Hållbarhetskrav vid byggande

Staden har höga ambitioner för hållbarhets- och miljöarbetet. Vi växer betydligt och fram till år 2030 ska det finnas eller ha påbörjats 140 000 bostäder jämfört med år 2014. Det ställer krav på dig som byggaktör.

Krav i samband med markanvisningar

För att lyckas att växa hållbart så ställer staden krav i samband med markanvisningar på stadens mark. Inom hållbarhetsområdet formuleras våra mål främst i vår budget och vårt miljöprogram och tillhörande handlingsplaner.

Exploateringskontoret har sammanställt de krav som ställs på byggaktörer i ett dokument som benämns som hållbarhetskraven och som biläggs markanvisningsavtal och överenskommelse om exploatering.

Hållbarhetskrav vid byggande på stadens mark version 2.0 (pdf, 900 kB, nytt fönster)

Hållbarhetskraven består av sex olika krav.

Effektiv energianvändning

Nyproducerade bostäder, lokaler och verksamheter ska vara energieffektiva. Kravet innebär förenklat att byggaktören får ha en maximal energianvändning på 55 kWh/m2 och år.

Effektiva transporter

Planering av cykel- och bilparkering ska följa stadens cykelparkeringstal och riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal.

Cykelparkeringstal i nyproduktion (pdf, 181 kB, nytt fönster)

Riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholm för bilparkering (pdf, 780 kB, nytt fönster)

Dagvattenhantering

För att klara dagvattenhantering som tar hänsyn till ökad nederbörd och som ser till att dagvattnet renas innan det släpps ut så ställs kravet att man ska följa stadens dagvattenstragegi och dimensionera dagvattenanläggningarne enligt det som framgår i stadens riktlinjer för dagvattenhantering.

Dagvattenstrategi – Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering (pdf, 4 MB, nytt fönster)

Dagvattenhantering – Åtgärdsnivå vid ny- och större ombyggnation (pdf, 590 kB, nytt fönster)

Alla riktlinjer och dokument som berör det kravet går att hitta på stadens och Stockholm Vatten och Avfalls (SVOA) gemensamma webbplats för dagvattenhantering.

Anläggningar som syftar till att ta hand om eller rena dagvatten från fler än en eller enstaka fastigheter i ett planlagt område omfattas av anmälningsplikt och ska anmälas till miljöförvaltningen. Fyll i blanketten och skicka till miljöförvaltningen innan anläggningen byggs. Har du frågor om en anläggning ska anmälas eller frågor om vad som efterfrågas i blanketten, kontakta miljöförvaltningen.

E-post: plan_o_miljo.miljoforvaltningen@stockholm.se

Anmälan om ny dagvattenanläggning (pdf, 622 kB, nytt fönster)

Grönytefaktor

För att säkra en grön stad som erbjuder olika typer av ekosystemtjänster ställs även krav på grönytefaktor vid nyproduktion.

GYF Grönytefaktor för kvartersmark (pdf, 9 MB, nytt fönster)

(Uppdaterad 2021-03-29)

Med hjälp av stadens ”Beräkningsmall för grönytefaktor på kvartersmark” kan du se till att kvartersgårdar med mera innehåller vissa gröna, rekreativa samt sociala funktioner som mäts med hjälp av en så kallad grönytefaktor.

GYF beräkningsmall för kvartersmark Stockholms stad (xls, 404 kB)

(Uppdaterad 2021-03-29)

Miljöbedömning av material

För att se till att vi inte bygger in giftiga eller hälsofarliga material i stadens byggnader ställs även krav på att kemiska produkter samt fasta bygg- och anläggningsvaror ska vara miljöbedömda och dokumenterade i en digital loggbok i Byggvarubedömningen (BVB), eller med likvärdig systematik. De typer av produkter som ska vara miljöbedömda framgår av en bilaga till hållbarhetskraven,

Bilaga 1. BSAB-koder som ska miljöbedömas och dokumenteras (pdf, 16 kB, nytt fönster)

Övriga hållbarhetskrav på material

De övriga hållbarhetskraven på material innebär att träbaserade produkter som byggs in ska komma från hållbart skogsbruk och att natursten som används ska ha producerats och bearbetats i en för arbetarna säker och hälsosam arbetsmiljö

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter
Byggföretag

Uppdaterad