Handböcker och riktlinjer vid byggnation i Stockholm

När du bygger i Stockholm finns det ett antal regler och riktlinjer som du behöver förhålla dig till. Det gäller inte minst om du bygger i eller i anslutning till offentliga miljöer.

Områdesansvariga

Beroende på var någonstans i Stockholm ditt byggprojekt är finns det olika kontaktpersoner på stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret.

Markanvisningspolicy

Markanvisningspolicyn förklarar hur det fungerar när Stockholms stad fördelar mark till de byggaktörer som vill bygga och utveckla staden på olika sätt.

Markanvisningspolicy 2015 (pdf)

Geoarkivet

I e-tjänsten Geoarkivet finns uppgifter om jord och bergs byggtekniska egenskaper, som kan förenkla och spara tid vid planering och projektering av byggnader och anläggningar. 

Planering för gator och gående

Handboken Gata Stockholm har tagits fram för att skapa en enhetlig standard och kvalitet för stadens gator. Handboken är ett planeringsstöd, främst vid utformning av nya gator. Den tydliggör vilka funktionskrav och förutsättningar som man behöver ta hänsyn till i planeringen.

Handboken Gata Stockholm (pdf)

Planera för gående är ett stöd i investeringsprojekt och stadsbyggnadsprojekt samt i arbetet med upplåtelser, trafikavstängningar och andra tillståndsfrågor. Du får råd om vad som är viktiga att tänka på för att befintliga och nybyggda miljöer ska bli attraktiva för fotgängare. Dokumentet fokuserar framförallt på bredder för fotgängare.

Planera för gående (pdf)

Planera för gående – Bilaga 2 Mäta trängsel i gångbanor (pdf)

Gator för gående är till för att hjälpa dig välja mellan olika gatutyper. Dokumentet svarar på frågorna; Vilka förutsättningar behövs på en plats för att gågata, gångfartsområde, shared space eller lågfartsgator ska vara lämpligt?

Gator för gående – att välja gatutyp (pdf)

Planeringsstöd för gångfartsområden beskriver kortfattat vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att använda gatutypen gångfartsområde. I dokumentet kan du läsa om vilka krav  regleringsformen ställer, hur bör ett gångfartsområde utformas med mera.

2020 Planeringsstöd för gångfartsområde (pdf)

I Planeringsstöd för gågator kan du läsa om hur en gågata kan regleras och vad som är viktigt att tänka på. Du kan också läsa om hur en gågata bör utformas.

Planeringsstöd för gågator (pdf)

Dokumentet är ett projekteringsstöd och en vägledning i framtagande av gångvägvisning i stadsmiljön. Det går igenom utformning och typer av skyltar för gångvägvisning, möjliga målpunkter att skylta till och hur ett skyltprogram kan tas fram. 

Projekteringsstöd för gångvägvisning (pdf)

Stockholm – en stad för alla

Handboken Stockholm – en stad för alla har tagits fram för att Stockholms utemiljöer ska utformas på ett tillgängligt sätt. 

Stockholm – en stad för alla (pdf)

Trafikbuller och planering

I Trafikbuller och planering ges bland annat exempel på hur det med lämplig byggnadsutformning och planlösning, är möjligt att bygga bostäder med hög ljudkvalitet även i mycket bullerutsatta lägen.

Grönska och god ljudmiljö

Handboken syftar till att öka kunskapen om hur grönska och vegetation kan användas för att minska buller.

Gröna lösningar för en bättre ljudmiljö (pdf)

Handboken syftar till att ge kunskap och verktyg för att arbeta med god ljudmiljö i parker och rekreationsområden. De studier av ljudmiljön i urbana grönområden som gjorts är ofta tekniskt inriktade och svåra att direkt omsätta i praktiken.

God ljudmiljö i parker och grönområden

Hjälpreda för miljöfrågor i stadsplaneringen

Hjälpreda för miljöfrågor i stadsplaneringen är framtagen som ett stöd i arbetet med nya detaljplaner inom Stockholms stad. Förutom stadens handläggare kan även byggherrar och projektörer ha nytta av den.

Planeringsstöd för byggnation i anslutning till allmän platsmark

Planeringsstöd för byggnation i anslutning till allmän platsmark är ett stöd för fastighetsägare, byggherrar, arkitekter och privatpersoner i dialog med Stockholms stad vid exempelvis bygglovs- och detaljplaneprocesser.

Planeringsstöd för byggnation i anslutning till allmän platsmark (pdf)

Kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden

Anläggnings- och byggarbeten sker ständigt i en växande stad. En del av dessa arbeten kan vara störande för omgivningen. Vanliga störningar är buller, damning och ljusstörningar. 

Kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden (pdf)

Projektera och bygg för god avfallshantering

"Projektera och bygg för god avfallshantering" omfattar riktlinjer vid om- och nybyggnationer och ska användas av stadens tekniska förvaltningar samt fastighetsägare, projektörer och byggherrar som planerar, bygger eller förvaltar system för insamling av avfall.

Rekommendation för konstgräs

Miljöförvaltningens rekommendation omfattar all anläggning av konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi och andra syntetiska material i olika användningsområden inomhus och utomhus samt skötsel av befintliga sådana ytor.

Belysning

Dokumenten beskriver Stockholms stads ljusvision, samt de kvalitéer och möjligheter som ljus ger för en säker, trygg och attraktiv stad.

Fokuserar på de visuella aspekterna av ljus. Syftet med riktlinjerna är att presentera visionen för ljussättningen av Stockholms stads offentliga rum under den mörka delen av dygnet.

Ljus i Stockholm 2023 (pdf)

Beskriver möjligheterna till ökad trivsel och trygghet vid ljussättning av platser och torg i Stockholm.

Ljus på platser och torg (pdf)

Beskriver möjligheterna till ökad trivsel och trygghet vid utveckling av parker och naturområden, samtidigt som hänsyn tas till växt- och djurliv.

Ljus i parker och naturområden (pdf)

Presenterar visionen om hur Stockholms stads offentliga rum ska upplevas under kvällar och nätter.

Fasadbelysning i Stockholm (pdf)

Läs mer

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag

Uppdaterad