Förorenad mark

Innan du planerar att bygga på en fastighet eller göra någon annan förändring av marken bör du ta reda på vad marken använts till tidigare. Beroende på vad den använts till tidigare kan det finnas föroreningar kvar i marken.

Du kan behöva vidta olika typer av åtgärder beroende på ifall ditt byggprojekt är på Stockholms stad mark eller inte.

Hantera schaktmassor

Att frakta schaktmassor till och från byggen belastar miljön. Att återanvända schaktmassor sparar naturresurser både genom återvinning, men också genom att transportsträckorna blir kortare. Du som entreprenör och fastighetsägare behöver säkerställa att schaktmassor hanteras på ett miljömässigt bra sätt.

 • Lämna in anmälan om efterbehandling av förorenat område eller byggnad till miljöförvaltningen senast sex veckor innan planerad efterbehandlingsåtgärd.
 • Om det uppstår läckage eller utsläpp, måste ni så fort som möjligt vidta åtgärder för att hindra spridning och kontakta miljöförvaltningen omedelbart.

Hantera schaktmassor – information till fastighetsägare och entreprenörer (pdf)

Blanketter

Underrättelse om förorenat område eller byggnad (pdf)

Återvinning av avfall för anläggningsändamål (pdf)

Avhjälpandeåtgärd av förorenat område eller byggnad (pdf)

Länshållningsvatten

Länshållningsvatten är inträngande grundvatten, regnvatten eller processvatten som behöver avledas eller pumpas bort från exempelvis schaktgropar vid byggarbetsplatser.

Markföroreningar på stadens mark

När staden är markägare ansvarar exploateringskontoret tillsammans med byggaktören för att eventuella markföroreningar hanteras på rätt sätt.

Undersökning och underrättelse

Många gånger upptäcks föroreningarna först när marken ska användas för byggnation. När ett byggprojekt sker på stadens mark gör exploateringskontoret oftast en översiktlig inventering av vilka verksamheter som förekommit och förekommer på fastigheten. Det kan ge information om vilka ämnen som kan förekomma i marken. Exploateringskontoret bedömer också risken för att fastigheten är utfylld med fyllnadsmassor av okänt ursprung.

En markundersökning bör utföras om det finns misstankar om att marken påverkats av den tidigare användningen eller om det finns okända fyllnadsmassor. Det kan också göras i samband med att marken byter ägare.

Även om staden gör gör egna undersökningar och bedömningar av eventuella markföroreningar har en markköpare eller ny tomträttsinnehavare en undersökningsplikt enligt miljöbalken och jordabalken.

Om du hittar en förorening

Hittar du som byggentreprenör en förorening vid schaktarbete måste du genast kontakta exploateringskontoret som är fastighetsägare och miljöförvaltningen. Exploateringskontoret bedömer situationen och föreslår åtgärder. Du som byggaktör ska ha beredskap för att kunna hantera eventuella föroreningar som upptäcks vid schaktarbeten.

För att inte få stopp i arbetet kan uppgrävda massor till exempel läggas upp inom en hårdgjord invallad yta eller i en tät container inom arbetsområdet i väntan på provtagning och bedömning av fortsatt hantering.

Storstadsriktvärden för förorenad mark

Inom flera av stadens exploateringsområden förekommer förorenad mark, bland annat till följd av tidigare bedriven verksamhet eller externt tillförda fyllnadsmassor. För att bedöma om marken är lämplig för planerad markanvändning sker utvärdering genom att uppmätta halter av föroreningsämnen jämförs med riktvärden. Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden som används nationellt, men som inte fullt ut är anpassade till storstadsmiljöer.

Till exempel är exponeringsvägar som intag av en större mängd egenodlade grönsaker eller intag av eget brunnsvatten mindre relevanta i en storstadsmiljö. Exploateringskontoret tog därför 2009 fram storstadsriktvärden för föroreningar i jord tillsammans med fastighetskontoren i Malmö och Göteborg samt Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier.

Exploateringskontoret har nu reviderat dessa, bland annat med anledning av att Naturvårdsverket har uppdaterat sitt underlag för beräkning av riktvärden och för att bättre anpassa riktvärdena till rådande förhållanden i Stockholm.

