Mark- och gatuarbeten på offentlig mark

För att gräva, borra, dra ledningar och utföra andra markarbeten i offentlig mark i Stockholms stad måste du ha både tillstånd och godkänd utbildning.

Arbeten som kräver både tillstånd och godkänd utbildning är bland annat

 • beläggningsarbeten
 • underhållsarbeten
 • exploateringsarbeten
 • geotekniska undersökningar
 • borrprover
 • ledningsarbeten
 • dräneringsarbeten.

Innan du får börja att utföra ett ingrepp i gatu- och parkmark måste du

 • delta i utbildningen ”Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark”
 • ansöka om schakttillstånd i Gatuarbete Webb (ledningsdragande bolag) eller via ansökningsblankett (övriga aktörer)
 • beställa samlingskarta i samband med ansökan av schakttillstånd
 • ansöka om eller redan ha en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan).

Obligatorisk utbildning för att gräva i gatan

För att utföra markarbeten i allmän plats i Stockholms stad måste du ha deltagit i utbildningen ”Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark”. Utbildningen är obligatorisk och gäller även underentreprenörer och annan inhyrd personal. Du behöver gå om utbildningen vart femte år.

Utbildningen genomförs under två dagar och ska ge dig kunskap om systematiskt trafiksäkerhetsarbete vid vägarbete. Fokus ligger på minskade olycksrisker samt metoder och verktyg för att säkerställa god arbetsmiljö på arbetsplatserna ute på Stockholms gator och vägar.

Från och med 1 april 2022 finns möjligheten att gå utbildning som en endagsutbildning för de som inte arbetar med underhåll eller entreprenader där ytskikt på marken påverkas, alternativt i roller som arbetsledare eller utsättningsansvarig.

Efter utbildningen får deltagande ett intyg på genomförd utbildning som registreras i ID06 kompetensdatabasen. Intyget ska visas upp digitalt vid inspektion.

Observera att Trafikverkets kurser ”Säkerhet på väg” eller ”Arbete på väg” inte ger behörighet att utföra markarbeten i Stockholms stad.

Anmäl dig till utbildningen

Utbildningen hålls av ULJA AB på uppdrag av Stockholms stad. Information om datum, anmälan, avgift och övriga frågor rörande finns på ULJA:s webbplats.

Ansök om tillstånd för mark- och gatuarbeten

Innan du gräver i stadens mark behöver du

 • ansöka om schakttillstånd
 • beställa samlingskarta i samband med ansökan av schakttillstånd
 • ansöka om eller redan ha en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan).

Ansökningsprocessen för schakt- och öppningstillstånd skiljer sig mellan ledningsdragande bolag och anläggare som saknar markavtal.

Ledningsdragande bolag som har markavtal med Stockholms stad samt förvaltningar inom Stockholms stad ansöker via Gatuarbete webb.

Beräknad handläggningstid på en komplett ansökan är normalt 5–15 arbetsdagar. En ansökan av mer omfattande karaktär där tillexempel remiss till berörda instanser, försyner eller andra orsaker krävs kan handläggningstiden variera.

Anläggningsägare som saknar markavtal med Stockholms stad, fastighetsägare, markägare, byggherrar eller andra myndigheter ska använda blanketten ”Ansökan om schakttillstånd i offentlig platsmark”.

Skicka in ansökan till trafikkontoret, beräknad handläggningstid på en komplett ansökan är normalt sex veckor.

Ansökan om schakttillstånd i offentlig platsmark (pdf)

Vi tar en avgift på 1 500 kronor per schaktansökan för privata schakter där inga anläggningar läggs ned i marken.

Samlingskartan redovisar ledningar och andra anordningar som finns under markytan. Du behöver beställa en ny samlingskarta för varje grävarbete för att undvika att skada anordningarna.

Du som är beställare, sökande eller utförare kallar trafikkontoret (tillståndsavdelningen) till en försyn inför kommande arbete på gatuarbeten som är längre än 25 meter eller av storlek som upplevs omfattande och komplex.

E-post: schakt.tk@stockholm.se

Beställare, sökande eller utförare kallar trafikkontoret (stadsmiljöavdelningen) till en besiktning efter att utföraren har återställt marken enligt anvisningarna i Teknisk handbok. Efter godkänd besiktning gäller en garantitid i två år avseende sättningar eller andra fel som kan uppstå. Trafikkontoret utför en slutbesiktning efter två år.

E-post: funktion.TK.schaktinspektion@stockholm.se

Inför varje arbete som på något sätt påverkar framkomligheten eller trafiksäkerheten för bil, gång eller cykel behöver du ansöka om en trafikanordningsplan (TA-plan). Den ska vara godkänd av personal från Stockholms stad.

Tänk på att du även behöver polistillstånd och eventuellt bygglov om du ska ställa upp bodar eller ha ett upplag utöver det som tillåts i TA-planen.

Ansökan om trafikanordningsplan (pdf)
Ansökan tillfällig lokal trafikföreskrift (pdf)

Granskad och beviljad TA plan: 2250 kronor
Avslagen TA plan: 320 kronor
Digitaliseringsavgift om handlingar inte inkommer digitalt: 320 kronor
Tidsbunden avgift: 2000 kronor per påbörjad vecka från och med den andra veckan

Övriga tillstånd och regler

Här hittar du övriga regler och tillstånd du måste förhålla dig till när du gräver i stadens mark.

Enligt kulturminneslagen kräver all schaktning som berör stadens fornlämningsområde länsstyrelsens tillstånd. I innerstaden gäller det Gamla Stan med anslutande delar av malmarna samt vattenrummet däremellan.

Kontakta länsstyrelsen om du planerar ett arbete vid en fornlämning, upptäcker en skada på en fornlämning eller har hittat ett fornfynd.

Telefon: 010-223 10 00

Trafikkontoret har konstaterat att det borrvatten som tillförs ledningsnätet i samband med bergvärmeborrning för energibrunnar eller liknande lätt fastnar och riskerar att orsaka igensättning i nätet, därför skall en anmälan om hantering av borrvatten skickas in till trafikkontoret.

Anmälan om hantering av borrvatten (pdf)

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag

Övriga verksamheter

Yrkestrafik

Uppdaterad