Kontroll av försäljning av vissa receptfria läkemedel

Stockholms stad kontrollerar att verksamheter som säljer vissa receptfria läkemedel följer reglerna. Läkemedelsverket har det övergripande ansvaret för tillsyn och sanktioner av receptfria läkemedel samt följer upp de brister som kommunen rapporterar.

Stockholms stad gör kontroller

Stockholms stad ansvarar för att kontrollera att din verksamhet följer reglerna vid försäljningsstället. Upptäcker vi allvarliga fel eller brister som inte rättas till rapporterar vi det till Läkemedelsverket. Våra kontrollbesök ska göras vart tredje år och sker oanmälda. Bryter dina anställda mot reglerna är du som ägare ansvarig.

Vid våra kontroller ska du kunna visa upp

  • ditt egenkontrollprogram
  • att du utför ålderskontroller
  • att de läkemedel du säljer är godkända.

Stockholms stads riktlinjer

Stockholms stads riktlinjer för kontroll av försäljning av receptfria läkemedel (pdf)

Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet

Läkemedelsverket ansvarar för att

  • följa upp de brister som Stockholms stad har rapporterat
  • hålla ett aktuellt register för anmälda försäljningsställen i hela landet.

Läs även

Uppdaterad