Kemiska bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är kemiska produkter som är avsedda att skydda mot att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Medlens egenskaper kan också vara skadliga för hälsa och miljö. Användning av bekämpningsmedel ska därför undvikas så långt som möjligt. Bekämpningsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen och ha ett registreringsnummer.

Yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel

Yrkesmässig användning av bekämpningsmedel kräver tillstånd eller anmälan inom vissa områden. Det gäller användning av bekämpningsmedel av klass 1, 2 och 3, det vill säga även ogräsättika. Privatpersoners användning av klass 3-medel omfattas inte av dessa krav.

Tillstånd krävs för spridning inom dessa områden:

 • tomtmark för flerfamiljshus
 • gård till förskola, skola eller allmän lekplats
 • skyddsområde för vattentäkt
 • planerings- och anläggningsarbete
 • park eller trädgård som allmänheten har tillträde till
 • idrotts- eller fritidsanläggning
 • vägområde, grusytor eller andra mycket genomsläppliga ytor
 • asfalt, betong eller andra hårdgjorda ytor.

Anmälan ska göras inför spridning inom dessa områden:

 • banvall
 • vägområden
 • område > 1000m2 där allmänheten får färdas fritt och som inte omfattas av tillståndsplikt.

Du som beställare eller fastighetsägare ses som verksamhetsutövare och ska skicka in en skriftlig tillståndsansökan eller anmälan till miljöförvaltningen senast fyra veckor innan spridningen. Innan du väljer att använda kemiska bekämpningsmedel ska andra alternativ, som till exempel mekaniska och termiska metoder uteslutas. Detta ska också beskrivas i ansökan.

Blankett

Ansökan om tillstånd eller anmälan om yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel. 

Blankett – Spridning av kemiska bekämpningsmedel (pdf)

Utbildning för att sälja eller distribuera växtskyddsmedel

Du som säljer  eller distribuerar växtskyddsmedel ska  ha genomgått en utbildning för att få distribuera växtskyddsmedel. Vid försäljning ska det finnas minst en utbildad person tillgänglig för att ge kunder information om hur medlet ska användas, vilka hälso- och miljörisker som kan finnas och hur man ska hantera medlet för att minska riskerna. 

Biocidprodukter – informera allmänheten

För användning av biocidprodukter gäller Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter. Detta innebär att man har underrättelseskyldighet vid yrkesmässig spridning av vissa biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till.

 • Informera allmänheten senast i samband med att spridningen av biocidprodukter påbörjas. 
 • Underrätta kommunen senast i samband med att spridningen sker eller omedelbart därefter.

En underrättelse ska innehålla

 • kontaktuppgifter till den som sprider biocidprodukter, samt till den för vars räkning spridningen sker
 • syftet med bekämpningen
 • biocidproduktens namn och registreringsnummer, samt den mängd biocidprodukter som använts eller beräknas att användas vid spridningen
 • tidpunkt eller beräknad tidsperiod, samt plats för spridningen
 • vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att skydda människors hälsa och miljön.

Uppdaterad