Handböcker och riktlinjer vid byggnation i Stockholm

När du bygger i Stockholm finns det ett antal regler och riktlinjer som du behöver förhålla dig till. Det gäller inte minst om du bygger i eller i anslutning till offentliga miljöer.

Hjälpreda för miljöfrågor i stadsplaneringen

Hjälpreda för miljöfrågor i stadsplaneringen är framtagen som ett stöd i arbetet med nya detaljplaner inom Stockholms stad. Förutom stadens handläggare kan även byggherrar och projektörer kan ha nytta av den.

I Hjälpredans olika kapitel har vi sammanställt gällande nationella, regionala och kommunala mål, riktlinjer och lagparagrafer för olika miljöfrågor som bör beaktas vid stadsplanering. För respektive miljöfråga finns också en beskrivning av problembilden, vad som behöver utredas i olika situationer och förslag till förhållningssätt.

Hjälpredan – Buller och vibrationer (pdf, 336 kB, nytt fönster)

Hjälpredan – Klimatanpassning (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Hjälpredan – Luftkvalitet (pdf, 189 kB, nytt fönster)

Hjälpredan – Markföroreningar (pdf, 353 kB, nytt fönster)

Hjälpredan – Natur och rekreation (pdf, 4349 kB, nytt fönster)

Hjälpredan – Samlokalisering (pdf, 299 kB, nytt fönster)

Hjälpredan – Vatten (pdf, 113 kB, nytt fönster)

Kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden

Anläggnings- och byggarbeten sker ständigt i en växande stad. En del av dessa arbeten kan vara störande för omgivningen. Vanliga störningar är buller, dammning och ljusstörningar. 

Kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden (pdf, 320 kB, nytt fönster)

Planeringsstöd för byggnation i anslutning till allmän platsmark

Planeringsstöd för byggnation i anslutning till allmän platsmark är ett stöd för fastighetsägare, byggherrar, arkitekter och privatpersoner i dialog med Stockholms stad vid exempelvis bygglovs- och detaljplaneprocesser.

Planeringsstöd för byggnation i anslutning till allmän platsmark (pdf, 464 kB, nytt fönster)

Skriften Projektera och bygg för god avfallshantering omfattar riktlinjer vid om- och nybyggnationer och ska användas av stadens tekniska förvaltningar samt fastighetsägare, projektörer och byggherrar som planerar, bygger eller förvaltar system för insamling av avfall. Riktlinjerna redogör bland annat för olika insamlingssystem och beskriver de förutsättningar som man ska tänka på vid planeringen.

Stockholms stad och länsstyrelsen har drivit projektet Trafikbuller och Planering under perioden 1999–2015. I trafikbuller och planering ges bland annat exempel på hur det med lämplig byggnadsutformning och planlösning, är möjligt att bygga bostäder med hög ljudkvalitet även i mycket bullerutsatta lägen.

Trafikbuller och planering I (pdf, 12 MB, nytt fönster)

Trafikbuller och planering II (pdf, 10 MB, nytt fönster)

Trafikbuller och planering III (pdf, 4,7 MB, nytt fönster)

Trafikbuller och planering IV (pdf, 62 MB, nytt fönster)

Trafikbuller och planering V (pdf, 3,9 MB, nytt fönster)

Miljöförvaltningens rekommendation omfattar all anläggning av konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi och andra syntetiska material i olika användningsområden inomhus och utomhus samt skötsel av befintliga sådana ytor. Rekommendationen riktar sig till såväl stadens egna upphandlade entreprenader som för markupplåtelser.

Förslag på kemikalie- och miljökrav vid anläggning av t.ex. fotbollsplaner och multisportytor (pdf, 500 kB, nytt fönster)

Miljöförvaltningens rekommendation för konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi (pdf, 2MB, nytt fönster)

Handboken syftar till att skapa intresse och öka kunskapen om hur man kan använda grönska och vegetation för att dämpa buller.

Gröna lösningar för en bättre ljudmiljö (pdf, 23 MB, nytt fönster)

Handboken Gata Stockholm har tagits fram för att skapa en enhetlig standard och kvalitet för stadens gator. Handboken är ett planeringsstöd, främst vid utformning av nya gator. Den tydliggör vilka funktionskrav och förutsättningar som man behöver ta hänsyn till i planeringen.

Handboken Gata Stockholm (pdf, 30 MB, nytt fönster)

Planera för gående är ett stöd i investeringsprojekt och stadsbyggnadsprojekt samt i arbetet med upplåtelser, trafikavstängningar och andra tillståndsfrågor. Du får råd om vad som är viktiga att tänka på för att befintliga och nybyggda miljöer ska bli attraktiva för fotgängare. Dokumentet fokuserar framförallt på bredder för fotgängare.

Planera för gående (pdf, 2,3 MB, nytt fönster)

Planera för gående – Bilaga 2 Mäta trängsel i gångbanor (pdf, 500 kB, nytt fönster)

Gator för gående är till för att hjälpa dig välja mellan olika gatutyper. Dokumentet svarar på frågorna; Vilka förutsättningar behövs på en plats för att gågata, gångfartsområde, shared space eller lågfartsgator ska vara lämpligt?

Gator för gående – att välja gatutyp (pdf, 11 MB, nytt fönster)

Planeringsstöd för gångfartsområden beskriver kortfattat vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att använda gatutypen gångfartsområde. I dokumentet kan du läsa om vilka krav  regleringsformen ställer, hur bör ett gångfartsområde utformas med mera.

2020 Planeringsstöd för gångfartsområde (pdf, 19,5 MB, nytt fönster)

I Planeringsstöd för gågator kan du läsa om hur en gågata kan regleras och vad som är viktigt att tänka på. Du kan också läsa om hur en gågata bör utformas.

Planeringsstöd för gågator (pdf, 2,3 MB, nytt fönster)

Handboken Stockholm – en stad för alla har tagits fram för att Stockholms utemiljöer ska utformas på ett tillgängligt sätt. 

Handboken Stockholm – en stad för alla (pdf, 8,1 MB, nytt fönster)

Markanvisningspolicyn förklarar hur det fungerar när Stockholms stad fördelar mark till de byggaktörer som vill bygga och utveckla staden på olika sätt.

Markanvisningspolicy 2015 (pdf, 3,28 MB, nytt fönster)

Geoarkivet

I e-tjänsten Geoarkivet finns uppgifter som kan förenkla och spara tid vid planering och projektering av byggnader och anläggningar. 

Beroende på var någonstans i Stockholm ditt byggprojekt är finns det olika kontaktpersoner på stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret.

Kontakta plan- och bygglovsavdelningarna på stadsbyggnadskontoret (pdf, 3,20 MB, nytt fönster)

 

Områdesansvariga, exploateringskontoret (pdf, 235 kB, nytt fönster) 

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter
Byggföretag

Uppdaterad