Lokala föreskrifter

De lokala föreskrifterna beskriver vilka regler som gäller för just Stockholms stad på en mängd områden. Miljö- och hälsoskyddsfrågorna berörs i flera av Stockholms lokala föreskrifter.

Hälsoskyddsföreskrifterna

De lokala hälsoskyddsföreskrifterna innehåller bland annat föreskrifter om avlopp, djurhållning, grund- och ytvattensskydd, tomgångskörning, eldning av trädgårdsavfall, gatumusik.

KFS 2013:19 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Stockholms kommun (pdf)

Renhållningsordningen

Den lokala renhållningsordningen innehåller föreskrifter som rör avfallshantering samt en avfallsplan. Den är uppdelad i tre publikationer:

  • Avfallsplan för Stockholm 2017–2020
  • Bilagor till Avfallsplan för Stockholm 2013–2016
  • Föreskrifter om avfallshantering för Stockholms kommun

KFS 2024:07, Föreskrifter för avfallshantering för Stockholms stad (pdf)

Ordningsföreskrifterna

De allmänna lokala ordningsföreskrifterna innehåller föreskrifter som rör en mängd områden, bland annat störande buller och lastning av varor.

Allmänna lokala trafikföreskrifterna

Även de allmänna lokala trafikföreskrifterna är av intresse från miljösynpunkt. Dessa beslutas av Trafikkontoret. Där kan du bland annat läsa föreskrifter som rör miljözonen och det nattliga tungtrafikförbudet.

Kommunal författningssamling

I författningssamlingen införs vissa beslut som fattats av Stockholms kommunfullmäktige, som till exempel reglementen, bolagsordningar och taxor.

Uppdaterad