PCB i fastigheter

Hus som är byggda eller renoverade år 1956–1973 kan innehålla miljö- och hälsofarlig PCB. Fastighetsägaren är ansvarig för att inventera och sanera fog- och golvmassor innehållande PCB.

Längre handläggningstider

Just nu har vi något längre handläggningstider. Vi rekommenderar att du skickar in din anmälan minst 6 veckor innan saneringen påbörjas.

Hälsoskadligt och förbjudet

PCB är ett miljö- och hälsoskadligt ämne som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. Det är viktigt att hindra att ytterligare PCB sprids till miljön. 

 • Fog- och golvmassor som innehåller PCB med halter över 50 mg per kg ska saneras.
 • Byggnader som tidigare sanerats från PCB kan fortfarande vara förorenade med PCB på grund av återkontaminering.
 • En ny PCB-inventering behövs alltid om fastigheten ska renoveras, byggas om eller rivas.
 • All bygg- och rivningsmaterial som är förorenat med PCB i halter 50 mg/kg och uppåt är farligt avfall.

Byggmaterial

PCB kan finnas i fogmassor, isolerrutor, kondensatorer samt i en viss typ av plastbaserade golv, acrydurgolv. Genomförda inventeringar visar att den totala mängden PCB i fastigheter är betydande. 

Viktigt att veta om PCB-avfall

För att undvika att PCB sprids till miljön från renoverings- och rivningsavfallet är det mycket viktigt att alla PCB-produkter och all bygg- och rivningsmaterial (alltså betong, tegel, metall m.m.) som är förorenat med PCB samlas upp och hanteras som PCB-avfall/farligt avfall.

Enligt Naturvårdsverket får inget avfall (inklusive rivningsavfall) som innehåller PCB eller är förorenat med PCB lämnas på deponi, det ska förbrännas. I Sverige är det bara Fortum Waste Solutions i Kumla som har tillstånd för det.

Alla som bedriver en verksamhet har en skyldighet att skaffa sig de kunskaper och utföra de åtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att det uppstår skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. (Miljöbalken 2 kap. 2-3 §§)

Vad ska du som fastighetsägare göra?

Om du äger en fastighet som är uppförd eller renoverad under åren 1956–1973 ska du göra följande:

 • Inventera fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer och redovisa resultatet till miljöförvaltningen.
 • Inventeringsarbetet utförs av en person med kompetens att inventera PCB.
 • Sanera fastigheten om det finns PCB.
 • Saneringen ska alltid anmälas till miljöförvaltningen senast tre veckor innan den startar.

Fastighetsägaren ska alltid skicka in en anmälan innan PCB-massan avlägsnas i samband med renovering, ombyggnad eller rivning. Anmälan av sanering av PCB ska ha kommit in till miljöförvaltningen senast tre veckor innan arbetet påbörjas. Miljöförvaltningen tar ut en anmälningsavgift.

Till den ifyllda blanketten ska följande bifogas:

 1. Tillstånd att transportera farligt avfall (PCB) för det företag som kommer transportera avfall.
 2. Utbildningsintyg för personer som kommer avlägsna PCB-fog och genomföra PCB-sanering.
 3. Uppgifter om avfallsmottagare. Observera att mottagaren behöver vara en anläggning som har tillstånd att ta emot PCB-avfallet.

Använd blanketten ”Anmälan av sanering av PCB”.

Det finns möjlighet att söka dispens för att sanera sin fastighet vid en senare tidpunkt, i något av följande fall.

Kontakta miljöförvaltningen om du måste söka dispens.

 1. En ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren.
 2. Massan sitter mycket svåråtkomligt.
 3. Det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt.
 4. Det finns andra särskilda skäl. 

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Fastighetsägare

Uppdaterad