Miljöfarlig verksamhet

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar. Det tar betydligt längre tid att få ett tillstånd och du får inte påbörja din verksamhet innan du fått ett tillstånd.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa och miljön.

Anmälningsplikt eller tillstånd

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. 

Ändrad verksamhet

Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid (senast sex veckor innan) anmäla det till miljöförvaltningen. Om du vill göra en förändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det tillstånd, såvida det inte bara handlar om en mindre förändring. Då kan det räcka med en anmälan.

  • A-verksamheter ska ha mark- och miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till miljö-och hälsoskyddsnämnden.

Blanketter

Blankett – Anmälan om miljöfarlig verksamhet (pdf)

Blankett – Anmälan om ändring av A-, B- eller C-verksamhet (pdf)

Ta reda på vad som gäller för din verksamhet

Miljörapport

Om du bedriver en tillståndspliktig verksamhet ska du varje år, senast den 31 mars, lämna en miljörapport över föregående års verksamhet till miljöförvaltningen. Om miljörapporten kommer in för sent kan det leda till miljösanktionsavgift eller åtalsanmälan.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag

Kultur, nöje och fritid

Båtklubbar

Övriga verksamheter

Offsettryckeri Tvätterier

Uppdaterad