Buller från verksamheter

Du som bedriver verksamhet är ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter. Du är därför skyldig att utreda bullerstörningar som din verksamhet orsakar och bekosta samt vidta åtgärder för att sänka bullernivåerna.

Fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren kan också föreläggas att utföra och bekosta bullerutredningar och åtgärder, om miljö- och hälsoskyddsnämnden kräver det. Vid fråga om buller utanför bostaden gäller bland annat Naturvårdsverkets vägledning för industribuller och annat verksamhetsbuller.

Bra att veta om buller

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare har du ett ansvar att utreda och åtgärda bullerstörningar som din egen verksamhet orsakar. Ibland kan det innebära att du måste anlita en akustikkonsult för att utföra en fackmässig bullerutredning och bullermätning.

Krav på uppgifter

Miljöförvaltningen ställer krav på vilka uppgifter från bullermätningar som ska redovisas. Dessa uppgifter ska ingå i en beställning av bullermätning till en akustikkonsult. Lämna gärna denna information till den som ska utföra bullermätningen.

Normalt är det två typer av mätningar som begärs in:

1. En utomhusmätning på fasaden intill bostaden hos den som upplever störningen (en så kallad  +6 dB mätning). Följande uppgifter ska ingå vid beställning av bullermätning av denna typ:

 • Ljudnivån i dBAeq (ekvivalent) då bullerkällan är i drift. Mikrofon placerad på fasaden vid den aktuella bostaden.
 • Bakgrundsnivå i dBAeq (ekvivalent) då bullerkällan är avstängd. Mikrofon placerad på fasaden vid den aktuella bostaden.
 • Bullerkällans ljudnivå i dBAmax (maximal nivå)

Mätningen kan i regel inte genomföras om det regnar eller blåser kraftigt eftersom det kan ha för stor inverkan på mätresultatet.

2. En inomhusmätning med stängda fönster i bostaden hos den som upplever störningen.

Alla fönster och vädringsluckor måste vara stängda i rummet där man mäter. Uteluftsventiler ska dock vara öppna.

Mätmetoder för buller från diskotek eller konsert

För att få så bra mätresultat som möjligt är det viktigt att mäta rätt. Folkhälsomyndigheten tagit fram en snabbguide som säkerställer att ni mäter på rätt sätt.

Beroende på var ljudet uppkommer används olika bedömningsgrunder/riktvärden.

Riktvärden finns för ljudnivåer inomhus såväl som utomhus. Utomhusriktvärden tillämpas normalt när man upplever sig störd på uteplats, balkong eller inne i bostaden med öppna fönster.

Utomhus

Naturvårdsverkets vägledning för industri- och annat verksamhetsbuller är tillämpliga.

Riktvärden

 • Dagtid klockan 06–18, är riktvärdet 50 dBA.
 • Kvällstid klockan 18–22 samt helger 06-22, är riktvärdet 45 dBA.
 • Nattetid klockan 22–06, är riktvärdet 40 dBA  .
 • Om bullret innehåller inslag av toner kan riktvärdet i vissa fall skärpas med 5 dBA.

Inomhus

Inomhusriktvärden tillämpas när man är störd av buller inne i bostaden. Då är Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus tillämpliga. Riktvärden anges bland annat för kontinuerligt (ekvivalent) buller, och gäller med fönster, vädringsluckor och dörrar stängda.

 • Kontinuerligt buller (till exempel från fläktar) får inte låta mer än 30 dBA Leq (ett medelvärde av ljudnivån under en viss tid).
 • Om bullret innehåller inslag av toner kan riktvärdet i vissa fall skärpas med 5 dBA.

Musik från verksamheter, som till exempel restauranger, kan ge upphov till störande buller i bostäder. Musik innehåller ofta lågfrekvent basljud. Det lågfrekventa basljudet sprider sig lätt långa sträckor i en fastighet och kan därför upplevas som störande av många.

Boende som utsätts för musikbuller uppger ofta att de är störda redan vid låga ljudnivåer.

Låga riktvärden för musikbuller

Därför är Folkhälsomyndighetens riktvärden för bedömning av musikbuller satta på en relativt låg nivå, 25 dBA. Riktvärdena är avsedda att tillämpas i främst bostadsrum i bostäder.

