Naturreservat: dispens och tillstånd

Det här är en vägledning för dig som söker dispens eller tillstånd i Stockholms natur- och kulturreservat.

Enligt vissa föreskrifter som gäller i reservaten får kommunen ge tillstånd för åtgärder som annars är förbjudna. Från andra föreskrifter får kommunen ge dispens, om det finns särskilda skäl. En dispens ska vara förenlig med syftet och föreskrifterna för det skyddade området

Exempel på när dispens eller tillstånd behövs

 • Anläggningar: upplag, ridstig, ny byggnad, telemast, odlingslotter
 • Åtgärder: fälla träd, schakta, gräva, fånga eller samla djur eller växter
 • Evenemang: större orienteringsarrangemang, festivaler, större tävlingar

Skicka till stadsbyggnadsnämnden

Ansökan skickas till:
Stadsbyggnadsnämnden 
Box 8314 
104 20 Stockholm

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Blankett: Ansökan för dispens och tillstånd i naturreservat och kulturreservat (pdf)

Så går det till när du söker dispens eller tillstånd

Kommunen får enligt 7 kap 7§ miljöbalken ge dispens från föreskrifter för ett natur- eller kulturreservat, om det finns särskilda skäl. En dispens ska vara förenlig med syftet och föreskrifterna för det skyddade området.

Särskilda skäl kan anses föreligga om åtgärden främst har en positiv inverkan på områdets bevarandevärden. Angelägna allmänna intressen kan i vissa fall utgöra särskilda skäl för dispens om de är förenliga med föreskriftens syfte.

Försiktighet

Beslut om dispens får endast meddelas om intrånget i natur- eller kulturvärdet kompenseras i skälig utsträckning i reservatet eller i något annat område. Den som vidtar en åtgärd eller utför en verksamhet ska visa att man vidtagit de försiktighetsmått som rimligen kan krävas.

Dispensbesluten kan tidsbegränsas och förenas med villkor, till exempel krav på återställning eller skyldighet att utföra en särskild undersökning av berört område eller att vidta skyddsåtgärder. Ett beslut om dispens upphör att gälla om den aktuella åtgärden inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Ofta finns även så kallade tillståndspliktiga föreskrifter som begränsar markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom naturreservatet utan kommunens tillstånd. Tillståndsansökningar prövas på samma sätt som dispensansökningar med den skillnaden att miljöbalken här inte kräver särskilda skäl eller kompensationsåtgärder.

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för prövning av dispenser och tillstånd. Miljöförvaltningen kontrollerar att besluten och eventuella villkor följs, samt att utförarna har egenkontroll på verksamheten.

För reservatstillstånd och dispenser tas avgift ut enligt en timtaxa.

För att ta reda på om den aktivitet eller verksamhet du planerar kräver dispens eller tillstånd bör du först studera reservatets syfte, föreskrifter och gränser. Denna information hittar du under respektive reservat eller på sidan om föreskrifter. Du kan även rådgöra med ekolog på stadsbyggnadskontoret.

Stadsbyggnadsnämnden är dispens- och tillståndsgivande myndighet, men de flesta beslut fattas direkt av stadsbyggnadskontoret. Att behandla en ansökan tar tid, men din ansökan behandlas snabbare ju mer fullständig den är. I alla ärenden måste stadsbyggnadskontoret rådgöra med olika instanser inom staden.

Fyra veckor

Totalt brukar ett dispens- eller tillståndsärende därför ta minst fyra veckor från att ansökan kommit in tills den är behandlad. Principiella eller viktiga ärenden tar ytterligare tre veckor, eftersom de måste beslutas av stadsbyggnadsnämnden. Beslutet får laga kraft först tre veckor efter att det är nedskrivet.

Tänk på att din anläggning/åtgärd/evenemang även kan kräva andra tillstånd; till exempel från stadsdelsförvaltningen för markupplåtelse, från trafikkontoret för körtillstånd och från länsstyrelsen för fridlysningsbestämmelser.

Natura 2000

Stockholms stad har tre Natura 2000-områden i Kyrksjölöten, Judarskogen och Hansta. Gränser och information om dessa finns på Naturvårdsverkets hemsida (Sök på Sveriges Natura 2000-områden) Om din aktivitet eller verksamhet berör något av dessa områden ska du dessutom kontakta länsstyrelsen.

Av en ansökan om dispens ska framgå vilka särskilda skäl som åberopas. Om din ansökan gäller tillstånd bör du även där ge en motivering till åtgärden.

Om kompensation kan vara aktuellt ska du föreslå kompensationsåtgärd, gärna efter att ha rådfrågat stadsbyggnadskontoret. Det ska stå vem som ansvarar för aktiviteten, åtgärden eller verksamheten och hur denne kan kontaktas.

En kartskiss ska bifogas ansökan och en beskrivning av hur åtgärden ska genomföras och vilka konsekvenser den kan få för reservatets värden. Stadsbyggnadskontoret kan i en del fall begära att en miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. miljöbalken.

Exempel på aktiviteter, åtgärder eller verksamheter i reservaten som kan kräva dispens eller tillstånd:

 • anläggningar: upplag, ridstig, hus, bollplan, telemast, odlingslotter
 • åtgärder: fälla träd, schakta, gräva, fånga eller samla djur eller växter
 • evenemang: orientering, militärövning, tävlingar.

Generella frågor – att redovisa om det är aktuellt:

 • plats, yta, omfattning, tidpunkt, tidsutsträckning
 • syfte med aktiviteten
 • utförare eller genomförare – kontaktpersoner
 • parkering, angöring, trafikrörelser
 • buller
 • hydrologisk påverkan
 • påverkan på växt- och djurliv
 • påverkan på kulturvärden
 • påverkan på områdets kvaliteter för allmänheten.

Ansökan skickas till:
Stadsbyggnadsnämnden
Box 8314
104 20 Stockholm

När aktiviteten eller verksamheten är genomförd ska den följas upp. Miljöförvaltningen kontrollerar att dispenser och tillstånd följts och att de som vidtar åtgärder eller bedriver verksamheter utövar erforderlig egenkontroll. Uppföljningen kan till exempel ske i form av en gemensam inspektion.

Andra tillstånd

För de flesta åtgärder, verksamheter eller evenemang i reservaten behövs även någon form av tillstånd från Stockholms stad som markägare. Det kan också behövas andra former av tillstånd eller dispenser. Exempel på andra tillstånd som kan behövas:

Uppdaterad