Ansök om tillstånd för tunga, långa och breda fordon

Stockholm har lokala regler för dig som kör bussar, lastbilar och andra fordon som är längre än 12 meter, tyngre än 3,5 ton och bredare än 3,5 meter.

Köra och parkera tunga fordon i Stockholm

Stadens lokala trafikregler hittar du i Stockholms stads lokala trafikföreskrifter (LTF). I LTF hittar du information om var tunga, långa och breda fordon får köra. Tunga lastbilar och tunga bussar måste vid färd inom miljözonen uppfylla miljözonsreglerna.

Stockholms stads samlade lokala trafikföreskrifter (pdf)

Parkering av lastbilar

Det finns ett antal reserverade parkeringsplatser för lastbilar runt om i staden. Se kartan nedan.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Bärighetsklass avgör vilken väg du får köra på

Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser (BK-klasser). Bärighetsklass 1 (BK1) tillåter fordon med högre bruttovikt än BK2 som i sin tur tillåter fordon med högre bruttovikt än BK3. I Stockholm har vi inga vägar med bärighetsklass 4.

En allmän väg har bärighetsklass 1 (BK1) om inget annat har föreskrivits. Till allmän väg räknas numrerade länsvägar eller riksvägar (exempelvis länsväg 226). Kommunala vägar eller gator är oftast inte allmän väg utan har oftast bärighetsklass 2 (BK2).

BK1-klassade vägar och gator i Stockholms stad hittar du i nationell vägdatabas (NVDB). Du kan även hitta informationen i Stockholm stads lokala trafikföreskrifter, där listas vägar med bärighetsklass 1 i Stockholms stad i bokstavsordning.

Köra och parkera tunga fordon nattetid

Mellan klockan 22.00 och 06.00 alla veckodagar får du inte köra lastbil med bruttovikt över 3,5 ton på gatumark i Stockholms stad. Det finns vägar där det är tillåtet att köra även på natten. Dessa vägar hittar du i Stockholms allmänna lokala trafikföreskrifter, 16 § Färdvägsförteckning A.

Mellan klockan 22.00 och 06.00 får du inte parkera fordon med en bruttovikt som överstiger 3,5 ton eller ett frikopplat släpfordon som är längre än tre meter på väg inom Stockholms stad. Du kan läsa om förbudet i Stockholms allmänna lokala trafikföreskrifter, 7 § Förbud att stanna och parkera fordon.

Köra långa fordon i Stockholm

Om ditt fordon är längre än 12 meter får du bara köra på vägar som tillåter lång trafik. Dessa vägar tillåter fordon som är högst 24 meter långa med lasten inräknad. Du hittar vägarna för tunga och långa fordon i Stockholms allmänna lokala trafikföreskrifter, 16 § färdvägsförteckning A.

I Gamla stans inre område är det längdbegränsning på 8 meter och höjdbegränsning på 3,50 meter.

Köra breda fordon i Stockholm

I Stockholm får du köra med fordon som är upp till 3,5 m breda utan dispens så länge fordonet inte är längre än 12 meter och klarar den viktbegränsning som gäller på vägen (BK1 eller BK2).

Ansök om färd- och parkeringstillstånd för tunga, långa och breda fordon

För transporter inom Stockholms stad ska du fylla i och mejla blanketten och eventuella intyg till tillståndsavdelningen på trafikkontoret. Vi vill ha din ansökan senast en vecka innan du behöver tillståndet.

E-post: dispens.tk@stockholm.se

För att kunna fylla i ansökningsblanketten behöver du ta reda på följande uppgifter:

 • företagets organisationsnummer, namn- och adressuppgifter
 • kontaktperson med telefonnummer och e-postadress
 • varför du behöver dispens samt mot vilket eller vilka förbud
 • plats, datum och klockslag för när du behöver tillståndet
 • resväg (start- och målort)
 • registreringsnummer på fordon
 • fordonets bredd, längd, bruttovikt och axel- och boggitryck
 • lastens bredd, längd och bruttovikt
 • antal axlar på fordonet och samtliga axelavstånd och axeltryck.

I vissa fall behöver du även bifoga särskilda intyg:

 • Registreringsbevis – om fordonet inte är registrerat i Sverige.
 • Färdvägsintyg – om transporten är bredare än 4,5 meter, längre än 30 meter och högre än 4,5 meter. Intyget visar att du har undersökt att fordonet och lasten kan ta sig fram utan problem på den färdväg som du har valt.

Ansökningsblankett dispens för tunga, långa fordon (pdf)

Färdvägsintyg (pdf)

Dispensation application for heavy, long and wide transports (pdf)

Transport certificate (pdf)

För transporter över kommungränsen eller på statliga vägar ska du söka tillstånd hos Trafikverket.

Avgifter för färd- och parkeringstillstånd

 • Färdtillstånd för breda fordon (över 3,5 meter): 700 kronor
 • Färdtillstånd för långa fordon (över 12 meter): 700 kronor
 • Färdtillstånd för breda fordon som är längre än 30 meter: 1350 kronor
 • Färdtillstånd för tunga fordon (över 3,5 ton): 1350 kronor
 • Färdtillstånd nattetid för tunga (över 3,5 ton): 1350 kronor
 • Övriga färdtillstånd: 300 kronor
 • Parkeringstillstånd: 800 kronor
 • Avslag: Ett avslag kostar lika mycket som det tillstånd som du har sökt.

Vi skickar en faktura till dig efter att du har fått beslutet. Du betalar samma summa för avslag som för det tillstånd som du har sökt.

Beslut om tillstånd

Oftast får du ett beslut efter fem arbetsdagar. Ibland kan handläggningstiden bli längre, så tänk på att skicka in din ansökan i god tid.

Blir din ansökan godkänd får du tillståndet via e-post.

Får du avslag på din ansökan skickar vi beslutet tillsammans med ett brev med information om förenklad delgivning. Efter ett par dagar skickar vi ytterligare ett brev om förenklad delgivning för att försäkra oss om att du har fått beslutet. Du behöver inte svara på något av breven, de är endast till för att informera dig om beslutet. Har du bara fått det andra brevet kan du höra av dig till oss så skickar vi beslutet på nytt.

Du har möjlighet att beklaga ett kommunalt beslut. 

Kriterier och villkor för dispens för tysta off peak-transporter

Stadens trafikkontor har i samarbete med näringslivet testat för olika typer av tysta off peak-transporter. Vi fortsätter den testverksamheten och sedan våren 2022 finns möjlighet att ansöka om dispenser för försök med en giltighetstid på upp till tre år.

Att leverera på natten ställer höga krav på projektets deltagare då boende kring leveranspunkterna ska störas så lite som möjligt. För att kvalificera sig att delta i test behöver sökande uppfylla följande villkor för att kunna få en dispens från gällande lokal trafikföreskrift om nattförbud för tung trafik, enligt paragraf 9 i Stockholms allmänna lokala trafikföreskrifter. Nedan beskrivs rutinerna för hantering av ansökningar:

Dispens måste sökas för en fast rutt där transportvägar och leveranspunkter i största möjliga mån bör ligga längs med det primära vägnätet och huvudgator (NVDB). Huvudgator är oftast gator och vägar där det går bussar eller som redan har en viss mängd trafik. För att minimera risk för vibrationsstörningar kan den högsta tillåtna hastigheten vara 30 km/h på vissa färdvägar.

Villkor och vägledning (pdf)

Vid ansökan ska man fylla i blanketten Dispensansökansblankett, checklista för last och lossningsställe, finns med i checklistan. Sökande behöver i medskicket godkänna upprättad uppförandekod och de allmänna projektvillkoren.

Dispensansökan (pdf)

Checklista lastförhållanden (pdf)

Uppförandekod (pdf)

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag

Övriga verksamheter

Yrkestrafik

Uppdaterad