Avgift för livsmedelskontroll

Du som har en registrerad livsmedelsverksamhet betalar en avgift efter varje livsmedelskontroll som miljöförvaltningen genomför.

Hur stor avgift du ska betala beror på hur lång tid kontrollen tar. En ”typisk” kontroll tar fyra timmar inklusive för- och efterarbete. En så kallad riskklassning avgör frekvensen för hur ofta vi ska genomföra en livsmedelskontroll. Riskklassningen tar hänsyn till de hygieniska riskerna, behovet av kontroll av märkning och annan information. För små enkla verksamheter är frekvensen vartannat eller vart tredje år. Har du en stor livsmedelsverksamhet med omfattande hantering blir frekvensen minst en gång per år.

Betalar för nedlagd tid

Genom detta arbetssätt betalar företagen endast för livsmedelskontrollens nedlagda tid. För vissa kommer det innebära en lägre avgift och för andra en högre avgift. Syftet med ändringen är att göra kontrollerna mer rättvisa där företagen betalar för den kontroll som faktiskt utförs.

En avgift betalas efter varje genomförd livsmedelskontroll

Det år verksamheten registreras betalar verksamheten en anmälningsavgift. Därefter betalar verksamheten en timavgift för den livsmedelskontroll som genomförs. Om det behövs mer kontroll än vad som motsvarar riskklassningens kontrollfrekvens faktureras en avgift för uppföljande kontroll.

Om er riskklassning och kontrollfrekvens ändras för att verksamheten förändras börjar den nya frekvensen att gälla året efter att ni meddelat oss och vi fattat nytt beslut om riskklass.

Detta ingår i avgiften

Utöver tiden det tar att utföra kontrollen omfattar kostnaderna även tid för förberedelser och efterarbete inklusive rapportskrivning. Tänk på att kontroller som tar lite tid på plats kan kräva mer tid i bedömningen efteråt.

Viktigt vid nyregistrering av verksamhet eller anläggning

Nya anläggningar och verksamheter måste registreras innan verksamheten startas, annars kan du som verksamhetsutövare få sanktionsavgifter. Det gäller även om du tar över en befintlig verksamhet eller byter bolagsform. Avgifterna beror på verksamhetens omsättning, men kan uppgå till max 75 000 kronor.

Sanktionsavgift

Sanktionsavgifter är en särskild avgift som regleras enligt livsmedelslagen. Om du startar eller ändrar en verksamhet och inte anmäler det riskerar du att behöva betala avgiften. Detta gäller även om du glömt anmäla verksamheten av misstag.

Så mycket kostar det

Taxa för livsmedelskontroll baseras på en riskbedömning enligt anvisningar från Livsmedelsverket.

Du som har en registrerad livsmedelsverksamhet betalar en avgift efter varje genomför livsmedelskontroll som miljöförvaltningen genomför. Verksamhetens kontrollfrekvens speglar anläggningens kontrollbehov och bestäms genom riskklassning av verksamheten.

Avgiftens storlek speglar hur lång tid livsmedelskontrollen tar. Avgiften täcker till exempel tiden då vi förbereder kontrollen, tiden för kontrollen och tiden för att skriva rapporten efter kontrollen.

Exempel på kontrollfrekvens för några typverksamheter:

 • medelstor restaurang, 2 kontroller/ år
 • medelstor butik med manuell hantering, 1 kontroll/ år
 • kafé, 1 kontroll/ år
 • grossist, 1 kontroll/ år.

Ta kontakt med livsmedelskontrollen för närmare upplysningar om hur just din verksamhet riskklassas.

Om verksamheten vid flera kontroller i följd visat på säkra arbetssätt görs en bedömning ifall kontrollfrekvensen kan ändras.

Om er kontrollfrekvens ändras för att verksamheten förändras börjar den nya frekvensen att gälla året efter att ni meddelat oss och vi fattat nytt beslut om riskklass.

 • När du anmäler verksamheten får du en faktura på en anmälningsavgift.
 • Anmälningsavgiften är 1 600 kronor år 2023
 • Avgiften är densamma oavsett typ av verksamhet och hur länge verksamheten ska pågå. Om verksamheten av någon anledning inte blir av så måste du ändå betala anmälningsavgiften.
 • Timtaxan är 1 600 kronor år 2023.
 • Taxan för livsmedelstillsyn är 1 600 kr/timme (från och med 1 januari 2023).
 • Kostnaden omfattar vår självkostnad för tillsynen och innehåller både direkta och indirekta kostnader.
 • Ersättning för restid är inräknad i timtaxan som därför är högre jämfört med om restiden skulle betalas separat.
 • Timavgifterna betalas per påbörjad halvtimme när det inte finns någon fastställd fast taxa. De baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende och betalas i efterskott.
 • Timavgift debiteras inte bara för den tid som våra inspektörer bedriver tillsyn på plats hos en verksamhet, utan också för förberedelser och efterarbete samt den tid vi lägger ner på att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar.
 • Ju bättre ordning man har på sin verksamhet och sina papper, desto mindre tid behöver vi lägga ner på tillsynen.

Uppdaterad