PCB i fastigheter

Hus som är byggda eller renoverade år 1956–1973 kan innehålla miljö- och hälsofarlig PCB. Fastighetsägaren är ansvarig för att inventera och sanera fog- och golvmassor innehållande PCB.

Hälsoskadligt och förbjudet

PCB är ett miljö- och hälsoskadligt ämne som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. Det är viktigt att hindra att ytterligare PCB sprids till miljön. 

Fog- och golvmassor som innehåller PCB med halter över 50 mg per kg ska saneras.

Byggmaterial

PCB kan finnas i fogmassor, isolerrutor, kondensatorer samt i en viss typ av plastbaserade golv, acrydurgolv. Genomförda inventeringar visar att den totala mängden PCB i fastigheter är betydande. 

Längre handläggningstider

Just nu har vi något längre handläggningstider. Vi rekommenderar att du skickar in din anmälan minst 6 veckor innan saneringen påbörjas.

Vad ska du som fastighetsägare göra?

Om du äger en fastighet som är uppförd eller renoverad under åren 1956–1973 ska du göra följande:

 • Inventera fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer och redovisa resultatet till miljöförvaltningen.
 • Inventeringsarbetet utförs av en person med kompetens att inventera PCB.
 • Sanera fastigheten om det finns PCB.
 • Saneringen ska alltid anmälas till miljöförvaltningen senast tre veckor innan den startar.

Fastighetsägaren ska alltid skicka in en anmälan innan PCB-massan avlägsnas i samband med renovering, ombyggnad eller rivning. Anmälan av sanering av PCB ska ha kommit in till miljöförvaltningen senast tre veckor innan arbetet påbörjas.

Till den ifyllda blanketten ska följande bifogas

 1. Tillstånd att transportera farligt avfall (PCB) för det företag som kommer transportera avfall.
 2. Utbildningsintyg för personer som kommer avlägsna PCB-fog och genomföra PCB-sanering.
 3. Uppgifter om avfallsmottagare. Observera att mottagaren behöver vara en anläggning för slutförvaring eller mellanlagring som har tillstånd eller gjort anmälan för mellanlagring enligt miljöprövningsförordningen 29 kap.

Använd blanketten ”Anmälan av sanering av PCB”.

Det finns möjlighet att söka dispens för att sanera sin fastighet vid en senare tidpunkt, i något av följande fall.

Kontakta miljöförvaltningen om du måste söka dispens.

 1. En ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren.
 2. Massan sitter mycket svåråtkomligt.
 3. Det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt.
 4. Det finns andra särskilda skäl. 

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Fastighetsägare

Uppdaterad