PCB i fastigheter

Hus som är byggda eller renoverade år 1956–1973 kan innehålla miljö- och hälsofarlig PCB. Fastighetsägaren är ansvarig för att inventera och sanera fog- och golvmassor innehållande PCB.

Hälsoskadligt och förbjudet

PCB är ett miljö- och hälsoskadligt ämne som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. Vi får främst i oss PCB via vår föda. Användningen förbjöds år 1973, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. Det är viktigt att hindra att ytterligare PCB sprids till miljön.

Inventera och sanera PCB (pdf)

Byggmaterial

PCB kan finnas i fogmassor, isolerrutor, kondensatorer samt i en viss typ av plastbaserade golv, acrydurgolv. Genomförda inventeringar visar att den totala mängden PCB i fastigheter är betydande. 

Vad ska du som fastighetsägare göra?

Om du äger en fastighet som är uppförd eller renoverad under åren 1956–1973 ska du göra följande:

 • Inventera fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer och redovisa resultatet till miljöförvaltningen senast den 30 juni 2008.
 • Inventeringsarbetet utförs av en person med kompetens att inventera PCB.
 • Sanera fastigheten om det finns höga halter PCB. Saneringen ska anmälas till miljöförvaltningen senast tre veckor innan den startar. Rapportera till miljöförvaltningen när saneringen är klar.
 • Byggnader uppförda eller renoverade mellan åren 1956 och 1969 ska vara sanerade senast den 30 juni 2014.
 • Byggnader uppförda eller renoverade mellan åren 1970 och 1973 ska vara sanerade senast den 30 juni 2016.
 • Industribyggnader uppförda eller renoverade mellan åren 1956 och 1973 ska vara sanerade senast 30 juni 2016.
 • Invändiga fog- och golvmassor med PCB ska vara sanerade senast den 30 juni 2016.

För fastigheter med en halt av 50-500 mg/kg PCB i fog- eller golvmassor. Se till att massan avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning. Om fogmassorna är utbytta efter år 1998, men ändå innehåller mer än 500 mg/kg, ska de saneras/omhändertas vid ombyggnad/rivning.

Fastighetsägaren ska alltid skicka in en anmälan innan PCB-massan avlägsnas i samband med renovering, ombyggnad eller rivning. Anmälan av sanering av PCB ska ha kommit in till miljöförvaltningen senast tre veckor innan arbetet påbörjas.

Till den ifyllda blanketten ska följande bifogas

 1. Tillstånd att transportera farlig avfall (PCB) för det företag som kommer transportera avfall.
 2. Utbildningsintyg för personer som kommer avlägsna PCB-fog och genomföra PCB-sanering.
 3. Uppgifter om avfallsmottagare. Observera att mottagaren behöver vara en anläggning för slutförvaring eller mellanlagring som har tillstånd eller gjort anmälan för mellanlagring enligt miljöprövningsförordningen 29 kap.

Använd blanketten ”Anmälan av sanering av PCB”.

Det finns möjlighet att söka dispens för att sanera sin fastighet vid en senare tidpunkt, i något av följande fall:

 1. en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren
 2. massan sitter mycket svåråtkomligt
 3. det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt
 4. det finns andra särskilda skäl. 

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Fastighetsägare

Uppdaterad