Miljölagstiftning och regler

Det mesta av Sveriges miljölagstiftning finns samlat i miljöbalken. Miljöbalken omfattar alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön.

Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter. Miljöbalken ställer också krav på att bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska vara utformade och användas så att olägenhet inte uppstår för människors hälsa.

Granskar verksamheter

Miljöförvaltningen kontrollerar att verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll. I tillsynen kan vi granska rapporter och göra föranmälda eller oanmälda inspektioner.

Handläggning

I tillsynen ingår också bland annat handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål. Förvaltningen har en rådgivande funktion men kan också förelägga om åtgärder. Om förvaltningen misstänker brott mot miljöbalken och överträdelsen kan vara straffbar, är vi skyldiga att anmäla för åtalsprövning.

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift är en straffavgift som ska betalas för vissa förseelser. Pengarna går till staten.

Exempel på förseelser för vilka miljösanktionsavgift ska betalas är:

  • att inte följa vissa föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken, till exempel föreskrift om att lämna miljörapport
  • att inte upprätta transportdokument.

Böter eller fängelse

Man kan dömas till böter eller fängelse för vissa överträdelser av miljöbalken, till exempel för miljöbrott, otillåten verksamhet och nedskräpning.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag Fastighetsägare Tak- och fasadtvätt

Förskola och skola

Förskolor

Kultur, nöje och fritid

Bassänger och plaskdammar Båtklubbar

Vård och omsorg

Tandläkare

Övriga verksamheter

Offsettryckeri Tvätterier Yrkestrafik

Uppdaterad