Två runda svarta mätdosor för radon
Mätdosor för radon.

Radon

Höga radonhalter innebär inte någon akut fara men är på lång sikt en hälsorisk som vi kan förebygga genom att se till att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är så låg som möjligt.

Referensnivån för radon i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till är enligt Strålskyddsförordningen 200 becquerel per kubikmeter luft inomhus. För att veta vilka radonhalter som finns i en bostad eller lokal behöver man mäta.

Det är den som äger fastigheten som ansvarar för att på eget initiativ mäta radon och vid behov göra åtgärder. Miljöförvaltningen bedriver tillsyn och kommer förr eller senare att kontrollera radonarbetet i alla flerbostadshus.

Miljöförvaltningen samarbetar inte med något mätlabb.

E-tjänst

Via e-tjänsten Sök radonmätning, kan du vanligtvis söka radonmätningar från enbostadshus, flerbostadshus, skolor samt förskolor inom Stockholms stad. För närvarande byter vi ärendesystem vilket gör att en del mätvärden inte är uppdaterade.

Vi arbetar med att ta fram en ny e-tjänst. När den nya tjänsten är klar är det möjligt att söka fram alla mätresultat.

Radonuppmaning 2020

Här hittar du det material som i september 2020 skickades ut till 150 utvalda fastighetsägare som ännu inte redovisat sitt radonarbete till miljöförvaltningen. Tänk på att radonmätningar bara kan göras under den kalla årstiden oktober–april. För att hinna med alla steg bör ni sätta igång med ert radonarbete så snart som möjligt.

Har du inte fått någon uppmaning eller föreläggande, men ändå vill rapportera radonmätningar till miljöförvaltningen, gör så här: Ladda ner och läs alla dokumenten. Där står det vad det innebär att rapportera till miljöförvaltningen och beskriver hur du ska göra beroende på hur långt ni redan kommit i ert radonarbete.

1. Uppmaning att mäta radon (pdf, 688 kB, nytt fönster)

2. Svar på vanliga frågor (pdf, 73 kB, nytt fönster)

3. Radonvägledning (pdf, 1 MB, nytt fönster)

4. Fastighetsuppgifter (pdf, 99 kB, nytt fönster)

5. Ditt ansvar som boende (pdf, 27 kB , nytt fönster)

Förskola och skola

Enligt Strålskyddsförordningen ska radonhalterna hållas under 200 Bq/m3 i skolor och förskolor. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att mäta och vid behov åtgärda radongashalter över referensnivån 200 Bq/m3.

Mätningen ska göras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser samt Socialstyrelsens ”Kompletterande vägledning för radonmätning i skolor och förskolor”.

Miljöförvaltningen bedriver tillsyn och kontrollerar att radon har mätts och att radonhalter över referensnivån åtgärdats.

Läs instruktion och skicka rapport

Om du inte fått någon uppmaning men ändå vill rapportera radonmätningar till miljöförvaltningen gör så här: läs instruktion ”Att redovisa mätningar i skola/förskola”, scanna rapporter och planritning för lokaler och skicka till: 
radon.miljoforvaltningen@stockholm.se

Har det gjorts ventilationsåtgärd som har påverkat ventilationsflödena i större omfattning eller omfattande renovering eller ombyggnation i lokaler, bör radonmätningar utföras på nytt. I annat fall bör radongashalten kontrolleras med ungefär tio års mellanrum.

Instruktioner

Vi på miljöförvaltningen har tagit fram instruktioner för att underlätta hur ni ska mäta radon och redovisa mätrapporterna.

Att planera radonmätning i skola (pdf, 447 kB, nytt fönster)

Att redovisa mätningar i skola (pdf, 431 kB, nytt fönster)

Att redovisa mätningar i förskola (pdf, 428 kB, nytt fönster)

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter
Fastighetsägare

Uppdaterad