Kemikalier

Som företagare ansvarar du för att dina kemikalier hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Det räcker inte med bara tekniska skyddsåtgärder.

Det är viktigt att du regelbundet bedömer riskerna med hanteringen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget. All din personal som hanterar kemikalier och farligt avfall måste ha den kunskap som behövs och tillgång till tydliga instruktioner. 

Förvara kemikalier och avfall på rätt sätt (pdf, 900 kB, nytt fönster)

Kemikalieförteckning

Kemikalieförteckningen ska ingå som en del i företagets egenkontroll. Kemikalieförteckningen utgör också en grund för företagets arbete med att ersätta hälso- och miljöfarliga kemikalier med mindre farliga.

För att du ska kunna bedöma riskerna med produkten krävs att alla ingående ämnen i produkten förtecknas. Det är också viktigt att det framgår vart de kemiska produkter som används i produktionen tar vägen efter användning.

Handledning för kemikalieförteckning (pdf, 193 kB, nytt fönster)

Kemikalieförteckning (xls, 256 kB, nytt fönster)

Substitution av farliga ämnen

Miljökvalitetsmålet, Giftfri miljö, innebär att det ska finnas förutsättningar att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. Det innebär bland annat att verksamheter som använder kemiska produkter också aktivt ska arbeta med substitution av farliga ämnen.

Produktvalsprincipen, eller substitutionsprincipen, som finns i miljöbalken (2 kap. 4 §) innebär att verksamheter hela tiden ska sträva efter att välja mindre farliga kemiska produkter.

Substitution av farliga ämnen (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Kemikaliehantering vid byggarbetsplatser

Varje byggarbetsplats ska ha minst en särskilt anvisad plats för förvaring av kemikalier och farligt avfall. 

Invallning

Invallningen ska rymma den mängd vätska som finns i det största kärlet, plus tio procent av den totala volymen som förvaras inom invallningen. Kemiska produkter och farligt avfall som lagras utomhus ska förvaras inom regn- och påkörningsskyddad invallning.

Spill

Spill ska saneras omedelbart. Absorptionsmedel ska därför finnas nära tillgängligt samt kärl för att omhänderta kontaminerat material.

Cisterner

 • Cisterner ska vara invallade – alternativt dubbelmantlade – samt vara placerade på hårdgjord yta. Invallade cisterner ska vara regnskyddade. Invallningen får inte vara försedd med tappventil utan ska tömmas genom pumpning. Cisterner ska vara påkörningsskyddade eller placerade så att risken för påkörning är minimal.
 • Kontrollera om cisternen är dubbelmantlad. Kan du inte se detta på platsen ska du begära in en teknisk beskrivning av cisternen från tankens ägare eller entreprenören som använder cisternen.
 • Vid kortare uppställning är det acceptabelt med dubbelmantlade cisterner placerade på asfalt som hårdgjord yta, annars krävs betong.
 • Ventiler och snablar (slangar) på tanken ska vara placerade så att eventuellt spill från dessa hamnar innanför invallningen eller på spillplåt. Pistolhandtag ska vara inlåsta för att förhindra att obehörig hanterar tanken.

Fat

Fat ska förvaras i tråg. Det gäller även vid användning. I övrigt gäller samma regler som för cisterner

Forum för kemikaliesmart handel

Forum för kemikaliesmart handel är ett samarbete mellan Stockholms stad Svensk Handel och handelsföretag verksamma i Stockholmsregionen. Syftet är att staden och företagen ska hjälpas åt att minska påverkan av miljö- och hälsofarliga ämnen på stadens natur och människor.

Mer hjälp

 • Den statliga Kemikalieinspektionen har två databaser som kan vara till god hjälp i arbetet med kemikalier.
  Kemikalieinspektionens webbplats
 • Prioriteringsguiden PRIO ger exempel på farliga ämnen, men är i första hand tänkt att ge kunskap om hur du kan gå till väga när du bedömer vilka kemiska ämnen som är acceptabla ur hälso- och miljösynpunkt.
 • Begränsningsdatabasen – Innehåller information om användningen av ett ämne eller ämnesgrupp är begränsad enligt reglerna.
  Databaser, Kemikalieinspektionens webbplats

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag Tak- och fasadtvätt

Vård och omsorg

Tandläkare

Övriga verksamheter

Offsettryckeri Tvätterier Yrkestrafik

Uppdaterad