PCB i fastigheter

Hus som är byggda eller renoverade år 1956–1973 kan innehålla miljö- och hälsofarlig PCB. Fastighetsägaren är ansvarig för att inventera och sanera fog- och golvmassor innehållande PCB.

Hälsoskadligt och förbjudet

PCB är ett miljö- och hälsoskadligt ämne som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. Vi får främst i oss PCB via vår föda. Användningen förbjöds år 1973, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. Det är viktigt att hindra att ytterligare PCB sprids till miljön.

Inventera och sanera PCB (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Byggmaterial

PCB kan finnas i fogmassor, isolerrutor, kondensatorer samt i en viss typ av plastbaserade golv, acrydurgolv. Genomförda inventeringar visar att den totala mängden PCB i fastigheter är betydande. 

Vad ska du som fastighetsägare göra?

Om du äger en fastighet som är uppförd eller renoverad under åren 1956–1973 ska du göra följande:

 • Inventera fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer och redovisa resultatet till miljöförvaltningen senast den 30 juni 2008.
 • Inventeringsarbetet utförs av en person med kompetens att inventera PCB.
 • Sanera fastigheten om det finns höga halter PCB. Obs! Saneringen ska anmälas till miljöförvaltningen senast tre veckor innan den startar.
 • Rapportera till miljöförvaltningen när saneringen är klar.

Det ställs olika krav på när saneringen ska vara klar beroende på hur höga halter av PCB som finns i fastigheten, när fastigheten är byggd och om det är invändiga eller utvändiga PCB-fogar.

Tidsplan för sanering av byggnader

 • Byggnader uppförda eller renoverade mellan åren 1956 och 1969 ska vara sanerade senast den 30 juni 2014.
 • Byggnader uppförda eller renoverade mellan åren 1970 och 1973 ska vara sanerade senast den 30 juni 2016.
 • Industribyggnader uppförda eller renoverade mellan åren 1956 och 1973 ska vara sanerade senast 30 juni 2016.
 • Invändiga fog- och golvmassor med PCB ska vara sanerade senast den 30 juni 2016.

För fastigheter med en halt mellan 50-500 mg/kg PCB i fog- eller golvmassor ska se till att massan avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning. Om fogmassorna är utbytta efter år 1998, men ändå innehåller mer än 500 mg/kg, ska de saneras/omhändertas vid ombyggnad/rivning.

Dispens

Det finns möjlighet att söka dispens för att sanera sin fastighet vid en senare tidpunkt, i något av följande fall:

 1. en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren
 2. massan sitter mycket svåråtkomligt
 3. det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt
 4. det finns andra särskilda skäl. 

Blanketter

Inventering av PCB (pdf, 578 kB, nytt fönster)

Anmälan av sanering av PCB (pdf, 554 kB, nytt fönster)

Slutrapport, sanerad PCB (pdf, 581 kB, nytt fönster)

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter
Fastighetsägare

Uppdaterad