Avgift för livsmedelskontroll

Du som har en registrerad livsmedelsverksamhet betalar en avgift varje år för miljöförvaltningens livsmedelskontroller.

Hur stor avgift du ska betala beror på hur mycket din livsmedelanläggning behöver kontrolleras. En så kallad riskklassning avgör hur stor avgiften blir. Den tar hänsyn till de hygieniska riskerna och till behovet av kontroll av märkning och annan information. För små enkla verksamheter är avgiften låg. Har du en stor livsmedelsverksamhet med omfattande hantering är avgiften högre. 

Avgiften betalas för varje kalenderår

Det år verksamheten registreras betalar verksamheten dels en anmälningsavgift och dels timavgift för den kontroll som utförs. Därefter betalar verksamheten en avgift varje år. Om det behövs mer kontroll än vad som motsvarar den årliga avgiften faktureras en avgift för extra kontroll.

Livsmedelskontrollen skickar ut en faktura i början av året. Den som är registrerad som verksamhetsutövare vid årets början är skyldig att betala hela årets avgift. Om er avgift ändras för att verksamheten förändras börjar den nya avgiften att gälla året efter att ni meddelat oss och vi fattat nytt beslut om riskklass.

Så mycket kostar det

Taxa för livsmedelskontroll baseras på en riskbedömning enligt anvisningar från Livsmedelsverket.

Du som har en registrerad livsmedelsverksamhet betalar en avgift i början av varje kalenderår för miljöförvaltningens livsmedelskontroller. Avgiftens storlek speglar anläggningens kontrollbehov och bestäms genom riskklassning av verksamheten. Avgiften täcker till exempel tiden då vi förbereder kontrollen, tiden för kontrollen och tiden för att skriva rapporten efter kontrollen.

Exempel på kontrolltid för några typverksamheter:

  • medelstor restaurang, 7 timmar
  • medelstor butik med manuell hantering, 5 timmar
  • kafé, 3 timmar
  • grossist, 4 timmar.

Ta kontakt med Livsmedelskontrollen för närmare upplysningar om hur just din verksamhet riskklassas.

Om verksamheten vid flera kontroller i följd visat på säkra arbetssätt görs en bedömning ifall kontrolltiden kan halveras.

Den som är registrerad som verksamhetsutövare vid årets början är skyldig att betala hela årets avgift. Om er avgift ändras för att verksamheten förändras börjar den nya avgiften att gälla året efter att ni meddelat oss och vi fattat nytt beslut om riskklass.

När du anmäler verksamheten får du en faktura på en anmälningsavgift.

Anmälningsavgiften är 2 940 kronor år 2021.

Avgiften är densamma oavsett typ av verksamhet och hur länge verksamheten ska pågå. Om verksamheten av någon anledning inte blir av så måste du ändå betala anmälningsavgiften.

För den kontroll som utförs under startåret tar miljöförvaltningen ut timavgift. En ”typisk” kontroll tar fyra timmar inklusive för- och efterarbete, och för många verksamheter räcker det med ett kontrollbesök under första året.

Timtaxan är 1 470 kronor år 2021.

  • Taxan för livsmedelstillsyn är 1 470 kr/timme (från och med 1 januari 2021).
  • Det är vår självkostnad för tillsynen och innehåller både direkta och indirekta kostnader. De flesta avgifterna i förskott.
  • Ersättning för restid är inräknad i timtaxan som därför är högre jämfört med om restiden skulle betalas separat.
  • Timavgifterna betalas per påbörjad halvtimme när det inte finns någon fastställd fast taxa. De baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende och betalas som regel i efterskott.
  • Timavgift debiteras inte bara för den tid som våra inspektörer bedriver tillsyn på plats hos en verksamhet, utan också för förberedelser och efterarbete samt den tid vi lägger ner på att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar.
  • Ju bättre ordning man har på sin verksamhet och sina papper, desto mindre tid behöver vi lägga ner på tillsynen.

Uppdaterad