Buller från verksamheter

Här hittar du som driver verksamhet information om ditt ansvar och miljöförvaltningens tillsyn och avgifter när det gäller ljudstörningar. Det kan gälla buller från byggplatser, industrier eller annan verksamhet.

Som verksamhetsutövare är du ansvarig för att inte utsätta grannar eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter. Din verksamhet ska samsas med andra verksamheter och med dem som bor i närheten.

Om du har väl fungerande rutiner och regelbundna kontroller har du bra förutsättningar att upptäcka om din verksamhet låter för mycket innan grannarna blir störda. Du är skyldig att utreda de bullerstörningar som din verksamhet orsakar, och på egen bekostnad vidta åtgärder för att sänka bullernivåerna.

Tillsyn och taxa

Miljöförvaltningen kontrollerar att verksamheter följer regelverket för att skydda människors hälsa mot skador som kan orsakas av till exempel buller.

Buller i bostaden

Läs mer om hur du ska göra om du störs av buller i din bostad.

Tänk på det här

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare har du ett ansvar att utreda och åtgärda bullerstörningar som din egen verksamhet orsakar. Ibland kan det innebära att du måste anlita en akustikkonsult för att utföra en fackmässig bullerutredning och bullermätning.

Krav på uppgifter

Miljöförvaltningen ställer normalt krav på inomhusmätning och utomhusmätning vid en bullermätning. Dessa uppgifter ska ingå i en beställning av bullermätning till en akustikkonsult:

1. En inomhusmätning med stängda fönster och vädringsluckor i bostaden hos den som upplever störningen.

2. En utomhusmätning tätt intill fasaden på bostaden hos den som upplever störningen (en så kallad  +6 dB mätning). Följande uppgifter ska ingå vid beställning av bullermätning av denna typ:

 • Ljudnivån i dBAeq (ekvivalent) då bullerkällan är i drift. Mikrofon placerad på fasaden vid den aktuella bostaden.
 • Bakgrundsnivå i dBAeq (ekvivalent) då bullerkällan är avstängd. Mikrofon placerad på fasaden vid den aktuella bostaden.
 • Bullerkällans ljudnivå i dBAmax (maximal nivå)

Mätmetoder för buller inomhus och höga ljudnivåer

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en snabbguide för att underlätta mätningarna.

De flesta bullerstörningar går att förebygga genom planering och framförallt information till dem som berörs av bullret från byggarbetsplatsen.

Information till närboende

Sätt upp informationen på en plats som lätt kan ses av närboende och informera i god tid innan de bullrande momenten ska utföras. På anslagen ska det finnas kontaktperson och telefonnummer till byggherren.

Innan du börjar bygga

För att undvika störningar och klagomål under byggtiden bör du planera din verksamhet så att bullerstörningar minimeras innan du börjar bygga.

Gör en bullerplan genom att besvara tre enkla frågor

 1. Vem kan beröras av byggbullerstörningar?
  Kartlägg den nära omgivningen. Finns det bostäder eller andra känsliga verksamheter, till exempel förskolor, som kan påverkas av buller från byggplatsen? Markera gärna ut på en karta.
 2. Vilka är de mest bullrande momenten?
  Vilka är de bullrande arbetsmomenten för kommande byggnation? När kommer de att ske i tiden? Och under hur lång tid?
 3. Riskerar riktvärden för buller att överskridas vid de bullrande momenten?Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser innehåller riktvärden för bland annat bostäder. De allmänna råden innehåller även undantag och anvisningar om hur råden bör tillämpas.
  Om riktvärden riskerar att överskridas behöver du göra en något djupare analys för att utvärdera om det går att minska bullret. Det kan handla om att till exempel byta maskiner eller skärma av bullerkällan.

Ditt ansvar

Det är alltid byggherrens ansvar att förhålla sig till riktvärdena. Det innebär att du kan behöva genomföra bullermätning för att förvissa dig om vilka bullernivåer byggverksamheten genererar.

Öppenhet och information till dem som riskerar att bli störda är viktigt för att minska problemen under byggtiden.

Tillsyn

Miljöförvaltningen genomför tillsynsbesök på byggplatser och följer upp verksamhetens egenkontroll. Bullerstörningar och bullerreducerande åtgärder ska hanteras i egenkontrollen.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag Fastighetsägare

Kultur, nöje och fritid

Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang

Kaféer Nattklubbar och livescener Restauranger

Uppdaterad