Bilvård

Om du driver biltvätt eller bilverkstad driver du enligt miljöbalken en så kallad miljöfarlig verksamhet. Det innebär att du som verksamhetsutövare behöver minimera verksamhetens miljöpåverkan.

Bilvårdsbranschen består av många aktörer vilket innebär hög konkurrens. Obemannade automattvättar har blivit allt vanligare och man ser även en ökning av fristående tvättanläggningar utan anknytning till bensinstationer. Till stor del finns det goda affärsmöjligheter för den som bill öppna en eget inom bilvård.

Tillstånd och regler: Bilvård (12)

Använda offentlig plats

Använda skyltar på offentlig plats
I Stockholms stad är alla typer trottoarskyltar som placeras på offentlig plats förbjudna, med undantag av så kallade överdagenskyltar. För att få sätta upp en överdagenskylt behöver du söka ...

Egenkontroll

Egenkontroll enligt miljöbalken
Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Det ska också göras på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs.

Lokal och fastigheter

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Detaljplaner
Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet.

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Det är fastighetsägare som ansvarar för att en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet görs.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Miljöregler

Farligt avfall
Avfall som är farligt för människor och miljön klassas som farligt avfall och ska inte blandas med annat avfall eller hällas ut i avloppet. Exempel på farligt avfall är spilloljor och lösningsmedel.

Kemikalier
Som företagare ansvarar du för att dina kemikalier hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön.

Miljöfarlig verksamhet
För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar. Det tar betydligt längre tid att få ett ...

Miljölagstiftning och regler
Det mesta av Sveriges miljölagstiftning finns samlat i miljöbalken. Miljöbalken omfattar alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön.

Starta och driva bilvård
Du som driver en bensinstation, biltvätt eller bilverkstad har en så kallad miljöfarlig verksamhet.

Uppdaterad