Bilvårdsanläggningar

Det finns särskilda regler som påverkar dig som har en bensinstation, biltvätt, däcktvätt, bilverkstad eller liknande. Här får du veta om du behöver göra en anmälan för din verksamhet, lära dig mer om egenkontroll och annat som du bör känna till som verksamhetsutövare.

Om du driver en bensinstation, biltvätt, däcktvätt eller bilverkstad klassas det som en miljöfarlig verksamhet. Det innebär att du ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att minska miljöpåverkan från din verksamhet. Du omfattas också av olika regler, är skyldig att ha kännedom om hur din verksamhet påverkar miljön och du ska ha en så kallad egenkontroll. 

Kontakta miljöförvaltningen innan du startar en verksamhet även om den inte är anmälningspliktig.

Du måste göra en anmälan

Gör en anmälan om du:

 • årligen hanterar mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 1 miljon normalkubikmeter gas som motorbränsle
 • har en biltvätt för mer än 5 000 personbilar per år eller mer än 
  1 000 tvättar per år av lastbilar och andra fordon
 • utför reparationslackering av bilar och har en årlig förbrukning av organiska lösningsmedel som är större än 500 kilogram.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Starta biltvätt eller bilvårdsanläggning

Exempel på områden som omfattas av regler och som du bör tänka på är:

 • hantering och förvaring av kemikalier
 • hantering och förvaring av farligt avfall
 • egenkontroll
 • utsläpp till vatten
 • utsläpp till luft
 • skötsel och kontroll av oljeavskiljare
 • skötsel och kontroll av cisterner
 • förvaring av brandfarliga varor
 • kontroll och rapportering av köldmedier
 • störning från din verksamhet av lukt och buller.

Utsläpp till vatten

Om det finns golvbrunnar i lokalen finns det risk att olja och andra kemikalier hamnar i avloppet. Det kan vara nödvändigt med en oljeavskiljare och i vissa fall även kompletterande rening innan avloppsvattnet går ut i spillvattennätet. Oljeavskiljaren ska ha optiskt och akustiskt larm.

Miljöförvaltningen har riktlinjer för acceptabla utsläpp från fordonstvättar. Även Stockholm Vatten och avfall AB, som sköter stadens vatten- och avloppsnät, ställer krav på hur verksamheten bedrivs. Förhindra onödigt utsläpp till vatten genom att ha saneringsmedel tillgängligt.

Fordonstvätt med ånga

Generellt råder ingen anmälningsplikt för verksamheter som utför fordonstvätt med ångaggregat under förutsättning att tvätten inte orsakar några utsläpp av kemikalier eller vatten som kan förorena mark eller vatten. Vid tvätt med ångaggregat brukar trasor användas för att få bort smutsen.

 • Engångstrasor ska hanteras som farligt avfall.
 • Trasor som används fler gånger ska lämnas till en tvättanläggning som kan rena tvättvattnet från kemikalier och oljor.
 • Det är inte tillåtet att tvätta trasorna i en vanlig tvättmaskin som är kopplad till spill- eller dagvattennätet.

Utsläpp till luft från lackeringsverksamheter

Hos en lackerare förekommer utsläpp av flyktiga organiska lösningsmedel. Den typen av verksamhet är inte alltid anmälningspliktig men det finns ändå krav på att omgivningen inte ska bli störd.

Du kan minska risken för luktstörning genom att ha effektiva filter i lackboxen och i ventilationskanalerna. Det är också bra att välja vattenbaserade färger eftersom de luktar mindre och har en mindre miljöpåverkan. Rådgör alltid med miljöförvaltningen innan du startar en lackeringsverksamhet.

Miljötaxa

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöförvaltningens uppgift är att genom tillsyn kontrollera att lagstiftningen följs.

Taxa från och med 1 januari 2023

 • miljötillsyn 1 300 kr/timme
 • livsmedelskontroll 1 600 kr/timme
 • tillsyn enligt strålskyddslagen 1 300 kr/timme 
 • marknadskontroll 1 300 kr/timme
 • tillsyn enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa 1 300 kr/timme
 • tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 1 300 kr/timme

Det är vår självkostnad för tillsynen och innehåller både direkta och indirekta kostnader.

