Offsettryckeri

Det finns särskilda regler som påverkar dig som har ett offsettryckeri. Här får du veta om du behöver söka tillstånd eller göra en anmälan för din verksamhet, du kan lära dig mer om egenkontroll och hämta informationsmaterial.

Du får inte blanda farligt avfall med annat avfall och det ska förvaras så att det inte kan läcka till dag- eller spillvattenbrunnar. Det är viktigt att tänka på att det även finns andra regler än miljöbalkens som kan gälla för din verksamhet, till exempel arbetsmiljölagstiftningen och regler om bygglov.

Anmälningsplikt

Din verksamhet är anmälningspliktig enligt miljöbalken om förbrukningen av organiska lösningsmedel är mer än 5 ton, men högst 25 ton per år. Hit räknas inte mineralolja eller vegetabilisk olja i ark- och tidningsoffsetfärg.

Om förbrukningen överstiger 25 ton per år är verksamheten tillståndspliktig. En verksamhet kan också vara anmälnings- eller tillståndspliktig beroende på hur mycket fotografiskt material som framkallas per år. Gör din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar. Tillstånd söker du hos Länsstyrelsen.

Utsläpp

  • Sköljvatten från filmframkallning. Filmframkallning är en process som är på väg försvinna i och med övergång till digital teknik. Om du fortfarande framkallar film kan du undvika utsläpp av sköljvatten genom att införa slutna system.
  • Sköljvatten från plåtframkallning. Plåtsköljvattnet har i vissa fall visat tecken på att vara svårnedbrytbart. Du bör kräva att dina leverantörer av plåtframkallare och plåtar kan redogöra för miljöpåverkan av plåtsköljvatten, så att du kan avgöra om du kan släppa ut det till avloppet.
  • Tvättvatten. Hinkar med tvättvatten från rengöring av tryckpressen kan du rena genom filtrering. Du kan undvika att tvättvatten uppstår genom att istället rengöra tryckpressen med en fuktig trasa (använd sprejflaska).
  • Fuktvatten. När du gör rent systemet blir det rester av fuktvatten. Om det innehåller svårnedbrytbara eller nitrifikationshämmande ämnen ska du inte släppa ut vattnet till avloppet. Slammet som finns i botten på fuktvattenlådorna ska inte heller släppas ut i avloppet.

Fuktvatten kan du antingen återanvända, rena eller samla upp för destruktion. Det finns olika sätt att ta hand om fuktvatten. Vilken metod som passar varierar mellan olika tryckerier. 

  • Återanvändning av fuktvatten efter filtrering för att få bort färgrester och pappersdamm.
  • Rening av fuktvattnet i kolfilter innan det tillförs avloppsnätet.
  • Minskning av mängden fuktvatten som skickas till destruktion genom att man ”kör slut” på det mesta innan systemet rengörs.

Användningen av isopropylalkohol (IPA) som fuktvattentillsats och vaskmedel ger upphov till utsläpp av organiska lösningsmedel till luft. Du kan minska utsläppen genom att välja vaskmedel med låg flyktighet (produkter med hög flampunkt eller lågt ångtryck).

Vegetabiliska eller så kallade hybridvaskmedel är miljömässigt bättre än vanliga naftabaserade vaskmedel. Du bör inte använda vaskmedel som innehåller aromater.

Du kan minska utsläppen av IPA genom att hålla inblandningen av IPA på en så låg nivå som möjligt. Vattenkvaliteten har betydelse för vilken inblandning du behöver ha.

Du kan också minska användningen av IPA genom att minska avdunstningen. De recirkulerande systemen bör var kylda. Nyare tryckpressar har kylda valsar. Förvaringstankarna för fuktvatten kan också vara kylda och ska hållas slutna.

Kemikalier

Du som företagare har ansvar för att ersätta hälso- och miljöfarliga kemiska produkter med produkter som kan antas vara mindre farliga. Detta enligt miljöbalkens produktvalsprincip.

Du ska ha kunskap om hur miljöfarliga dina kemikalier är och det ska finnas aktuella säkerhetsdatablad för varje produkt. Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO hjälper dig att bedöma vilka kemiska ämnen som inte är acceptabla ur hälso- och miljösynpunkt. 

Anmälningspliktiga tryckerier ska ha en förteckning över de miljöfarliga kemiska produkter som används. I förteckningen ska det finnas uppgifter om produktens namn, årlig förbrukning, hälso- och miljöskadlighet samt klassificering (till exempel ”giftig”, ”hälsoskadlig”). 

Förvara kemikalier så att spill inte kan nå avlopp. Se till att saneringsmedel finns tillgängligt.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Övriga verksamheter

Offsettryckeri

Uppdaterad