De nya riktvärdena är framtagna med avseende på hälso- och miljörisker och aktuella exponeringsvägar i en storstadsmiljö. Riktvärdena har arbetats fram i syfte att skydda stockholmarnas hälsa, men samtidigt undvika översanering och minska masstransporter samt behov av återfyllnadsmassor. Ambitionen är att riktvärdena ska förenkla hanteringen av föroreningar och ge likvärdiga bedömningar av åtgärdsbehov inom stadens exploaterings­områden.

Checklista för bedömning om de storstadsspecifika riktvärdena kan användas

Hantering av överskottsmassor eller jord

Du ska hantera överskottsmassor eller jord som inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön på bästa miljömässiga samt kostnadseffektiva sätt.

I första hand ska jorden eller fyllningen återanvändas inom fastigheten/projektet. I andra hand ska fyllningen återanvändas inom något annat projekt och i tredje hand transporteras av en godkänd transportör till en godkänd mottagningsanläggning.

Hantering av förorenade massor eller jord

Om markundersökningen och bedömningen visar att marken är så förorenad att massorna inte kan återanvändas är den vanligaste åtgärden att gräva upp de förorenade massorna och transportera dessa till en godkänd mottagningsanläggning med en godkänd transportör.

Kostnader för hantering av massor regleras i avtal

I överenskommelse om exploatering eller i tilläggsavtal framgår hur kostnaderna regleras mellan Stockholms stad och den i projektet aktuella byggaktören.

Markföroreningar på annan fastighetsägares mark

Du kan behöva bedöma risken för markföreningar

 • om det finns en misstanke om förorening
 • om markanvändningen ska förändras
 • inför köp eller försäljning av fastigheten
 • inför ombyggnationer och förändringar av verksamhet på fastigheten
 • om du planerar markarbeten
 • om verksamhet ska läggas ned eller något ska rivas på fastigheten.

Vilken information finns om marken?

För att kunna bedöma risker behöver du samla in information om vad som tidigare skett på platsen eller till exempel den geologiska situationen.

 • På stadsbyggnadskontorets kundmottagning kan du kan ta del av kartor och mikrofilmade handlingar för den fastighet du är intresserad av. Det kan handla om till exempel ritningar, bygglov och rivningslov.
 • Miljöförvaltningen har information om de fastigheter där miljö- och hälsoskyddsärenden förekommit.

Geoarkivet

I Geoarkivet finns uppgifter som kan förenkla och spara tid vid planering och projektering av byggnader och anläggningar. Informationen finns både i analogt och i digitalt format.

Gröna boken

Gröna boken är en sammanställning av misstänkta riskområden gjord 1992.

Gröna boken, sammanställning av misstänka riskområden (pdf)

 • Uppgifter från år 2000 och senare finns i digital form och kan beställas av handläggare på miljöförvaltningen.
 • Uppgifter 1986–1999 finns i miljöförvaltningens pappersarkiv och kan beställas vid miljöförvaltningens registrator. 
  Telefon: 08- 508 28 808

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har uppgifter om MIFO-inventeringar, metodik för inventering av förorenade områden. Länsstyrelsen var före 1986 tillsynsmyndighet och har uppgifter om eventuell tillsyn som gjorts innan miljöförvaltningen övertog ansvaret.

Stadsmuseet

Stadsmuseet har inventeringar av till exempel äldre industrimiljöer och fornlämningar.

Sveriges geologiska undersökning

Sveriges geologiska undersökning, SGU, har mer detaljerade uppgifter om till exempel geologi och  grundvatten.

Om befintligt underlagsmaterial inte är tillräckligt för att göra en tillfredsställande riskbedömning rekommenderar vi att du anlitar en konsult för att göra en undersökning. Undersökningen ska då utformas för att besvara just de frågor du ställer om hälsorisker och kostnader. Sök efter miljökonsulter eller geotekniker.

Samla in information om marken och gör eventuella kompletterande bedömningar i god tid innan du planerar ditt arbete. Då kan du göra de bedömningar och avvägningar du står inför, samtidigt som du hinner samråda med miljöförvaltningen och andra berörda myndigheter.

Om det visar sig att det finns en markförorening måste du enligt lag kontakta miljöförvaltningen.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag Fastighetsägare

Uppdaterad