Förskola, öppen förskola, skola och fritidshem

Du som är ansvarig för en verksamhet inom skola eller barnomsorg ska arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Många barn och ungdomar har i dag problem med allergier och överkänslighet.

En bra inomhusmiljö är nödvändig för att underlätta för allergiker och viktig för att förebygga besvär hos alla. Fuktskador, radon, dålig ventilation och felaktig eller undermålig städning är exempel på några av de riskfaktorer som måste kontrolleras. 

En skrift om miljö och hälsa

Här har vi samlat det viktigaste om hur miljöbalken och andra lagar styr verksamhetens utformning. 

Miljö och hälsa i förskolor, skolor och fritidshem (pdf 3,66 mB, nytt fönster)

Sveriges kommuner och landsting har tagit fram två broschyrer om inomhusmiljö i skolor.

Anmälningspliktig verksamhet

Förskolor, öppna förskolor, skolor och fritidshem är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken och ska därför leva upp till kraven i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll.

Riktlinjer och ersättningar

Anmäl inom sex veckor

Din anmälan ska vara hos miljöförvaltningen senast sex veckor innan du ska starta din verksamhet. 

Blankett - Anmälan om förskola, öppen förskola, skola, fritidshem (pdf 1 mB, nytt fönster)

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

 • Planritning över lokalen.
 • Protokoll över senast utförda obligatorisk ventilationskontroll (OVK), inklusive luftflödesprotokoll.
 • Personbelastningskarta, antal personer som kan vistas i de olika rummen utifrån ventilationens kapacitet.
 • Situationsplan, karta som visar lokalens och gårdens placering.

Du måste också anmäla till miljöförvaltningen om du utökar din verksamhet med nya lokaler på ny lokaladress eller om du tar över en befintlig skola eller förskola. När vi har granskat din anmälan utför vi en inspektion. Om allt är ok kommer du att få ett beslut om att vi lämnar din anmälan utan vidare åtgärder. Du behöver även skicka in uppgifter om du utökar din befintliga verksamhet med nya lokaler på samma lokaladress. Använd samma blankett som vid anmälan.

Tänk också på att söka de andra tillstånd som kan behövas. Till exempel hos utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och livsmedelskontrollen

Avgifter

Vid anmälan skickar vi en faktura på anmälningsavgiften, som ska betalas inom 30 dagar. Om anmälan inte kommer in i tid kan en miljösanktionsavgift komma att tas ut. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över förskolor, skolor och fritidshem och tar ut en fast årlig avgift för tillsynen.

Vid utökning med nya lokaler på befintlig lokaladress kommer handläggningen att debiteras per påbörjad halvtimme enligt gällande taxa fastslagen av kommunfullmäktige. Avgiften betalas som regel i efterskott.

Miljösanktionsavgift

För den som inte anmält till miljöförvaltningen minst sex veckor innan man startat ny förskola, öppen förskola, skola eller fritidshem är miljösanktionsavgiften 3 000 kronor.

Ändra fakturaadress

Ändring av fakturaadress från miljöförvaltningen

Miljötaxa

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöförvaltningens uppgift är att genom tillsyn kontrollera att lagstiftningen följs.

Taxa från och med 1 januari 2019

 • Taxan för miljötillsyn är 1 180 kr/timme
 • Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 1 180 kr/timme 
 • Taxa för livsmedelskontroll 1 390 kr/timme.

Det är vår självkostnad för tillsynen och innehåller både direkta och indirekta kostnader. Inom livsmedelskontrollen betalas de flesta avgifterna i förskott.

När det gäller avgift för livsmedelskontroll tas inte ersättning för restid ut separat. I stället är restidskostnaden inräknad i timtaxan som därför är högre jämfört med om restiden skulle betalas separat.

Timavgifterna betalas per påbörjad halvtimme när det inte finns någon fastställd fast taxa. De baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende och betalas som regel i efterskott.

Timavgift debiteras inte bara för den tid som våra inspektörer bedriver tillsyn på plats hos en verksamhet, utan också för förberedelser och efterarbete samt den tid vi lägger ner på att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar.

Ju bättre ordning man har på sin verksamhet och sina papper, desto mindre tid behöver vi lägga ner på tillsynen.

De fasta avgifterna beräknas utifrån ett schablonmässigt bestämt antal timmar multiplicerade med timavgiften och betalas som regel i förskott.

 • Avgift för registrering av livsmedelsverksamhet är 2 780 kr.
 • Anmälningsavgiften för skola och barnomsorg är 14 160 kr.
 • Fast årlig avgift för förskolor är 4 720 kr.
 • Fast årlig avgift för skolor är 5 900 kr.
 • För bassängbad är anmälningsavgiften 17 700 kr.
 • Årlig avgift för plaskdammar är 5 900 kr.
 • Fast årlig avgift för bassängbad är differentierad beroende på anläggningens storlek. Man betalar 10 620 kr i grundavgift, samt 1 180 kr per bassäng.
 • Anmälningsavgift för hygienverksamheter 5 900 kr.
 • Fast årlig avgift för kyl- och värmepumpsanläggningar (köldmedia) på 10 kg eller mer 2 360 kr.
 • Fast årlig avgift för båtklubbar med uppläggningsplats 3 540 kr.
 • Ansökningsavgift för en liten värmepumpsanläggning upp till 20 kW 
  är 5 900 kr.
 • Ansökningsavgift för en stor värmepumpsanläggning med effektuttag på 20 kW till 10 MW är avgiften 10 620 kr.

Om handläggningstiden som den årliga avgiften avser överskrids väsentligt, kan miljö- och hälsoskyddsnämnden komma att timdebitera för de extra timmar som lagts ned. Samma verksamhet kan omfattas av avgifter enligt flera taxor.

Svensk och europeisk miljö- och livsmedelslagstiftning utgår från att tillsynen ska finansieras genom avgifter. Avgiften grundas på den tid vi faktiskt lägger ner på tillsynen av olika verksamheter.

Alla verksamheter – även butiker och fastighetsägare - ska själva bära de kostnader som hänger ihop med att vi kontrollerar att lagen följs. Detta för att skattebetalarna inte ska behöva bekosta tillsynen av enskilda verksamheter.

Taxa för livsmedelskontroll baseras på en riskbedömning enligt anvisningar från Livsmedelsverket.

För varje taxa finns dels en fast årlig avgift och dels en timavgift. Dessutom innehåller taxorna regler för olika anmälnings- och provtagningsavgifter.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Förskola och skola
Förskolor Skolor

Uppdaterad