Förpackningar med kvicksilver står på en hylla. Foto: Johan Pontén

Farligt avfall

Här hittar du som är verksamhetsutövare information om ditt ansvar och miljöförvaltningens tillsyn och avgifter när det gäller farligt avfall.

Visst avfall är så farligt för miljön och människors hälsa att det är klassat som farligt avfall. För farligt avfall gäller speciella regler. Du som driver en verksamhet ska själv klassificera ditt avfall. Det är viktigt för att den fortsatta hanteringen ska bli rätt.

I avfallsförordningen anges de avfallsslag som definieras som farligt avfall. I bilaga 3 till förordningen finns en förteckning över både icke-farligt och farligt avfall. Farligt avfall anges med en asterisk (*) efter den sexsiffriga avfallskoden.

Exempel på farligt avfall

 • Olja
 • Lösningsmedel
 • Färg, lack, lim- och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
 • Köldmedia (CFC, HCFC och HFC)
 • Impregnerat trä
 • Batterier som innehåller kvicksilver, bly eller kadmium
 • De flesta elektriska eller elektroniska produkter
 • Isolermaterial som innehåller asbest

Förvaring och märkning

Farligt avfall ska samlas upp och tas om hand. Om avfallet inte redan är inneslutet i en produkt, till exempel lysrör och datorer, så ska det förvaras i tätslutande emballage som inte påverkas av innehållet. Det är inte tillåtet att låta exempelvis lösningsmedel dunsta av.

Olika typer av farligt avfall får i regel inte blandas. Behållare ska märkas med ”farligt avfall” och vad det innehåller.

Anteckningsskyldighet

Den verksamhet som producerar, transporterar, samlar in, mäklar, handlar eller behandlar farligt avfall är skyldig att föra anteckningar för varje typ av farligt avfall. Anteckningarna ska omfatta:

 • Var avfallet producerats
 • Avfallets vikt i kg
 • Datum det transporterades bort
 • Transportsätt och transportör
 • Mottagare och plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det

Anteckningarna ska sparas i verksamheten i tre år, eller ett år om anteckningen förs av transportör. Vid tillsyn ska anteckningarna kunna visas upp. 

Rapportering av farligt avfall

Anteckningar om farligt avfall ska rapporteras till Naturvårdsverkets avfallsregister. Den som är anteckningsskyldig ska rapportera uppgifterna till avfallsregistret inom två dagar från det att anteckningen gjorts. 

Miljösanktionsavgift rapportering av farligt avfall

Miljöförvaltningen kan besluta om miljösanktionsavgift på 5000 kr för den som inte lämnat sina uppgifter till avfallsregistret i tid. Bestämmelsen finns i förordningen om miljösanktionsavgifter.

Transport av avfall

Transport av avfall kan omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt. Tillståndsplikt gäller som regel vid transport av farligt avfall. Anmälan eller ansökan om tillstånd för transport av avfall görs till länsstyrelsen. 

Du som lämnar farligt avfall är skyldig att kontrollera att den du lämnar avfallet till har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för att få hantera avfallet.

Transportdokument

Vid varje transport av farligt avfall ska det finnas ett transportdokument. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om:

 • avfallstyp
 • avfallets vikt
 • datum för transporten
 • från vilken ursprunglig plats som avfallet transporteras
 • till vilken slutlig plats som avfallet transporteras
 • transportör
 • lämnare (om sådan finns)
 • slutlig mottagare.  

Transportdokumentet ska vara undertecknat av den som ska transportera avfallet och, om sådan finns, den som lämnat avfallet. 

Miljösanktionsavgift transportdokument

Miljöförvaltningen kan besluta om miljösanktionsavgift på 5000 kr för den som inte följt kravet om att upprätta transportdokument. Bestämmelsen finns i förordningen om miljösanktionsavgifter.

Lagring av farligt avfall

Lagring av farligt avfall på annan plats än det uppkommit kan vara anmälnings- eller tillståndspliktigt beroende på mängden avfall som lagras.

Blankett, Anmälan om lagring av farligt avfall (pdf)

Tillsyn och taxa

Miljöförvaltningen kontrollerar att verksamheter följer reglerna för farligt avfall och kan förelägga verksamheter att åtgärda brister. Förelägganden kan förenas med vite. Miljöförvaltningen tar ut en avgift för nedlagd handläggningstid vid tillsyn enligt gällande taxa.

Miljösanktionsavgifter

Om reglerna inte följs kan miljöförvaltningen besluta om att ta ut en miljösanktionsavgift. Avgifterna regleras i förordningen om miljösanktionsavgifter.

Gällande regelverk

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag Fastighetsägare

Hygienverksamheter

Frisör Solarier

Kultur, nöje och fritid

Båtklubbar

Vård och omsorg

Tandläkare

Övriga verksamheter

Offsettryckeri Tvätterier Yrkestrafik

Uppdaterad