Kemiska bekämpningsmedel

Här hittar du som använder kemiska bekämpningsmedel information om förbud, när du behöver söka tillstånd eller anmäla till miljöförvaltningen samt möjligheter till dispens.

Kemiska bekämpningsmedel används för att döda eller förhindra djur, växter eller mikroorganismer som kan skada människors hälsa eller egendom. Medlens egenskaper kan i sig vara skadliga för hälsa och miljö. Användning av bekämpningsmedel ska därför undvikas så långt som möjligt.

Bekämpningsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen och ha ett registreringsnummer.

Biocidprodukter – informera allmänheten

För användning av biocidprodukter gäller Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter. Det innebär att du har underrättelseskyldighet vid yrkesmässig spridning av vissa biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till.

 • Informera allmänheten senast i samband med att spridningen av biocidprodukter påbörjas. 
 • Underrätta miljöförvaltningen via e-post senast i samband med att spridningen sker eller omedelbart därefter.
 • Kontaktuppgifter till den som sprider biocidprodukter, samt till den för vars räkning spridningen sker.
 • Syftet med bekämpningen.
 • Biocidproduktens namn och registreringsnummer, samt den mängd biocidprodukter som använts eller beräknas att användas vid spridningen.
 • Tidpunkt eller beräknad tidsperiod, samt plats för spridningen.
 • Vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att skydda människors hälsa och miljön.

Spridning av växtskyddsmedel

Användning av växtskyddsmedel är förbjudet på vissa platser eller inom vissa områden. Andra områden kräver tillstånd eller anmälan för yrkesmässig användning. Innan du väljer att använda kemiska bekämpningsmedel ska andra alternativ uteslutas, som till exempel mekaniska och termiska metoder.

 • på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete,
 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är rekreationsområden som allmänheten har tillträde till
 • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
 • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller
 • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar.
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten.
 • På vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor.
 • På ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.
 • På vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande arter.
 • Karantänskadegörare på banvallar.
 • Områden som inte omfattas av förbud eller krav på tillstånd, där allmänheten får vistas fritt och som är större än 1 000 kvadratmeter. 

Dispens mot förbud i vissa fall

Om det finns särskilda skäl kan miljöförvaltningen ge dispens för användning av växtskyddsmedel inom områden där det är förbjudet. Särskilda skäl kan till exempel vara att förhindra spridning av invasiva arter.

Bekämpning av parkslide

Många dispensärenden handlar om bekämpning av parkslide. Bekämpningen av just parkslide är i sig ett riskmoment som kan öka spridningen av växten. Naturvårdsverket rekommenderar därför att man väntar med åtgärder om parkslide inte är ett problem på växtplatsen eller breder ut och sprider sig.

Blankett

Ansökan om tillstånd eller anmälan om yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel. 

Blankett – Spridning av kemiska bekämpningsmedel (pdf)

Utbildning för att sälja eller distribuera växtskyddsmedel

Du som säljer eller distribuerar växtskyddsmedel ska ha en utbildning för att få distribuera växtskyddsmedel. Vid försäljning ska minst en utbildad person kunna ge kunder information om hur medlet ska användas, vilka hälso- och miljörisker som kan finnas och hur man ska hantera medlet för att minska riskerna. 

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Fastighetsägare

Uppdaterad