Anmälan om förskola eller skola

Vid anmälan av ny verksamhet tar miljöförvaltningen ut en anmälningsavgift och en årlig avgift för tillsyn. Vid ändring av befintlig verksamhet eller byte av huvudman debiteras enligt gällande timtaxa.

Bifoga till anmälan

  1. Planritning över lokaler inkl. uppgifter om rumsarea för de utrymmen där barnen/eleverna vistas stadigvarande.
  2. Protokoll över senast utförda OVK (obligatorisk ventilationskontroll) inklusive luftflödesprotokoll.
  3. Personbelastningskarta, en sammanställning över hur många personer som kan vistas i respektive rum utifrån ventilationens kapacitet.
  4. Situationsplan, en karta över fastigheten där gårdens placering samt totala yta tydligt framgår.

Anmäl senast sex veckor innan verksamheten startar.

Anmälan om förskola eller skola

* Obligatorisk uppgift

Bifoga filer

Om du bifogar flera filer måste du ladda upp dem samtidigt.

Anmälan avser

Anmälan avser*
Verksamhet*
Verksamheten är:*

Verksamhet

Fastighet

Verksamhetsutövare/Fakturamottagare

Ändring av befintlig verksamhet

Om anmälan avser en ny verksamhet, gå vidare till ”Lokalisering”.

Har ni eller kommer ni att flytta till ny adress?
Är flytten en tillfällig evakuering?

Lokalisering

Har verksamheten en egen gård?

Lokalerna

Är fönsterytan mindre än 10 procent av golvytan i något rum där barnen vistas stadigvarande?
Vilken typ av ventilation är installerad i lokalerna?
Har OVK- och luftflödesprotokoll samt personbelastningskarta bifogats anmälan?
Har en radonmätning utförts?
Finns det en dokumenterad egenkontroll för verksamheten?

Övrigt

Är verksamhetens livsmedelshantering registrerad?

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad