Regler för transportföretag

Det finns särskilda regler som påverkar dig som driver transportföretag. Här får du veta om du behöver göra en anmälan enligt miljöbalken för din verksamhet. Du kan även läsa om egenkontroll och hämta informationsmaterial.

Det är viktigt att tänka på att det även finns andra regler än miljöbalkens som kan gälla för din verksamhet, till exempel avgasregler, bullerregler för arbetsmaskiner, bestämmelser om fordonsbränslen, lag om transport av farligt gods, lag om tillfälligt bilförbud och trafikförordningen. 

Anmälningsplikt

Du måste anmäla din verksamhet till miljöförvaltningen bland annat om:

  • du årligen hanterar mer än 1000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 1 miljon normalkubikmeter gas som motorbränsle, enligt kod 50.50-1 i bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  • du har en biltvätt för mer än 5000 personbilar per år eller mer än 1000 tvättar per år av lastbilar och andra fordon, enligt kod 50.201-1 i bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  • du lagrar farligt avfall som du hämtat ute hos en kund, till exempel oljor eller blybatterier
  • din förbrukning av organiska lösningsmedel är mer än totalt 5 ton per år (detta kan vara aktuellt för till exempel dig som lackerar bilar).

Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar.

Transport av avfall

För att få transportera avfall yrkesmässigt eller transporterar ditt eget avfall som uppkommit i din yrkesmässiga verksamhet behöver du tillstånd för att transportera avfall eller göra en anmälan till länsstyrelsen. Du ska även anmäla om du yrkesmässigt samlar in avfall eller om du är handlare eller mäklare av avfall.

Utsläpp

Utsläpp till vatten

Om det finns golvbrunnar i lokalen finns det risk att olja och andra kemikalier hamnar i avloppet. Det kan vara nödvändigt med en oljeavskiljare och i vissa fall även kompletterande rening innan avloppsvattnet går ut i spillvattennätet. Oljeavskiljaren ska ha optiskt och akustiskt larm.

För de transportföretag som har egen fordonstvätt gäller de riktlinjer för fordonstvättar som Stockholm Vatten och Avfall har publicerat.

Stockholm Vatten och Avfall har också krav vad avser provtagning av utgående vatten samt miljöskyddsåtgärder i allmänhet för verkstäder, biltvättar med mera.

Utsläpp till luft

Luftkvaliteten i Stockholm är inte tillräckligt bra, vilket främst beror på utsläpp från vägtrafiken. Miljökvalitetsnormerna för både kväveoxider och partiklar överskrids på vissa centrala gator.

Du kan värna om miljön och dessutom spara pengar genom att till exempel:

  • välja miljöanpassade fordon
  • utbilda de anställda i sparsam körning
  • maximera fyllnadsgraden
  • samköra in- och uttransporter
  • välja kortaste vägen och inte stå på tomgång eftersom det drar onödigt mycket bränsle
  • Dubbfria däck, som sliter mindre på gatubeläggningen, minskar problemet med partiklar.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Övriga verksamheter

Yrkestrafik

Uppdaterad