Mark- och gatuarbeten på offentlig mark

För att gräva, borra, dra ledningar och utföra andra markarbeten i offentlig mark i Stockholms stad måste du ha både tillstånd och godkänd utbildning.

Innan du får börja att utföra ett ingrepp i gatu- och parkmark måste du

 • delta i kursen ”Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark”
 • ansöka om schakt- och öppningstillstånd i god tid
 • ansöka om eller redan ha en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan)
 • beställa en samlingskarta över aktuellt område.

Obligatorisk kurs för att gräva i gatan

För att utföra markarbeten i offentlig mark i Stockholms stad måste du ha deltagit i kursen ”Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark”. Kursen är obligatorisk och gäller även underentreprenörer och annan inhyrd personal. Du behöver gå om utbildningen vart femte år.

Kursen genomförs under två dagar och ska ge dig kunskap om systematiskt trafiksäkerhetsarbete vid vägarbete. Fokus ligger på minskade olycksrisker samt metoder och verktyg för att säkerställa god arbetsmiljö på arbetsplatserna ute på Stockholms gator och vägar.

Kursen finns även som en endagsutbildning för de som inte arbetar med underhåll eller entreprenader där ytskikt på marken påverkas. Läs mer om vem som berörs av vilken utbildning på ULJAs hemsida.

Efter kursen ska du ha kunskap om

 • trafiksäkerhet
 • lagar och ansvar
 • ansökningar och tillstånd
 • gatuklasser
 • flödeskartor
 • trafikanordningsplaner (TA-planer) – krav på utförande, avstängningsmodeller och materiel med mera
 • viten
 • stompunkter
 • Stockholms miljöprogram
 • Stockholms miljözon
 • miljöeffektiva transporter
 • buller
 • att arbeta nära träd.

Efter kursen fås ett intyg på genomförd utbildning som registreras i ID06 kompetensdatabasen. Detta ska visas upp digitalt vid inspektion.

Observera att Trafikverkets kurser ”Säkerhet på väg” eller ”Arbete på väg” inte ger behörighet att utföra markarbeten i Stockholms stad.

Anmäl dig till kursen hos ULJA AB

Kursen hålls av ULJA AB på uppdrag av Stockholms stad. Information om kursdatum, anmälan och övriga frågor rörande kursen finns på ULJAs webbplats.

Avgiften är 404 kronor per kursdag, exklusive moms (gäller från och med 2022). Du får fakturan efter genomförd kurs. Du blir även fakturerad hela beloppet om du får förhinder men inte avbokar kursen.

Schakt- och öppningstillstånd

Du behöver schakt- och öppningstillstånd för att utföra gatuarbeten i offentlig mark. Exempel på gatuarbeten är schaktning för dränering kring fastighet, nyförläggning av brunnar och ledningar eller borrning efter bergvärme.

Tillsammans med beställaren utför Stockholms stad besiktning före och efter schaktarbetet. Efter att utföraren har återställt marken enligt anvisningarna i Teknisk handbok, gäller en garantitid i två år avseende sättningar eller andra fel som kan uppstå. Trafikkontoret utför en slutbesiktning efter två år.

Ansök om schakt- och öppningstillstånd

Ledningsdragande bolag som har avtal med Stockholms stad ansöker via Gatuarbete webb. Skicka in ansökan:

 • Minst fem arbetsdagar före beräknad start – vid mindre påverkan på trafikframkomligheten.
 • Minst fyra veckor före beräknad start – vid stor inverkan på trafikframkomligheten.
 • Till spårinnehavaren senast åtta veckor före planerad arbetsstart – när det gäller arbete i så kallad S-gata.

Alla andra ska använda blanketten ”Ansökan om schakttillstånd i offentlig platsmark”. Skicka in ansökan till trafikkontoret minst sex veckor innan du planerar att börja med schaktningen.

Ansökan om schakttillstånd i offentlig platsmark (pdf)

Anmälan om hantering av borrkax/vatten (pdf)

Särskilt tillstånd behövs i fornlämningsområdet

Enligt kulturminneslagen kräver all schaktning som berör stadens fornlämningsområde länsstyrelsens tillstånd. I innerstaden gäller det Gamla Stan med anslutande delar av malmarna samt vattenrummet däremellan. Huvuddelen av ytterstadens drygt 300 fornlämningar finns redovisade på stadens digitala baskarta.

Om du under schaktning stöter på kulturlager med eventuella byggnadsrester eller äldre föremål, ska du avbryta arbetet och kontakta länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Stockholms län
Telefon, växel: 010-223 10 00

Tillstånd för anläggning på stadens mark ges endast i undantagsfall

Ledningar, brunnar, borrhål, sopsugar, fettavskiljare och liknande ska i första hand alltid placeras på den egna tomten. Skulle det bli aktuellt att placera anläggningar i stadens mark krävs förutom schakt- och öppningstillstånd även ett nyttjanderättsavtal. Dessa avtal ges i yttersta undantagsfall.

Skälet till att staden är restriktiva med avtalen är att det i stadens mark finns många befintliga och planerade underjordiska anläggningar och ledningar. Staden förtätas och flera ledningsägare konkurrerar om utrymmet under marken. Grävning och samordning försvåras ju fler anläggningar som placeras under ytan. Den snabba samhällsutvecklingen innebär att staden behöver tillgodose nya behov och säkra leveranser till nya områden.

Ta därför först reda på om det finns alternativ till en anläggning på stadens mark innan du gör en ansökan.

Avgift för schaktansökan

Från och med 1 april 2021 tas ut en avgift om 1 500 kronor per schaktansökan för privata schakter där inga anläggningar läggs ned i marken.

När behövs en trafikanordningsplan?

Inför varje arbete som på något sätt påverkar framkomligheten eller trafiksäkerheten för bil, gång eller cykel behöver du ansöka om en trafikanordningsplan (TA-plan). Den ska vara godkänd av personal från Stockholms stad.

Tänk på att du även behöver polistillstånd och eventuellt bygglov om du ska ställa upp bodar eller ha ett upplag utöver det som tillåts i TA-planen.

Ansökan om trafikanordningsplan (pdf)

Ansökan tillfällig lokal trafikföreskrift (pdf)

Avgifter för trafikanordningsplan


Obs! Från och med den 1 januari 2023 har vitesbeloppen indexuppdaterats.

Fasta avgifter:

 • 2 250 kronor för beviljad och handlagd TA-plan
 • 380 kronor för inkommen och avslagen TA-plan
 • 380 kronor i digitaliseringsavgift om handlingar inte inkommer digitalt

Tidsbunden avgift är 2 000 kronor per påbörjad vecka från och med den andra veckan.

Vid akuta trafikregleringar, utförda eller beordrade av räddningstjänst eller polis, tas inga avgifter ut. När räddningstjänst eller polis inte är inblandade vid akuta trafikomläggningar betalas avgift som vid olovliga trafikavstängningar. Därefter vidtar normal avgiftsmodell.

Vid generella TA-planer som innefattar flera trafikregleringar kan betalas som för en TA-plan. Stockholms stad bedömer när detta är lämpligt.

Samlingskarta för mark- och gatuarbete

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag

Övriga verksamheter

Yrkestrafik

Uppdaterad