Starta och driva bilvård

Det finns särskilda regler som påverkar dig som har en bensinstation, biltvätt, bilverkstad eller liknande. Här får du veta om du behöver göra en anmälan för din verksamhet, lära dig mer om egenkontroll och annat som du bör känna till som verksamhetsutövare.

Om du driver en bensinstation, biltvätt eller bilverkstad klassas det som en miljöfarlig verksamhet. Det innebär att du ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att minska miljöpåverkan från din verksamhet. Du omfattas också av olika regler, är skyldig att ha kännedom om hur din verksamhet påverkar miljön och du ska ha en så kallad egenkontroll. 

Kontakta miljöförvaltningen innan du startar en verksamhet även om den inte är anmälningspliktig.

Du måste du göra en anmälan

Du måste göra en anmälan om du

 • årligen hanterar mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 1 miljon normalkubikmeter gas som motorbränsle
 • har en biltvätt för mer än 5 000 personbilar per år eller mer än 
  1 000 tvättar per år av lastbilar och andra fordon
 • utför reparationslackering av bilar och har en årlig förbrukning av organiska lösningsmedel som är större än 500 kilogram.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Du som ska starta biltvätt

Exempel på områden som omfattas av regler och som du bör tänka på är:

 • hantering och förvaring av kemikalier
 • hantering och förvaring av farligt avfall
 • egenkontroll
 • utsläpp till vatten
 • utsläpp till luft
 • skötsel och kontroll av oljeavskiljare
 • skötsel och kontroll av cisterner
 • förvaring av brandfarliga varor
 • kontroll och rapportering av köldmedier
 • störning från din verksamhet av lukt och buller.

Utsläpp till vatten

Om det finns golvbrunnar i lokalen finns det risk att olja och andra kemikalier hamnar i avloppet. Det kan vara nödvändigt med en oljeavskiljare och i vissa fall även kompletterande rening innan avloppsvattnet går ut i spillvattennätet. Oljeavskiljaren ska ha optiskt och akustiskt larm. Miljöförvaltningen har riktlinjer för acceptabla utsläpp från fordonstvättar. Även Stockholm Vatten och avfall AB, som sköter stadens vatten- och avloppsnät, ställer krav på hur verksamheten bedrivs. Förhindra onödigt utsläpp till vatten genom att ha saneringsmedel tillgängligt.

Utsläpp till luft från lackeringsverksamheter

Hos en lackerare förekommer utsläpp av flyktiga organiska lösningsmedel. Den typen av verksamhet är inte alltid anmälningspliktig men det finns ändå krav på att omgivningen inte ska bli störd. Du kan minska risken för luktstörning genom att ha effektiva filter i lackboxen och i ventilationskanalerna. Det är också bra att välja vattenbaserade färger eftersom de luktar mindre och har en mindre miljöpåverkan. Rådgör alltid med miljöförvaltningen innan du startar en lackeringsverksamhet.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Handel
Bensinstationer Bilvård

Uppdaterad