Hållbarhetskrav vid byggande

Staden har höga ambitioner för hållbarhets- och miljöarbetet. Vi växer betydligt och fram till år 2030 ska det finnas eller ha påbörjats 140 000 bostäder jämfört med år 2014. Det ställer krav på dig som byggaktör.

Krav i samband med markanvisningar

För att lyckas att växa hållbart så ställer staden krav i samband med markanvisningar på stadens mark. Inom hållbarhetsområdet formuleras våra mål främst i vår budget och vårt miljöprogram och tillhörande handlingsplaner.

Exploateringskontoret har sammanställt de krav som ställs på byggaktörer i ett dokument som benämns som hållbarhetskraven och som biläggs markanvisningsavtal och överenskommelse om exploatering.

Hållbarhetskrav vid byggande på stadens mark version 2.0 (pdf)

Hållbarhetskraven består av sex olika krav

Nyproducerade bostäder, lokaler och verksamheter ska vara energieffektiva. Kravet innebär förenklat att byggaktören får ha en maximal energianvändning på 55 kWh/m2 och år.

Planering av cykel- och bilparkering ska följa stadens cykelparkeringstal och riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal.

Cykelparkeringstal i nyproduktion (pdf)

Riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholm för bilparkering (pdf)

Grönytefaktor (GYF)

Enligt hållbarhetskraven ska den biologiska mångfalden i staden gynnas. För att säkra en grön stad som erbjuder olika typer av ekosystemtjänster ställs även krav på grönytefaktor vid nyproduktion.

GYF för kvartersmark (pdf)

Med hjälp av stadens ”Beräkningsmall för grönytefaktor på kvartersmark” kan du se till att kvartersgårdar med mera innehåller vissa gröna, rekreativa samt sociala funktioner som mäts med hjälp av en så kallad grönytefaktor.

GYF beräkningsmall för kvartersmark Stockholms stad (xls)

Utöver krav på GYF finns det flera användbara underlag för att få inspiration till åtgärder för att skapa ekologiska värden och funktioner i stadsbyggnadsprocessen.

Handlingsplan för biologisk mångfald

I handlingsplan för biologisk mångfald finns mål och förslag till att stärka den biologiska mångfalden och i de stadsdelsvisa åtgärdsförslagen med bilagor ges generella och platsspecifika förslag på åtgärder samt beskrivningar av åtgärder. 

Handlingsplan för biologisk mångfald (pdf)

De platsspecifika förslagen finns på miljödataportalen i de lager som benämns ”SÅF”.

För att klara dagvattenhantering som tar hänsyn till ökad nederbörd och som ser till att dagvattnet renas innan det släpps ut så ställs kravet att man ska följa stadens dagvattenstrategi och dimensionera dagvattenanläggningarna enligt det som framgår i stadens riktlinjer för dagvattenhantering.

Dagvattenstrategi – Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering (pdf)

Dagvattenhantering – Åtgärdsnivå vid ny- och större ombyggnation (pdf)

Alla riktlinjer och dokument som berör det kravet går att hitta på stadens och Stockholm Vatten och Avfalls (SVOA) gemensamma webbplats för dagvattenhantering.

Anläggningar som syftar till att ta hand om eller rena dagvatten från fler än en eller enstaka fastigheter i ett planlagt område ska anmälas till miljöförvaltningen.

Fyll i blanketten och skicka till miljöförvaltningen innan anläggningen byggs. Har du frågor om en anläggning ska anmälas eller frågor om vad som efterfrågas i blanketten, kontakta miljöförvaltningen.

E-post: miljoforvaltningen@stockholm.se 

Anmälan om ny dagvattenanläggning (pdf)

Anmälan om ändring av dagvattenanläggning (pdf)

Miljöbedömning av material

För att se till att vi inte bygger in giftiga eller hälsofarliga material i stadens byggnader ställs även krav på att kemiska produkter samt fasta bygg- och anläggningsvaror ska vara miljöbedömda och dokumenterade i en digital loggbok i Byggvarubedömningen (BVB), eller med likvärdig systematik. De typer av produkter som ska vara miljöbedömda framgår av en bilaga till hållbarhetskraven,

Bilaga 1. BSAB-koder som ska miljöbedömas och dokumenteras (pdf)

Bygg- och anläggningsmaterial bidrar till spridning av kemikalier såväl till inomhusmiljön som till natur- och vattenmiljöer.

De övriga hållbarhetskraven på material innebär att träbaserade produkter som byggs in ska komma från hållbart skogsbruk och att natursten som används ska ha producerats och bearbetats i en för arbetarna säker och hälsosam arbetsmiljö.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag

Uppdaterad