Bilvårdsanläggningar

Det finns särskilda regler som påverkar dig som har en bensinstation, biltvätt, däcktvätt, bilverkstad eller liknande. Här får du veta om du behöver göra en anmälan för din verksamhet, lära dig mer om egenkontroll och annat som du bör känna till som verksamhetsutövare.

Om du driver en bensinstation, biltvätt, däcktvätt eller bilverkstad klassas det som en miljöfarlig verksamhet. Det innebär att du ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att minska miljöpåverkan från din verksamhet. Du omfattas också av olika regler, är skyldig att ha kännedom om hur din verksamhet påverkar miljön och du ska ha en så kallad egenkontroll. 

Kontakta miljöförvaltningen innan du startar en verksamhet även om den inte är anmälningspliktig.

Du måste göra en anmälan

Gör en anmälan om du:

 • årligen hanterar mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 1 miljon normalkubikmeter gas som motorbränsle
 • har en biltvätt för mer än 5 000 personbilar per år eller mer än 
  1 000 tvättar per år av lastbilar och andra fordon
 • utför reparationslackering av bilar och har en årlig förbrukning av organiska lösningsmedel som är större än 500 kilogram.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Starta biltvätt eller bilvårdsanläggning

Exempel på områden som omfattas av regler och som du bör tänka på är:

 • hantering och förvaring av kemikalier
 • hantering och förvaring av farligt avfall
 • egenkontroll
 • utsläpp till vatten
 • utsläpp till luft
 • skötsel och kontroll av oljeavskiljare
 • skötsel och kontroll av cisterner
 • förvaring av brandfarliga varor
 • kontroll och rapportering av köldmedier
 • störning från din verksamhet av lukt och buller.

Utsläpp till vatten

Om det finns golvbrunnar i lokalen finns det risk att olja och andra kemikalier hamnar i avloppet. Det kan vara nödvändigt med en oljeavskiljare och i vissa fall även kompletterande rening innan avloppsvattnet går ut i spillvattennätet. Oljeavskiljaren ska ha optiskt och akustiskt larm.

Miljöförvaltningen har riktlinjer för acceptabla utsläpp från fordonstvättar. Även Stockholm Vatten och avfall AB, som sköter stadens vatten- och avloppsnät, ställer krav på hur verksamheten bedrivs. 

Utsläpp till vatten från däcktvättar

Däck och fälgar är oftast bilens smutsigaste delar. När de tvättas följer tungmetaller som bly, koppar och krom med ner i avloppet. Tvättvattnet innehåller även små mikroplaster som släpper från bildäck och plastgranulatkulor som används i de flesta däcktvättsmaskiner.

 • Tvättvatten inte får släppas till dagvattennätet.
 • Låt en godkänd transportör och mottagare ta hand om allt uppsamlat vatten och slam från däcktvättsmaskinen. Avfallet klassas som farligt avfall.
 • Om du väljer att släppa vatten från däcktvätten till avloppsledningsnätet måste tvättvattnet ledas via en oljeavskiljare till spillvattennätet.
 • Vid tvätt av fler än 4000 däck per år är det krav på kompletterande rening utöver oljeavskiljare.
 • För att få en bättre rening av tvättvattnet kan olika tekniker användas. Ett exempel är tillsats av flockningsmedel med efterföljande sedimentering. Därefter låter man vattnet passera en filterstrumpa innan det leds till spillvattennätet.
 • Den allra bästa reningen får man genom att koppla däcktvättsmaskinen till ett eget externt reningsverk. Reningen sker då kontinuerligt vilket är driftsäkert och sparar tid för personalen. Det minskar även energiförbrukningen eftersom vattnet inte behöver värmas upp lika ofta.

Fordonstvätt med ånga

Generellt råder ingen anmälningsplikt för verksamheter som utför fordonstvätt med ångaggregat under förutsättning att tvätten inte orsakar några utsläpp av kemikalier eller vatten som kan förorena mark eller vatten. Vid tvätt med ångaggregat brukar trasor användas för att få bort smutsen.

 • Engångstrasor ska hanteras som farligt avfall.
 • Trasor som används fler gånger ska lämnas till en tvättanläggning som kan rena tvättvattnet från kemikalier och oljor.
 • Det är inte tillåtet att tvätta trasorna i en vanlig tvättmaskin som är kopplad till spill- eller dagvattennätet.

Utsläpp till luft från lackeringsverksamheter

Hos en lackerare förekommer utsläpp av flyktiga organiska lösningsmedel. Den typen av verksamhet är inte alltid anmälningspliktig men det finns ändå krav på att omgivningen inte ska bli störd.

Du kan minska risken för luktstörning genom att ha effektiva filter i lackboxen och i ventilationskanalerna. Det är också bra att välja vattenbaserade färger eftersom de luktar mindre och har en mindre miljöpåverkan. Rådgör alltid med miljöförvaltningen innan du startar en lackeringsverksamhet.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Uppdaterad