Kemikalier

Som företagare ansvarar du för att dina kemikalier hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Det räcker inte med bara tekniska skyddsåtgärder.

Det är viktigt att du regelbundet bedömer riskerna med hanteringen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget. All din personal som hanterar kemikalier och farligt avfall måste ha den kunskap som behövs och tillgång till tydliga instruktioner. 

Kemikalieförteckning

Kemikalieförteckningen ska ingå som en del i företagets egenkontroll. Kemikalieförteckningen utgör också en grund för företagets arbete med att ersätta hälso- och miljöfarliga kemikalier med mindre farliga.

För att du ska kunna bedöma riskerna med produkten krävs att alla ingående ämnen i produkten förtecknas. Det är också viktigt att det framgår vart de kemiska produkter som används i produktionen tar vägen efter användning.

Handledning för kemikalieförteckning (pdf)

Kemikalieförteckning (xls)

Substitution av farliga ämnen

Miljökvalitetsmålet, Giftfri miljö, innebär att det ska finnas förutsättningar att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. Det innebär bland annat att verksamheter som använder kemiska produkter också aktivt ska arbeta med substitution av farliga ämnen.

Produktvalsprincipen

Produktvalsprincipen, eller substitutionsprincipen, som finns i miljöbalken innebär att verksamheter hela tiden ska sträva efter att välja mindre farliga kemiska produkter.

Substitution av farliga ämnen (pdf)

Webbaserat verktyg

Kemikalieinspektionen har tagit fram ett webbaserat verktyg för substitution, PRIO. Genom PRIO kan du som verksamhetsutövare få stöd i hur du hittar och byter ut farliga ämnen i dina varor eller kemiska produkter. 

Kemikaliehantering vid byggarbetsplatser

Varje byggarbetsplats ska ha minst en särskilt anvisad plats för förvaring av kemikalier och farligt avfall. 

Invallning

Invallningen ska rymma den mängd vätska som finns i det största kärlet, plus tio procent av den totala volymen som förvaras inom invallningen. Kemiska produkter och farligt avfall som lagras utomhus ska förvaras inom regn- och påkörningsskyddad invallning.

Spill

Spill ska saneras omedelbart. Absorptionsmedel ska därför finnas nära tillgängligt samt kärl för att omhänderta kontaminerat material.

Cisterner

  • Cisterner ska vara invallade – alternativt dubbelmantlade – samt vara placerade på hårdgjord yta. Invallade cisterner ska vara regnskyddade. Invallningen får inte vara försedd med tappventil utan ska tömmas genom pumpning. Cisterner ska vara påkörningsskyddade eller placerade så att risken för påkörning är minimal.
  • Kontrollera om cisternen är dubbelmantlad. Kan du inte se detta på platsen ska du begära in en teknisk beskrivning av cisternen från tankens ägare eller entreprenören som använder cisternen.
  • Vid kortare uppställning är det acceptabelt med dubbelmantlade cisterner placerade på asfalt som hårdgjord yta, annars krävs betong.
  • Ventiler och snablar (slangar) på tanken ska vara placerade så att eventuellt spill från dessa hamnar innanför invallningen eller på spillplåt. Pistolhandtag ska vara inlåsta för att förhindra att obehörig hanterar tanken.

Fat

Fat ska förvaras i tråg. Det gäller även vid användning. I övrigt gäller samma regler som för cisterner.

Förvara kemikalier

Det är viktigt att du regelbundet bedömer riskerna med hanteringen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget. Det räcker inte med bara tekniska skyddsåtgärder.

Materialet ska hålla

Det är viktigt att de cisterner, fat, dunkar och andra kärl som du använder är av ett material som håller för kemikalien eller avfallet och att de är i gott skick så att de inte går sönder. För att undvika rostangrepp kan du placera fat som förvaras utomhus på pall istället för direkt på marken.

Bra med lock

Fat som står på pall kan dessutom hanteras säkrare. Genom att förse kärlen med lock eller annan tillslutning kan du förhindra avdunstning till luft.

Märk kärlen

Se till att märka förvaringskärlen så att alla som hanterar dem vet vad de innehåller och hur man ska skydda sig. Använd helst originalförpackningar.

Lagra inte nära vatten

Du ska inte lagra dina kemikalier i närheten av dag- eller spillvattenbrunnar, diken, vattendrag och liknande. Om det finns risk för påkörning ska du ordna någon form av skydd som förhindrar påkörning. Utformningen av skyddet måste du välja utifrån vilka fordon som används. Gaffeltruckar kan till exempel orsaka skador ganska högt över marken. 

Lås in gifter

Tänk på att obehöriga inte ska komma åt kemikalierna eller det farliga avfallet. Gifter bör du förvara inlåsta. Det är viktigt att du väljer placeringen så att eventuella ångor inte når utrymmen där människor vistas.

Tätt underlag

Underlaget ska vara tätt och stå emot de kemikalier och det avfall som du lagrar, åtminstone under den tid som går åt för att sanera ett eventuellt utsläpp. Underlag som utsätts för återkommande kemikaliespill ska vara lätt att göra rent och beständigt mot de kemikalier och det avfall som du hanterar.

