Yrkestrafik

Den som vill bedriva yrkesmässig trafik på väg såsom taxi eller buss måste ha ett yrkestrafiktillstånd. Det finns också andra villkor och krav som ställs på dig som kör yrkestrafik.

Yrkesmässig trafik är exempelvis trafik med personbilar, lastbilar eller bussar.

För att utföra person- och godstransporter behöver du ha yrkesförarkompetens. Det övergripande ansvaret för yrkestrafik har transportstyrelsen som både utfärdar tillstånd och utformar regelverk för yrkestrafik.

Det finns också särskilda regler för Stockholms stad som du som yrkesförare behöver förhålla dig till om du kör i kommunen.

Tillstånd och regler: Yrkestrafik (25)

Avfallshantering

Avfall
Här hittar du som är verksamhetsutövare kort information om avfall och länkar till fördjupning. Här beskrivs miljöförvaltningens tillsyn och avgifter.

Farligt avfall
Här hittar du som är verksamhetsutövare information om ditt ansvar och miljöförvaltningens tillsyn och avgifter när det gäller farligt avfall.

Egenkontroll

Egenkontroll enligt miljöbalken
Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Det ska också göras på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs.

Lokal och fastigheter

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Mark- och gatuarbeten

Mark- och gatuarbeten på offentlig mark
För att gräva, borra, dra ledningar och utföra andra markarbeten i offentlig mark i Stockholms stad måste du ha både tillstånd och godkänd utbildning.

Samlingskarta för mark- och gatuarbete
Samlingskartan redovisar ledningar och andra anordningar som finns under markytan. Du behöver beställa en ny samlingskarta för varje grävarbete för att undvika att skada anordningarna.

Teknisk handbok för byggande, drift och underhåll på allmän plats
Teknisk handbok (TH) innehåller regler för byggande, drift och underhåll på allmän plats. Handboken ska användas när bygghandlingar eller avtal upprättas.

Miljöregler

Kemikalier
Som företagare ansvarar du för att dina kemikalier hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön.

Miljölagstiftning och regler
Det mesta av Sveriges miljölagstiftning finns samlat i miljöbalken. Miljöbalken omfattar alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön.

Miljötaxa
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöförvaltningens uppgift är att genom tillsyn kontrollera att lagstiftningen följs.

Parkering

Ansök om dispens från de lokala trafikföreskrifterna
Om du behöver köra och parkera där det är förbjudet måste du söka färd- och parkeringstillstånd. Det gör du genom att söka dispens (undantag) från de lokala trafikreglerna.

Ansök om nyttoparkering vid tillfällig arbetsplats
Om du använder bilen och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser kan du ansöka om nyttoparkeringstillstånd.

Ansök om parkeringstillstånd för foodtruck
Om du ska parkera och sälja måltider från en foodtruck behöver du ett nyttoparkeringstillstånd.

Ansök om tillstånd för att köra och parkera vid filminspelning
Om du ska spela in film i Stockholm kan du behöva färd- och parkeringstillstånd för att köra till och parkera vid inspelningsplatsen. Du kan även behöva söka tillstånd för att använda offentlig plats.

Transporter

Ansök om dispens för tysta off peak-transporter
Du som är intresserad av att transportera, lasta och lossa gods på ett tyst sätt kan ansöka om att vara med i en projektverksamhet, i upp till tre år.

Ansök om lastplats
Verksamheter och fastighetsägare kan ansöka om lastplats för varuleveranser eller avfallshämtning.

Ansök om tillstånd för tunga, långa och breda fordon
Stockholms stad har lokala regler för dig som kör bussar, lastbilar och andra fordon som är längre än 12 meter, tyngre än 3,5 ton och bredare än 3,5 meter.

Miljözon klass 1 – krav på tunga fordon
För att få köra tung buss eller tung lastbil inom Stockholms miljözon klass 1 måste fordonet uppfylla ett antal miljökrav.

Regler för trafik i Gamla stan
I Gamla stan råder parkeringsförbud dygnet runt och gatorna är klassade som gågator. Mellan klockan 11.00 och 06.00 är det förbjudet att köra här utan tillstånd.

Regler för trafik på Järva
I Stockholms stad är det förbjudet att köra bil, motorcykel och moped på de flesta gångstråk, parkvägar, torg och innergårdar. I Järva finns bommar uppsatta för att förhindra olaglig trafik och ...

Regler för transportföretag
Det finns särskilda regler som påverkar dig som driver transportföretag.

Trafik vid automatiska fordonshinder
På ett antal platser i Stockholm förbättrar automatiska fordonshinder, så kallade pollare, trafiksäkerheten. På dessa platser råder förbud mot trafik med motordrivna fordon, förutom moped klass II.

Villkor för turistbussar
För att främja miljön och framkomligheten både för invånare och besökare finns det regler för turistbussar som besöker vår stad.

Uppdaterad