Krav för höga ljudnivåer inne i lokalen

Du som har en verksamhet där det spelas hög musik ansvarar för att ljudnivåerna i lokalen inte är skadlig för besökarna. Det ska finnas en egenkontroll med rutiner som er till att ljudnivån från musikanläggningen och gästerna inte överskrider Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer.

Dessa krav gäller för sådana lokaler och platser, såväl inomhus som utomhus, där höga ljudnivåer spelas, till exempel diskotek, konserter, biografer och träningslokaler. 

Uppmätta ljudnivåerna avgörande

Man bör som verksamhetsutövare, tillsammans med fastighetsägaren, känna till ljudisoleringen mellan lokalen och närliggande bostäder i fastigheten. Detta för att kunna minimera störningsrisken till grannarna genom att antingen ljudisolera eller anpassa musikanläggningen utifrån fastighetens förutsättningar.

Även om ljudisoleringen har bedömts som ”god”, så är det i slutändan alltid de uppmätta ljudnivåerna i bostäderna som är avgörande. Så om klagomål inkommer från någon boende så är det ljudnivåerna hos hen som primärt ska utredas, inte ljudisoleringen.

Bygg- och rivningsarbeten ska enligt Plan- och bygglagen planeras och utföras med aktsamhet så att personer och egendom inte skadas och så att minsta möjliga obehag uppstår.

Miljöbalken gäller vid arbeten som kan medföra störningar till omgivningen. Av miljöbalken framgår att verksamhetsutövare är skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot olägenhet eller skada.

Buller från byggplatser (pdf)

Undersök om omgivningen störs

Vidare omfattas verksamhetsutövare av skyldigheten att genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens påverkan på omgivningen. Vid behov ska skyddsåtgärder, begränsningar och övriga försiktighetsmått vidtas för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Upprätta ett kontrollprogram för omgivningspåverkan. Det skickar du sedan in till miljöförvaltningen på adress: byggforetag@stockholm.se.

Byggarbete på natten

 • Buller från byggarbetsplatser utomhus vid bostadsfasad bör inte överstiga 45 dBA ekvivalent och 70 dBA max klockan 22.00–07.00.
 • Inomhus med stängda fönster bör ljudnivån inte överstiga 30 dBA ekvivalent och 45 dBA max. Det innebär i praktiken att inga bullrande moment får utföras klockan 22.00–07.00.
 • Under dag- och kvällstid tillåts 5–10 dBA högre ljudnivåer.
 • Om bygget är begränsat till högst två månader kan ytterligare 5 dBA högre ljudnivåer tillåtas.

Anmäl senast inom 7 dagar

Anmäl störande arbeten på kvällar (19.00–22.00), nätter (22.00–07.00) och helger till miljöförvaltningen senast sju dagar innan arbetet påbörjas.

Anmäl till: byggforetag@stockholm.se

Störande nattarbete (22.00–07.00) får inte äga rum på offentlig plats utan polismyndighetens tillstånd. Detta gäller arbetsmoment av mer bullrande art, såsom pålning, bilning och sprängning.

Förebyggande åtgärder

 • Störande nattarbete får inte äga rum klockan 22.00–07.00.
 • Undvik byggbullerproblem genom att förebygga dessa redan i planeringsstadiet av projektet.
 • Om- och tillbyggnader av hus inom samma kvarter bör så långt som möjligt genomföras samtidigt för att minska olägenheterna.
 • Samråd bör ske redan på projekteringsstadiet med till exempel stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, polisen och byggföretaget.
 • Planering på projekteringsstadiet bör ske för att den eller de metoder som kommer att ge minst buller ska användas under byggtiden.
 • Byggföretagen ska informera och ställa krav på underleverantörer.
 • Upplag av material och andra kringfunktioner ska inte tillåtas i samband med stora byggprojekt under längre tid än vad som krävs för det egentliga byggnadsprojektet.

Information förebygger problem

Kontinuerlig information till närboende om kommande arbetsmoment som kan vara störande förebygger många problem. På samma sätt är det viktigt att ha tydlig information om/en kontaktperson dit berörda kan vända sig för frågor.

Många industrier och liknande verksamheter orsakar buller till omgivningen. Buller kan komma från själva tillverkningsprocessen, från transporter och från materialhantering. För industribuller gäller riktvärden enligt Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. 

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om industribuller, vilka riktvärden som gäller och hur man ska mäta.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag Fastighetsägare

Kultur, nöje och fritid

Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang

Kaféer Nattklubbar och livescener Restauranger

Uppdaterad