Bra med betong

Betong är ofta tillräckligt tät om den är sprickfri. Betongens motståndskraft kan bli bättre om den beläggs med ett lämpligt plastskikt. Asfalt är känsligt för lösningsmedel och oljor. Asfalt passar därför bäst om du hanterar vattenhaltiga produkter.

Tänk på att kabel- och rörgravar samt hisschakt som inte är täta kan vara läckagevägar ut ur lokalen.

Kontrollera storlek på förråd

Om du har ett särskilt förråd avsett för lagring av kemikalier eller avfall i flytande form så bör det rymma volymen i det största kärlets volym plus 10 procent av övriga behållares volym.

Kontrollera tröskeln

Kontrollera att dörröppningen har en tillräckligt hög tröskel och att väggarna är täta mot golvet. Det får inte finnas golvbrunnar som  är anslutna till dag- eller spillvattennätet inne i kemikalieförrådet.

Invallning krävs om du hanterar/förvarar en kemikale så att det finns risk för att den kan nå:

  • Avloppssystemet via dag- eller spillvattenledning
  • Omgivningen, till exempel mark och vattenmiljö

Invallning krävs också om det finns risk för en reaktion med andra ämnen/varor som förvaras i närheten.

Ett hanteringsutrymme som saknar golvavlopp och har tillräckligt höga trösklar och i övrigt är tätt kan jämställas med en invallning.

Du kan utforma en invallning på många olika sätt. Den kan till exempel vara ett uppsamlingstråg av plåt eller plast. På tråget kan du lägga ett galler att ställa fat och dunkar på. Cisterner kan vara invallade eller dubbelmantlade. Påfyllningsrör, ventiler och slangar bör vara innanför invallningen eller dubbelmantlingen.

Bör rymma största kärlet

En invallning bör rymma det största förvaringskärlets volym plus 10 procent av övriga behållares volym. Invallningar utomhus ska nederbördsskyddas. Undvik tappkran på invallningen. Töm hellre invallningen ovanifrån genom manuellt styrd pumpning.

Skilj kemikalier från varandra

Tänk på att kemikalier och farligt avfall som kan reagera häftigt med varandra bör du lagra väl skilda från varandra. De får inte förvaras inom samma invallning så att de kan blandas med varandra vid ett eventuellt läckage.

Exempel på ämnen som inte bör förvaras tillsammans är:

  • cyanider och syror
  • hypoklorit och syror
  • sulfider och syror
  • koncentrerande syror och alkalier

Genom att hålla torrt och rent kan du både minska risken för spridning av miljöfarliga ämnen till omgivningen och undvika halkolyckor på din arbetsplats. Där det finns risk för spill och stänk kan du vidta olika åtgärder.

Du kan placera kärl av till exempel plast eller plåt under kranar på liggande fat och liknande tappställen. Vid maskinarbetsplatser kan du lägga ut absorberande dukar eller mattor som kontinuerligt suger upp spill.

Det ska vara möjligt att lätt läsa av nivån i cisternen och det bör finnas larm för hög nivå. Om du har en cistern som fylls genom pumpning bör du installera ett överfyllningsskydd. Tänk på att hålla ventiler och tappkranar låsta eller säkert avstängda.

Rörledningar kan vara svaga punkter och därför ska de inte byggas in i golv och väggar på sådant sätt att de inte går att kontrollera. Rörledningar i mark ska vara utan kopplingar.

Begränsa utsläppet

Om olyckan är framme trots skyddsåtgärder är det viktigt att begränsa spridningen av ett utsläpp så fort som möjligt. Du kan valla in utsläppet med olika typer av ”avgränsare”. Sådana finns av både täta och sugande material. Du kan också tillverka egna genom att till exempel fylla säckar med sand. För att förhindra att ett utsläpp når dag- eller spillvattenbrunnar kan du täcka dem med täta polymerdukar eller liknande som ger ett tillfälligt skydd.

Absorptionsmedel

För att samla upp ett utsläpp kan du använda absorptionsmedel i lös vikt eller i form av mattor. Om inget särskilt medel finns tillgängligt kan du använda sågspån, sand eller jord. Förbrukat absorptionsmedel ska i regel tas omhand som farligt avfall.

Sanera snabbt

Det är viktigt att sanera snabbt i samband med ett kemikalieutsläpp. Därför måste det finnas redskap och lämpligt absorptionsmedel lätt tillgängligt och personalen måste veta var det finns och hur det ska användas.

Om det sker spill eller läckage så att marken eller byggnaden blir förorenad på ett sätt som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska du genast underrätta miljöförvaltningen. Skulle ett utsläpp nå dag- eller spillvattennätet ska du dessutom informera Stockholm Vatten och Avfall AB.

Ring 112 om du inte kan hantera situationen själv och det är brådskande.

Mer information om kemikalieförvaring finns i ”Kemikaliehandboken” som har tagits fram i ett samarbetsprojekt mellan kommunerna, Landstinget, Arbetsmiljöverket och Länsstyrelsen i Östergötland.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag Tak- och fasadtvätt

Vård och omsorg

Tandläkare

Övriga verksamheter

Offsettryckeri Tvätterier Yrkestrafik

Uppdaterad