Plattor med freon som ligger på högar. Foto: Johan Pontén
Freon. Foto: Johan Pontén

Bygg- och rivningsavfall

Här hittar du som planerar att bygga nytt, bygga om, renovera eller riva, information om ditt ansvar och miljöförvaltningens tillsyn när det gäller bygg- och rivningsavfall.

Fastighetsägaren eller byggherren är oftast ansvarig för att avfallet hanteras på rätt sätt. Men underentreprenörer och uppdragstagare har ett delansvar. För att undvika missförstånd är det bra att tydliggöra rollerna i ett avtal.

Avfallshantering

Du som hanterar avfall är ansvarig för att hanteringen inte skadar människors hälsa eller miljön. För att avfallet ska kunna återbrukas, återvinnas eller bli till energi på ett miljömässigt bra sätt krävs att farligt avfall och andra miljöskadliga ämnen sorteras bort och tas om hand separat.

Man ska försöka minska mängden avfall och återanvända så mycket som möjligt. Vid val av material och produkter ska man välja sådana som innehåller så lite skadliga ämnen som möjligt.

Avfallet ska sorteras i fraktioner

Sorteringen av bygg- och rivningsavfallet ska ske på plats. Sortering vid källan minskar nedsmutsning och förorening av produkter som kan återanvändas. Det underlättar också återanvändning och återvinning.

Avfallsslag som ska sorteras ut och förvaras skilda från varandra:

 • trä
 • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
 • metall
 • glas
 • plast
 • gips
 • farligt avfall
 • elavfall
 • brännbart.

Läs mer om utsorteringskrav på Naturvårdsverkets webbplats.

Dispens

Miljöförvaltningen kan i särskilda fall ge dispens från kravet på utsortering av bygg- och rivningsavfall. 

Dispensen kan ges då separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Därför är det viktigt att du så noggrant som möjligt beskriver varför sortering inte är möjlig och om du har undersökt olika möjligheter. Till exempel selektiv rivning, att använda byggsäckar istället för containrar.

Tänk på att krav på utsortering inte gäller för:

 • sammanfogade konstruktioner där separering inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling,
 • förorenade avfallsslag vars inblandning i det övriga utsorterade avfallet försvårar eller omöjliggör den lämpligaste behandlingen enligt avfallshierarkin.

För dessa två typer av avfallsslag behöver du inte söka dispens.

Ansökan om dispens från kravet på att sortera bygg- och rivningsavfall

Rivning

Du behöver rivningslov för att riva en byggnad eller delar av en byggnad inom detaljplanerat område.

Sanering och efterbehandling av förorenad byggnad ska anmälas till miljöförvaltningen senast sex veckor innan saneringsstart, om åtgärden kan medföra risk för spridning eller exponering för föroreningarna.

Exempel på saneringsåtgärder som ska anmälas:

 • rensning, spolning och avlägsnande av avloppsrör som innehåller kvicksilver
 • borttagande av fogar och halkfria golv innehållande PCB. Sanering av PCB ska anmälas ske senast tre veckor innan saneringsstart.
 • Inventera avfallet i byggnaden inför rivning. För att avfallsslagen ska kunna hanteras rätt behövs en plan. Planen bygger på att man vet vilka avfallsslag som finns, var i byggnaden de finns och hur mycket som kan förväntas. Den som ska ta bort avfallet behöver veta vad som ska tas bort och hur mycket.
 • Förvara farligt avfall oåtkomligt för utomstående.
 • Elavfall ska klassas som farligt avfall, så länge man inte vet att avfallet inte innehåller några farliga komponenter. Principen är att man inte får behandla/demontera elavfall på rivningsplatsen, men kablar kan klippas om det underlättar vidare hantering.
 • Använd ett uppföljningssystem. När det finns sammanställningar över insamlade mängder avfall är det enkelt att stämma av mot inventeringen. Det blir ett kvitto på att rätt mängd avfall tagits om hand och hanterats på rätt sätt.
 • En bra hantering av avfallet kan kräva hjälp av specialister för inventering och rivning.

Byggavfall

Enligt hushållningsprincipen ska en verksamhetsutövare arbeta aktivt för att minimera avfallsmängden. Det kan exempelvis ske genom att använda mätbara mål för minskad avfallsmängd. Miljöförvaltningen anser det ska finnas rutiner för att aktivt arbeta med att förebygga avfall.

Du ansvarar för att olika fraktioner av avfall som uppstår i verksamheten ska sorteras och hanteras på rätt sätt. Det är viktigt att alla i personalen har kunskap om hur sortering ska ske och hanterar avfallet korrekt.

Det är inte ovanligt att det endast finns begränsad plats inom arbetsområdet för hantering av avfall. Tydliga informationsskyltar är bra för att minimera risken för felsortering.

I samband med byggnation skapas avfall av olika slag. Det är viktigt att säkerställa att det finns rutiner för att förhindra nedskräpning från arbetsplatsen. Till exempel är plastavfall ofta lätt och kan ta vind. Vid bristande hantering kan det leda till nedskräpning och hamna i miljön.

Tillsyn

Rivning

Miljöförvaltningens tillsyn börjar oftast med genomgång av materialinventering och kontrollplan. Därefter sker platsbesök där sortering och hantering av avfall granskas, med särskilt fokus på farligt avfall. Miljöförvaltningen begär även en slutredovisning av hur avfallet har hanterats efter utförd rivning.

Miljöförvaltningen kan förelägga verksamheter att åtgärda brister. Förelägganden kan förenas med vite.

Byggavfall

Miljöförvaltningen bedriver tillsyn på byggarbetsplatser i Stockholms stad, inom tillsynen ryms bland annat granskning av verksamhetsutövarens egenkontroll gällande avfallshantering.

I samband med tillsynsbesöket sker en genomgång av avfallsrutinerna. Därefter sker en rundvandring för översyn av byggarbetsplatsens utrymmen för avfallshantering.

Avgifter

Tillsynen är avgiftsfinansierad. Vi tar betalt för allt arbete som är nödvändigt för tillsynen till exempel skrivelser, inspektioner och granskning av material.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag Fastighetsägare

Uppdaterad