Byggföretag

Som verksam inom byggbranschen finns en del frågor att besvara och tillstånd att ta hänsyn till innan projektet kan börja. Här hittar du information om vad som gäller när du planerar att bygga i Stockholm.

När din byggverksamhet planerar ett projekt finns en rad saker som du måste känna till innan arbetet kan börja. Hur marken används, vad som byggs, renoveras eller rivs påverkar omgivningen både under själva byggprocessen men också en lång tid efter det. Det finns därför många faktorer och intressen att överväga. 

Tillstånd och regler: Byggföretag (33)

Använda offentlig plats

Använda offentlig plats för byggverksamhet
Om du behöver använda offentlig plats för byggverksamhet behöver du först söka polistillstånd.

Ställa byggsäckar, containrar och fristående bodar på offentlig plats
Om du behöver placera en container, bod eller byggsäck på offentlig plats behöver du söka polistillstånd.

Ställa upp en mobilkran på offentlig plats
Ska du ställa upp ett fristående motorredskap måste du söka polistillstånd.

Avfallshantering

Avfall
Här hittar du som är verksamhetsutövare kort information om avfall och länkar till fördjupning. Här beskrivs miljöförvaltningens tillsyn och avgifter.

Bygg- och rivningsavfall
Här hittar du som planerar att bygga nytt, bygga om, renovera eller riva, information om ditt ansvar och miljöförvaltningens tillsyn när det gäller bygg- och rivningsavfall.

Farligt avfall
Här hittar du som är verksamhetsutövare information om ditt ansvar och miljöförvaltningens tillsyn och avgifter när det gäller farligt avfall.

Transportera avfall
Här hittar du som är verksamhetsutövare information om ditt ansvar och miljöförvaltningens tillsyn och avgifter när det gäller transport av avfall.

Egenkontroll

Egenkontroll enligt miljöbalken
Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Det ska också göras på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs.

Lokal och fastigheter

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Funktionsprogram för byggnadsprojekt för skola
Funktionsprogrammet för skola består av funktionskrav och råd ”att tänka på” vid byggnadsprojekt inriktade på skolbyggnader.

Hållbarhetskrav vid byggande
Staden har höga ambitioner för hållbarhets- och miljöarbetet. Vi växer betydligt och fram till år 2030 ska det finnas eller ha påbörjats 140 000 bostäder jämfört med år 2014. Det ställer krav på ...

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Tak- och fasadtvätt
Det finns en anmälningsplikt för blästringsarbete för ytor större än 500 kvadratmeter. Högtryckstvätt som används för att avlägsna till exempel färg likställs med blästring.

Mark- och gatuarbeten

Förorenad mark
Innan du planerar att bygga på en fastighet eller göra någon annan förändring av marken bör du ta reda på vad marken använts till tidigare.

Handböcker och riktlinjer vid byggnation i Stockholm
När du bygger i Stockholm finns det ett antal regler och riktlinjer som du behöver förhålla dig till. Det gäller inte minst om du bygger i eller i anslutning till offentliga miljöer.

Länshållningsvatten
Länshållningsvatten är inträngande grundvatten, regnvatten eller processvatten som behöver avledas eller pumpas bort från exempelvis schaktgropar vid byggarbetsplatser.

Mark- och gatuarbeten på offentlig mark
För att gräva, borra, dra ledningar och utföra andra markarbeten i offentlig mark i Stockholms stad måste du ha både tillstånd och godkänd utbildning.

Samlingskarta för mark- och gatuarbete
Samlingskartan redovisar ledningar och andra anordningar som finns under markytan. Du behöver beställa en ny samlingskarta för varje grävarbete för att undvika att skada anordningarna.

Teknisk handbok för byggande, drift och underhåll på allmän plats
Teknisk handbok (TH) innehåller regler för byggande, drift och underhåll på allmän plats. Handboken ska användas när bygghandlingar eller avtal upprättas.

Miljöregler

Buller från verksamheter
Du som bedriver verksamhet är enligt lag ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter.

Cisterner
Cisterner för förvaring av bland annat eldningsolja blir med tiden utsatta för allehanda angrepp. Det är svårt för dig att själv se exakt i vilket skick din cistern befinner sig i.

Kemikalier
Som företagare ansvarar du för att dina kemikalier hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön.

Miljöfarlig verksamhet
För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar. Det tar betydligt längre tid att få ett ...

Miljölagstiftning och regler
Det mesta av Sveriges miljölagstiftning finns samlat i miljöbalken. Miljöbalken omfattar alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön.

Miljötaxa
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöförvaltningens uppgift är att genom tillsyn kontrollera att lagstiftningen följs.

Parkering

Ansök om dispens från de lokala trafikföreskrifterna
Om du behöver köra och parkera där det är förbjudet måste du söka färd- och parkeringstillstånd. Det gör du genom att söka dispens (undantag) från de lokala trafikreglerna.

Ansök om nyttoparkering vid tillfällig arbetsplats
Om du använder bilen och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser kan du ansöka om nyttoparkeringstillstånd.

Ansök om tillstånd för att köra och parkera vid filminspelning
Om du ska spela in film i Stockholm kan du behöva färd- och parkeringstillstånd för att köra till och parkera vid inspelningsplatsen. Du kan även behöva söka tillstånd för att använda offentlig plats.

Transporter

Ansök om tillstånd för tunga, långa och breda fordon
Stockholms stad har lokala regler för dig som kör bussar, lastbilar och andra fordon som är längre än 12 meter, tyngre än 3,5 ton och bredare än 3,5 meter.

Miljözon klass 1 – krav på tunga fordon
För att få köra tung buss eller tung lastbil inom Stockholms miljözon klass 1 måste fordonet uppfylla ett antal miljökrav.

Regler för trafik i Gamla stan
I Gamla stan råder parkeringsförbud dygnet runt och gatorna är klassade som gågator. Mellan klockan 11.00 och 06.00 är det förbjudet att köra här utan tillstånd.

Regler för trafik på Järva
I Stockholms stad är det förbjudet att köra bil, motorcykel och moped på de flesta gångstråk, parkvägar, torg och innergårdar. I Järva finns bommar uppsatta för att förhindra olaglig trafik och ...

Uppdaterad