Livsmedelskontroll

När det gäller avgift för livsmedelskontroll tas inte ersättning för restid ut separat. I stället är restidskostnaden inräknad i timtaxan som därför är högre jämfört med om restiden skulle betalas separat.

Timavgifterna betalas per påbörjad halvtimme när det inte finns någon fastställd fast taxa. De baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende och betalas som regel i efterskott.

Timavgift debiteras inte bara för den tid som våra inspektörer bedriver tillsyn på plats hos en verksamhet, utan också för förberedelser och efterarbete samt den tid vi lägger ner på att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar.

Ju bättre ordning man har på sin verksamhet och sina papper, desto mindre tid behöver vi lägga ner på tillsynen.

Fasta avgifter 2023

De fasta avgifterna beräknas utifrån ett schablonmässigt bestämt antal timmar multiplicerade med timavgiften och betalas som regel i förskott.

 • Anmälningsavgift för livsmedelsverksamhet är 1 600 kr.
 • Fast årlig avgift för förskolor är 5 200 kr.
 • Fast årlig avgift för skolor är 6 500 kr.
 • Fast årlig avgift för bassängbad är differentierad beroende på anläggningens storlek. Man betalar 11 700 kr i grundavgift, samt 1 300 kr per bassäng.
 • Årlig avgift för plaskdammar är 6 500 kr.
 • Anmälningsavgiften för skola och barnomsorg är 15 600 kr.
 • Anmälningsavgift för hygienverksamheter är 6 500 kr.
 • Fast årlig avgift för båtklubbar med uppläggningsplats är
  3 900 kr.

Djurhållning

 • Ansökan om tillstånd för att hålla: nötkreatur, häst, get, får och svin är 3900 kr.
 • Ansökan om tillstånd att hålla: fjäderfä och pälsdjur, som inte är sällskapsdjur, är 2600 kr.

Värmepump eller köldmedia

 • Fast årlig avgift för stationär köldmedieanläggning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer är 2 600 kr.
 • Ansökningsavgift för en liten värmepumpsanläggning upp till 20 kW är 6 500 kr.
 • Ansökningsavgift för en stor värmepumpsanläggning med effektuttag på 20 kW till 10 MW är avgiften 11 700 kr.

Om handläggningstiden som den årliga avgiften avser överskrids väsentligt, kan miljö- och hälsoskyddsnämnden komma att timdebitera för de extra timmar som lagts ned. Samma verksamhet kan omfattas av avgifter enligt flera taxor.

Avlopp

 • Ansöka om tillstånd för att inrätta en avloppsanordning med sluten tank kostar 3 900 kronor.
 • Ansöka om tillstånd att inrätta torra toalettlösningar som torr, mull, frys, förpacknings och torktoalett där restavfallet ska tas om hand på den egna fastigheten kostar 2 600 kronor.
 • Ansöka om tillstånd för att inrätta en avloppsanordning med ansluten vattentoalett där utsläpp sker till mark och vatten kostar 11 700 kronor. Samma avgift tas ut om du ska ansluta en vattentoalett till en redan befintlig avloppsanordning.
 • Anmäla avloppsanordning för endast BDT-vatten handläggs på timavgift enligt kommunens taxa som för närvarande är
  1 300 kronor.
 • Anmäla ändring av befintlig avloppsanordning kostar 5 200 kronor.

Svensk och europeisk miljö- och livsmedelslagstiftning utgår från att tillsynen ska finansieras genom avgifter. Avgiften grundas på den tid vi faktiskt lägger ner på tillsynen av olika verksamheter.

Alla verksamheter – även butiker och fastighetsägare – ska själva bära de kostnader som hänger ihop med att vi kontrollerar att lagen följs. Detta för att skattebetalarna inte ska behöva bekosta tillsynen av enskilda verksamheter.

Taxa för livsmedelskontroll baseras på en riskbedömning enligt anvisningar från Livsmedelsverket.

För varje taxa finns en timavgift. Taxorna innehåller regler för olika anmälnings- och provtagningsavgifter.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Uppdaterad