Hållbarhetskrav vid byggande

Staden har höga ambitioner för hållbarhets- och miljöarbetet. Vi växer betydligt och fram till år 2030 ska det finnas eller ha påbörjats 140 000 bostäder jämfört med år 2014. Det ställer krav på dig som byggaktör.

Krav i samband med markanvisningar

För att lyckas att växa hållbart så ställer staden krav i samband med markanvisningar på stadens mark.

Vissa krav har ställts under längre tid medan andra lades till i samband med implementeringen av stadens miljöprogram 2016-2019 under målområdena

  • Hållbar energianvändning
  • Miljöanpassade transporter
  • Hållbar mark- och vattenanvändning
  • Giftfritt Stockholm.

Exploateringskontoret har sammanställt de krav som ställs i ett dokument som benämns som hållbarhetskraven och som biläggs markanvisningsavtal och överenskommelse om exploatering.

Hållbarhetskrav vid byggande på stadens mark i Stockholm - faststalld 2017-06-30 (pdf, 957 kB, nytt fönster)

Hållbarhetskraven består av fem olika krav.

Energi

Det är ett energikrav som gäller energieffektivitet i nyproducerade bostäder, lokaler och verksamheter. Kravet innebär förenklat att byggaktören får ha en maximal energianvändning på 55 kwh/m2 och år.

Miljöanpassade transporter

Kraven som gäller miljöanpassade transporter handlar om att följa stadens

Dagvattenhantering

För att klara dagvattenhantering som tar hänsyn till ökad nederbörd och som ser till att dagvattnet renas innan det släpps ut så ställs kravet att man ska följa stadens

Alla riktlinjer och dokument som berör det kravet går att hitta på stadens och Stockholm Vatten och Avfalls (SVOA) gemensamma webbplats för dagvattenhantering.

Dagvatten, Stockholm Vatten och Avfalls webbplats

Anläggningar som syftar till att ta hand om eller rena dagvatten från fler än en eller enstaka fastigheter i ett planlagt område omfattas av anmälningsplikt och ska anmälas till miljöförvaltningen. Fyll i blanketten och skicka till miljöförvaltningen innan anläggningen byggs. Om du har frågor om en anläggning ska anmälas eller frågor om vad som efterfrågas i blanketten, kontakta miljöförvaltningen.

Anmälan om ny dagvattenanläggning

Grönytefaktor

För att säkra en grön stad som erbjuder olika typer av ekosystemtjänster ställs även krav på grönytefaktor vid nyproduktion.

GYF Grönytefaktor för kvartersmark (pdf, 9MB)

(Uppdaterad 2021-03-29)

Med hjälp av stadens ”Beräkningsmall för grönytefaktor på kvartersmark” kan du se till att kvartersgårdar med mera innehåller vissa gröna, rekreativa samt sociala funktioner som mäts med hjälp av en så kallad grönytefaktor.

GYF beräkningsmall för kvartersmark Stockholms stad (Xls, 404 kB) 
(Uppdaterad 2021-03-29)

Miljöbedömning av kemiska produkter och fasta bygg- och anläggningsvaror

För att se till att vi inte bygger in giftiga eller hälsofarliga material i stadens byggnader ställs även krav på att kemiska produkter samt fasta bygg- och anläggningsvaror ska vara miljöbedömda och dokumenterade i en digital loggbok i Byggvarubedömningen (BVB), eller med likvärdig systematik. De typer av produkter som ska vara miljöbedömda framgår av en bilaga till hållbarhetskraven,

Bilaga 1. BSAB-koder som ska miljöbedömas och dokumenteras (pdf, 16 kB, nytt fönster)

Stadens mål och ambitioner

Inom hållbarhetsområdet formuleras våra mål främst i vår budget och vårt miljöprogram. Under 2020 kommer förutom ett nytt miljöprogram även en klimathandlingsplan som anger vad staden behöver göra inom våra systemgränser för att vi ska klara utsläppsmålen enligt Parisavtalet.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter
Byggföretag

Uppdaterad