Miljötaxa

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöförvaltningens uppgift är att genom tillsyn kontrollera att lagstiftningen följs.

Taxa från och med 1 januari 2024

 • miljötillsyn 1 410 kr/timme
 • livsmedelskontroll 1 720 kr/timme
 • tillsyn enligt strålskyddslagen 1 410 kr/timme 
 • marknadskontroll 1 410 kr/timme
 • tillsyn enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa 1 410 kr/timme
 • tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 1 410 kr/timme

Det är vår självkostnad för tillsynen och innehåller både direkta och indirekta kostnader.

Timavgifterna betalas per påbörjad halvtimme när det inte finns någon fastställd fast taxa. De baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende och betalas som regel i efterskott.

Timavgift debiteras inte bara för den tid som våra inspektörer bedriver tillsyn på plats hos en verksamhet, utan också för förberedelser och efterarbete samt den tid vi lägger ner på att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar.

Fasta avgifter 2024

De fasta avgifterna beräknas utifrån ett schablonmässigt bestämt antal timmar multiplicerade med timavgiften och betalas som regel i förskott.

Om handläggningstiden som den årliga avgiften avser överskrids väsentligt, kan miljö- och hälsoskyddsnämnden komma att timdebitera för de extra timmar som lagts ned. Samma verksamhet kan omfattas av avgifter enligt flera taxor.

 • Anmälningsavgift för livsmedelsverksamhet är 1 720 kr.
 • Anmälningsavgift för hygienverksamheter är 7 050 kr.
 • Fast årlig avgift för fritidsbåtshamnar, båtklubbar och varvsföreningar är 4 230 kr.

Djurhållning

 • Ansökan om tillstånd för att hålla: nötkreatur, häst, get, får och svin är 4230 kr.
 • Ansökan om tillstånd att hålla: fjäderfä och pälsdjur, som inte är sällskapsdjur, är 2820 kr.

Värmepump eller köldmedia

 • Fast årlig avgift för stationär köldmedieanläggning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer är 2 820 kr.
 • Ansökningsavgift för en liten värmepumpsanläggning upp till 20 kW är 7 050 kr.
 • Ansökningsavgift för en stor värmepumpsanläggning med effektuttag på 20 kW till 10 MW är avgiften 12 690 kr.

Om handläggningstiden som den årliga avgiften avser överskrids väsentligt, kan miljö- och hälsoskyddsnämnden komma att timdebitera för de extra timmar som lagts ned. Samma verksamhet kan omfattas av avgifter enligt flera taxor.

Avlopp eller kompost

 • Ansöka om tillstånd för att inrätta en avloppsanordning med sluten tank kostar 4 230 kronor.
 • Ansöka om tillstånd att inrätta torra toalettlösningar som torr, mull, frys, förpacknings och torktoalett där restavfallet ska tas om hand på den egna fastigheten kostar 2 820 kronor.
 • Ansöka om tillstånd för att inrätta en avloppsanordning med ansluten vattentoalett där utsläpp sker till mark och vatten kostar 12 690 kronor. Samma avgift tas ut om du ska ansluta en vattentoalett till en redan befintlig avloppsanordning.
 • Anmäla avloppsanordning för endast BDT-vatten handläggs på timavgift enligt kommunens taxa som för närvarande är
  1 410 kronor.
 • Anmäla ändring av befintlig avloppsanordning kostar 5 640 kronor.
 • Anmälan av kompostering av matavfall 705 kronor.

Taxa från och med januari 2024

Du som har en registrerad livsmedelsverksamhet betalar en avgift efter varje livsmedelskontroll som miljöförvaltningen genomför.

Avgiften är 1 720 kr/timme

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöförvaltningens uppgift är att genom tillsyn kontrollera att lagstiftningen följs.

 • Svensk och europeisk miljö- och livsmedelslagstiftning utgår från att tillsynen ska finansieras genom avgifter. Avgiften grundas på den tid vi faktiskt lägger ner på tillsynen av olika verksamheter.
 • Alla verksamheter – även butiker och fastighetsägare, ska själva bära de kostnader som hänger ihop med att vi kontrollerar att lagen följs. Detta för att skattebetalarna inte ska behöva bekosta tillsynen av enskilda verksamheter.
 • Taxa för livsmedelskontroll baseras på en riskbedömning enligt anvisningar från Livsmedelsverket.
 • För varje taxa finns en timavgift. I miljötaxan finns även fasta belopp för anmälan, provtagning och årlig tillsyn av vissa verksamheter.

Ändring av fakturaadress från miljöförvaltningen

Använd formuläret för att anmäla den adress dit du vill få faktura från miljöförvaltningen.

 

 • Det är viktigt att fylla i ett fakturanummer som kommer från miljöförvaltningen, annars går det inte att göra adressändringen.
 • Om fakturanumret som anges inte kan kopplas till en faktura från miljöförvaltningen kommer ingen adressändring att ske.
 • Vid eventuella oklarheter kommer vi att ta personlig kontakt.
 • Ny adress träder i kraft i samband med utskick av nästa faktura.
 • Kontakta oss om du behöver använda pappersblankett så skickar vi den med post.

* Obligatorisk uppgift

Kontaktuppgifter

Önskad fakturaadress

Avsändare

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag Fastighetsägare

Förskola och skola

Förskolor Skolor

Kultur, nöje och fritid

Bassänger och plaskdammar Båtklubbar

Vård och omsorg

Tandläkare Äldreboenden

Övriga verksamheter

Offsettryckeri Tvätterier Yrkestrafik

Uppdaterad