En grafisk bild som visar en lila skola med lekande barn.

Miljö i förskola, öppen förskola, skola och fritidshem

På den här sidan hittar du som är fastighetsägare eller verksamhetsansvarig inom skola eller barnomsorg information om ditt ansvar och miljöförvaltningens tillsyn och avgifter.

Miljöförvaltningen bedriver tillsyn på Stockholms skolor och förskolor. Tillsynen ska leda till att alla barn och unga får vistas i en god miljö. Skolan och förskolan ska kunna erbjuda en god inomhusmiljö och möjlighet att vara ute varje dag i sunda miljöer.

Dålig miljö kan påverka barns utveckling

Buller påverkar koncentrationsförmågan, minnet och läsförmågan negativt. Det kan även försvåra sociala kontakter. På längre sikt kan risken för psykisk ohälsa, metabola sjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar öka.

Dålig ventilation och bristfällig städning kan ge allergiska besvär, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, trötthet, klåda och irritation i ögon och luftvägar. Brister i städning ökar även risken för smittspridning.

Barn och unga som bor eller går i skola eller förskola i områden med höga halter av luftföroreningar har oftare symtom från luftvägarna. Luftföroreningar hämmar lungornas utveckling och ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Barn och unga är mer känsliga för markföroreningar, kemikalier och UV-strålning än vad vuxna är. De har lägre kroppsvikt, tunnare hud och många organ och mekanismer i kroppen är inte färdigutvecklade. De vistas närmare marknivå och kommer oftare i kontakt med jord eller snö.

Vägledning för inomhus- och utomhusmiljö

Miljöförvaltningen har tagit fram vägledning för inomhusmiljö och utomhusmiljö. Där får du som verksamhetsutövare tips och råd på hur du kan få en god inomhusmiljö i din verksamhet eller stöd för lokalisering, planering och underhåll av utemiljöer vid skolor och förskolor.

Anmälningspliktig verksamhet

Förskolor, öppna förskolor, skolor och fritidshem är anmälningspliktiga.

Lokaliseringsprincipen är en av de allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken och innebär att man vid lokalisering av en verksamhet alltid ska välja bästa möjliga plats med hänsyn till utifrån den verksamhet som bedrivs, människors hälsa och miljön.

Principen ska vara vägledande vid etablering av skolor och förskolor. I samband med anmälan till miljöförvaltningen ska du som verksamhetsutövare kunna motivera valet av plats för din verksamhet.

  • Anmäl till miljöförvaltningen innan du startar en skola eller förskola.
  • Anmälan ska ha kommit in senast 6 veckor innan verksamheten startar.
  • Anmäl om verksamheten evakueras, flyttar eller utökar lokalerna på samma eller annan adress.
  • Informera oss om du avvecklar verksamheten eller om det sker ett ägarbyte.
  • När vi har granskat din anmälan gör vi en inspektion.
  • Om det finns allvarliga brister följer miljöförvaltningen upp det i ett separat ärende.

Avgifter

Miljöförvaltningen kontrollerar att verksamheter följer regelverket för att skydda människors hälsa och miljön. Tillsynen är avgiftsfinansierad. Förskolor, skolor och fritidshem betalar en årlig avgift.

I avgiften ingår allt arbete som är nödvändig för tillsynen, till exempel skrivelser, inspektioner och granskning av material. För uppföljning av brister tar miljöförvaltningen ut en avgift för nedlagd handläggningstid enligt gällande taxa. Detsamma gäller för anmälan av verksamhet.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Förskola och skola

Förskolor Skolor

Uppdaterad