Radon

Här hittar du som är fastighetsägare information om ditt ansvar, miljöförvaltningens tillsyn och avgifter när det gäller radon och radonmätning. Via vår e-tjänst kan du söka tidigare radonmätningar.

Radonuppmaning 2022 och 2023

I september 2022 och 2023 skickade miljöförvaltningen ut en uppmaning att mäta radon till fastighetsägare som ännu inte redovisat sitt radonarbete.

Om du inte fått någon uppmaning eller något föreläggande, men ändå vill rapportera radonmätningar till miljöförvaltningen, ta stöd i dokumenten som finns på den här sidan. Där finns information om vad det innebär att rapportera till miljöförvaltningen och hur du ska göra beroende på hur långt ni kommit i ert radonarbete.

Vägledning och stödjande material

I radonvägledningen finns mer utförlig information om hur du gör för att mäta radon i flerbostadshus och hur kvalitetssäkring och rapportering till miljöförvaltningen går till.

Hälsorisk på lång sikt

Höga radonhalter innebär inte någon akut hälsofara men på lång sikt ökar risken för lungcancer. Du som fastighetsägare är skyldig, enligt Strålskyddslagen, att se till att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är så låg som möjligt.

Mäta radon

  • För att veta vilka radonhalter som finns i en bostad eller lokal behöver du mäta. Det är du som äger fastigheten som ansvarar för att på eget initiativ mäta radon och vid behov åtgärda för höga halter.
  • Vid omfattande renovering, ombyggnad i lokaler eller renovering som påverkat ventilationsflödena i större omfattning bör du göra en ny mätning. I annat fall bör radon mätas ungefär vart tionde år.
  • Referensnivån för radon i bostäder, förskolor, skolor och lokaler som allmänheten har tillträde till är enligt Strålskyddsförordningen 200 becquerel per kubikmeter luft inomhus.

Så ska du mäta i bostäder

När du planerar för att mäta radon i ett flerbostadshus behöver du räkna på hur många bostäder som ska mätas.

Läs mer om antal och urval av bostäder i radonvägledningen.

Radon mäts genom långtidsmätningar. Mät minst två månader, gärna tre, under mätperioden 1 oktober till 30 april.

Miljöförvaltningen samarbetar inte med något mätlabb.

Informera de boende inför mätningarna. Använd gärna det informationsblad som miljöförvaltningen tagit fram.

Var tydlig med om det är den boende som ska skicka tillbaka mätdosorna för analys eller om du som fastighetsägare väljer att samla in dosorna och tillhörande protokoll och skicka dem till mätlaboratoriet.

Följ instruktionerna från mätlaboratoriet. Mät med minst två mätdosor per bostad, förslagsvis sovrum och vardagsrum.

Dosorna bör inte placeras i närheten av bostadens frånluftsdon, exempelvis i badrum eller kök. Lägg inte mätdosorna i skåp, garderober, klädkammare, förråd eller liknande.

För bostäder med enbart ett rum ska två mätdosor placeras i det enda rummet. Om en bostad består av flera våningsplan ska en mätdosa placeras på varje våningsplan.

Kontrollera att ventilationsdonen är öppna när mätdosorna placeras ut. Informera de boende om att ventilationsdonen alltid ska hållas öppna.

När mätningarna avslutats ska ni fylla i protokollen från mätlaboratoriet med uppgifter om var mätningarna utförts.

  • fastighet
  • adress
  • lantmäteriets lägenhetsnummer
  • vilka mätdosor som placerats i vilka rum
  • och vilka datum mätningarna påbörjats och avslutats.

Dosorna och protokollen ska skickas till mätlaboratoriet direkt efter att mätningarna avslutats.

När ni får tillbaka mätresultaten ska ni kvalitetssäkra dem. Läs mer om det i radonvägledningen.

Så ska du mäta i förskola och skola

Mätning i förskola och skola ska göras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser och kompletterande vägledning för mätning av radonhalten i skolor och förskolor. Se bilaga för instruktion för hur många klassrum som behöver kontrolleras i en skola.

Vid omfattande renovering, ombyggnad i lokaler eller renovering som påverkat ventilationsflödena i större omfattning bör du göra en ny mätning. I annat fall bör radon mätas ungefär vart tionde år.

Rapportera till miljöförvaltningen

Om du vill rapportera radonmätningar men inte blivit kontaktad av miljöförvaltningen med en uppmaning, följ instruktionerna i ”Att redovisa mätningar i skola/förskola”, bifoga rapporter och planritning för lokaler och skicka till: radon.miljoforvaltningen@stockholm.se

Att redovisa mätningar i skola (pdf)

Att redovisa mätningar i förskola (pdf)

Instruktion för hur många klassrum som ska kontrolleras (pdf)

Länkar

E-tjänst - Sök radonmätning

Via e-tjänsten Sök radonmätning, kan du söka radonmätningar från enbostadshus, flerbostadshus, skolor samt förskolor som ligger i Stockholms stad.

Tillsyn och taxa

Miljöförvaltningen bedriver tillsyn och kontrollerar radonarbetet i alla flerbostadshus, skolor och förskolor. 

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Fastighetsägare

Förskola och skola

Förskolor Skolor

Uppdaterad