda kompletteringar inkommer vid flera tillfällen.
 • Tänk på att det är billigare, miljövänligare och att handläggningen går snabbare om du skickar in din ansökan digitalt.

Om förenklad delgivning

Förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen använder sig av förenklad delgivning vid beslut om avslag. Det gäller vid ansökan om godkännande för fristående förskola och fristående fritidshem samt beslut om avslag vid ansökan, om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg och öppen fritidsverksamhet.

Detta innebär att beslutet som ska delges, mejlas till dig som är delgivningsmottagaren (sökanden). Det närmast följande arbetsdag mejlas även ett kontrollmeddelande om att beslutet har skickats.

Beslutet och kontrollmeddelandet mejlas som regel till sökandens angivna kontaktperson enligt fullmakt. Om mejlet kommer i retur, skickas beslutet via post med mottagningsbevis till din postadress. Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte beslutet, måste du kontakta förskoleavdelningen snarast.

Delgivning anses ha skett när två veckor har passerat från den dag då förvaltningen mejlade första gången. Överklagandetiden räknas från den dag då du delgavs beslutet. Det innebär att överklagandetiden är fem veckor från den dag då förvaltningen skickade sitt första mejl.

Överklagandehänvisning bifogas beslut om avslag.

Du kan läsa mer om förenklad delgivning i Delgivningslagen.

Vid förändring inom ägar- och ledningskretsen är huvudmän som bedriver fristående förskoleverksamhet eller fristående friliggande fritidshem skyldiga att anmäla detta till utbildningsförvaltningen senast en månad efter förändringen.

Anmälan av förändring i ägar- och ledningskretsen (pdf)

Blanketter

Ladda ned blanketter för att ansöka om godkännande att bedriva fristående förskola eller fritidshem.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Förskola och skola

Förskolor

Uppdaterad