Guide

Så söker du polistillstånd för att använda offentlig plats

När du vill använda offentlig plats ska du söka polistillstånd. Polisen skickar frågan till Stockholms stad som avgör om användningen av ytan är lämplig. Om staden godkänner din ansökan tar vi ut en avgift.

Välj en plats

 • Du börjar med att välja plats och läsa igenom reglerna för det tillstånd du vill ha. 
 • Förbered din ansökan genom att kortfattat beskriva vad du vill göra.
 • Du behöver också bifoga en kartskiss över platsen i din ansökan.
 • Skriv ut kartan och markera den plats du vill använda och hur stort utrymme du behöver.

Instruktion för att skriva ut karta

 1. Sök upp det område i kartan du är intresserad av
 2. Zooma in till lämplig skala
 3. Klicka på ikonen för att skriva ut
 4. Välj skalan 1:400
 5. Välj önskat format
 6. Placera utskriftsområdet (rör musen i kartan så får du med dig en rektangel som visar utskriftsområdet)
 7. Skriv ut

Skicka ansökan till polisen

Hämta och fyll i ansökningsblanketten från polisens webbplats. 

Skicka ansökan till polisen via e-post eller brev. Du kan också lämna in ansökan vid ett besök hos polisen på Bergsgatan 48.

Betala polisens ansökningsavgift för att de ska börja behandla din ansökan. När de har tagit emot din ansökan skickar de ut betalningsavin.

Polisen bedömer ansökan

Polisen bedömer din ansökan utifrån utgångspunkterna: trafiksäkerhet, allmän ordning och säkerhet. Om det finns hinder för någon av dessa punkter kan de avstyrka din ansökan och då får du inget tillstånd. Om det inte finns några hinder skickar de vidare ansökan på remiss till trafikkontoret.

Trafikkontoret bedömer ansökan

Trafikkontoret kontrollerar först om ansökan rör offentlig eller privat plats.

Ansökan rör offentlig plats

Om det är en offentlig plats handlägger trafikkontoret din ansökan. Vi bedömer bland annat hur det du söker tillstånd för fungerar med trafik, städning, miljö med mera.

Beroende på vilken plats och vilken typ av projekt det är kan vi behöva kontakta andra delar av kommunen för att samla in synpunkter för att kunna fatta ett beslut. Det innebär att handläggningen kan ta längre tid.

När vi har gjort sin bedömning så tillstyrker eller avstyrker vi polisens remiss. Därefter skickar vi remissvaret till polisen.

Ansökan rör privat plats

Om det rör en plats på privat mark skickar trafikkontoret tillbaka ansökan till polisen. Polisen utfärdar tillstånd villkorat med att godkännande finns från markägaren.

Polisen tar beslut


Polisen tar beslut om att ge eller inte ge polistillstånd enligt ordningslagen. För att du ska kunna få tillstånd måste både polisen och trafikkontoret ställa sig positiva till din ansökan.

Betala avgiften och följ reglerna

Upplåtelseavgift för att använda platsen

Om din ansökan blir godkänd får du betala upplåtelseavgiften för platsen. Du får hem en betalningsavi som du använder för att betala.

Följ reglerna och undvik åtal och böter

Om du inte följer reglerna kan du rapporteras för brott mot ordningslagen 3:1 olaga upplag vilket gör att du riskerar att få böter. Du kan bli åtalad för grövre brott beroende på omständigheterna och kan också få betala bortforsling av olagligt uppställt gods eller materiel, vilket kan medföra stora kostnader.