Funktionsprogram för skollokaler

Funktionsprogram för skollokaler beskriver de kvaliteter och egenskaper som ska uppnås i ny-, om- och tillbyggnadsprojekt i stadens skollokaler. Programmet består av styrande funktionskrav samt beskrivande och förtydligande råd att tänka på.

Funktionsprogrammet för skola är en del av det underlag som ska användas vid beställning av byggnadsprojekt och ska säkerställa goda pedagogiska lokaler för ett långsiktigt bruk.

Skollokaler behöver ge fysiska förutsättningar för trygghet och variation i arbetssätt. Lokalerna ska vara flexibla för att möta skolans olika behov, men även yteffektiva och hållbara över tid utifrån pedagogik, arbetssätt och förändringar i elevunderlaget.

Funktionsprogrammet används vid ny-, om- och tillbyggnadsprojekt i grundskolor. Från och med 2016 används även delar av programmet vid beställning av gymnasieskolor.

Kortversionen innehåller endast de delar som beslutas av utbildningsnämnden (inledande text och funktionskrav) medan den fullständiga versionen även innehåller råd ”att tänka på”.

Funktionsprogram för skollokaler 2024 (pdf)

Funktionsprogram för skollokaler 2024, med råd att tänka på (pdf)

Tidigare versioner av funktionsprogram

Funktionsprogram för skollokaler uppdateras varje år. Eftersom det finns pågående lokalprojekt som är beställda enligt tidigare versioner av funktionsprogrammet publiceras även äldre versioner. Använd alltid den senaste versionen vid nya beställningar.

Stödmaterial till funktionsprogrammet

Här publiceras olika typer av stödmaterial till funktionsprogrammet. Vissa av dessa dokument fungerar som övergripande stöd vid tillämpning och tolkning av funktionsprogrammet. Vissa tar upp mer specifika frågor och situationer. Nya stödmaterial tas fram vid behov.

Stödmaterial – inklusive lokalprogrammet – är rådgivande. SISAB har publicerat motsvarande material på sin webbplats.

Lokalprogrammet anger i text och tabellformat vilka lokaler som generellt behövs i en grundskola. Programmet redovisar rumsfunktion, area och för vissa rum specificerade rumssamband eller särskilda behov av inredning.

Lokalprogram (xlsx)

Måldokument för skolgård samlar de styrande krav för utemiljö som finns angivna i funktionsprogrammet och redovisar dessa tillsammans med goda exempel hämtade från stadens skolor.

Måldokument för skolgårdar (pdf)

Övriga stödmaterial

Rumssamband och flöden (pdf)

Detta stödmaterial ger en mer illustrativ bild av hur utbildningsförvaltningens funktions- och lokalprogram kan tolkas. Materialet redovisar några utvalda rumssamband och flöden i diagramformat, från en större skala (tomt) till byggnadens helhet och enskilda delar.

Särskilda lokaler för elever i behov av särskilt stöd (pdf)

Detta stödmaterial beskriver de särskilda förutsättningar som gäller vid ny-, om- och tillbyggnation i lokaler för anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola, kommunövergripande särskild undervisningsgrupp (CSI) och gymnasieprogram med specialpedagogisk profil.

Anvisningar för datakommunikationsnät i skolor (pdf)

Detta stödmaterial beskriver hur tillräcklig kvalitet i skolans datakommunikation säkerställs vid lokalprojekt.

Hemvistens utformning (pdf)

Detta stödmaterial visar exempel på hur en hemvists planlösning och inredning kan utformas utifrån ett par olika förutsättningar. Materialet är tänkt att användas som inspiration och stöd i att tolka funktions- och lokalprogrammet genom att illustrera konkreta exempel.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag

Förskola och skola

Skolor

Uppdaterad