Ansök om tillstånd för tunga, långa och breda fordon

Stockholm har lokala regler för dig som kör bussar, lastbilar och andra fordon som är längre än 12 meter, tyngre än 3,5 ton och bredare än 3,5 meter.

Förändringar i de allmänna lokala trafikföreskrifterna

Trafikkontoret har reviderat 16 § färdvägsförteckning A och 18 § bärighetsklass 1 i Stockholms allmänna trafikföreskrifter. Förändringarna trädde i kraft 1 september 2021.

Ändringar i 16 § Färdvägsförteckning A

Motordrivet fordon eller fordonståg vars sammanlagda längd, lasten inräknad, överstiger 12 meter får inte köras på väg inom Stockholms kommun. Lastbil med bruttovikt som överstiger 3,5 ton får inte färdas inom kommunen mellan klockan 22.00 och 06.00. Förbuden gäller inte väg som är förtecknad i 16 § Färdvägsförteckning A.

Trafikkontoret har nu reviderat 16 § färdvägsförteckning A det tidigare beslutet. Revideringen innebär stora förändringar från föregående version. Då nya gator har tillkommit, några tidigare gator har tagits bort från föreskriften. Revideringen är ett led i att anpassa 16 § till dagens trafiksituation.

Ändringar i 18 § bärighetsklass 1

Det finns fyra bärighetsklasser i trafikförordningen där Sundstabacken idag tillhör bärighetsklass 2. Trafikkontorets revidering i paragraf 18 innebär att Sundstabacken klassas om till bärighetsklass 1.

Köra och parkera tunga fordon i Stockholm

Tunga lastbilar och tunga bussar måste vid färd inom miljözonen uppfylla miljözonsreglerna.

Parkering av lastbilar

Det finns ett antal reserverade parkeringsplatser för lastbilar runt om i staden. Se kartan nedan.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Bärighetsklass avgör vilken väg du får köra på

Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser (BK-klasser). Bärighetsklass 1 (BK1) tillåter fordon med högre bruttovikt än BK2 som i sin tur tillåter fordon med högre bruttovikt än BK3. I Stockholm har vi inga vägar med bärighetsklass 4.

En allmän väg har bärighetsklass 1 (BK1) om inget annat har föreskrivits. Till allmän väg räknas numrerade länsvägar eller riksvägar (exempelvis länsväg 226). Kommunala vägar eller gator är oftast inte allmän väg utan har oftast bärighetsklass 2 (BK2). Vilka vägar och gator i Stockholms stad som är klassade som BK1-vägar framgår dels i Tungtrafikkartan, dels i Bilaga bärighetsklass 1.

Bilaga 1 bärighetsklass 1 i Stockholms allmänna lokala trafikföreskrifter (pdf, 4,5 MB, nytt fönster)

Köra och parkera tunga fordon nattetid

Mellan klockan 22.00 och 06.00 alla veckodagar får du inte köra lastbil med bruttovikt över 3,5 ton på gatumark i Stockholms stad. Om du behöver köra då finns det särskilda vägar för tung trafik där du får köra dygnet runt. Dessa vägar hittar du i Stockholms allmänna lokala trafikföreskrifter, 16 § Färdvägsförteckning A.

Mellan klockan 22.00 och 06.00 får du inte parkera fordon med en bruttovikt som överstiger 3,5 ton eller ett frikopplat släpfordon som är längre än tre meter på väg inom Stockholms stad. Du kan läsa om förbudet i Stockholms allmänna lokala trafikföreskrifter, 7 § Förbud att stanna och parkera fordon.

Köra långa fordon i Stockholm

Om ditt fordon är längre än 12 meter får du bara köra på vägar som tillåter tung trafik. Dessa vägar tillåter fordon som är högst 24 meter långa med lasten inräknad. Du hittar vägarna för tunga och långa fordon i Stockholms allmänna lokala trafikföreskrifter, 16 § färdvägsförteckning A.

I Gamla stans inre område är det längdbegränsning på 8 meter och höjdbegränsning på 3,50 meter.

Köra breda fordon i Stockholm

I Stockholm får du köra med fordon som är upp till 3,5 meter breda så länge fordonet inte är längre än 12 meter.

Ansök om färd- och parkeringstillstånd för tunga, långa och breda fordon

För transporter inom Stockholms stad ska du fylla i och mejla blanketten och eventuella intyg till tillståndsavdelningen på trafikkontoret. Vi vill ha din ansökan senast en vecka innan du behöver tillståndet.

E-post: dispens.tk@stockholm.se

För att kunna fylla i ansökningsblanketten behöver du ta reda på följande uppgifter:

 • företagets organisationsnummer, namn- och adressuppgifter
 • kontaktperson med telefonnummer och e-postadress
 • varför du behöver dispens samt mot vilket eller vilka förbud
 • plats, datum och klockslag för när du behöver tillståndet
 • resväg (start- och målort)
 • registreringsnummer på fordon
 • fordonets bredd, längd, bruttovikt och axel- och boggitryck
 • lastens bredd, längd och bruttovikt
 • antal axlar på fordonet och samtliga axelavstånd och axeltryck.

I vissa fall behöver du även bifoga särskilda intyg:

 • Registreringsbevis – om fordonet inte är registrerat i Sverige.
 • Färdvägsintyg – om transporten är bredare än 4,5 meter, längre än 30 meter och högre än 4,5 meter. Intyget visar att du har undersökt att fordonet och lasten kan ta sig fram utan problem på den färdväg som du har valt.

Ansökningsblankett dispens för tunga, långa fordon (pdf, 165 kB, nytt fönster)

Färdvägsintyg (pdf, 82 kB, nytt fönster)

Dispensation application for heavy, long and wide transports (pdf, 191 kB, new window)

Transport certificate (pdf, 78 kB, new window)

För transporter över kommungränsen eller på statliga vägar ska du söka tillstånd hos Trafikverket.

Avgifter för färd- och parkeringstillstånd

 • Färdtillstånd för breda fordon (över 3,5 meter): 700 kronor
 • Färdtillstånd för långa fordon (över 12 meter): 700 kronor
 • Färdtillstånd för breda fordon som är längre än 30 meter: 1350 kronor
 • Färdtillstånd för tunga fordon (över 3,5 ton): 1350 kronor
 • Färdtillstånd nattetid för tunga (över 3,5 ton): 1350 kronor
 • Övriga färdtillstånd: 300 kronor
 • Parkeringstillstånd: 800 kronor
 • Avslag: Ett avslag kostar lika mycket som det tillstånd som du har sökt.

Vi skickar en faktura till dig efter att du har fått beslutet. Du betalar samma summa för avslag som för det tillstånd som du har sökt.

Beslut om tillstånd

Oftast får du ett beslut efter fem arbetsdagar. Ibland kan handläggningstiden bli längre, så tänk på att skicka in din ansökan i god tid.

Blir din ansökan godkänd får du tillståndet via e-post.

Får du avslag på din ansökan skickar vi beslutet tillsammans med ett brev med information om förenklad delgivning. Efter ett par dagar skickar vi ytterligare ett brev om förenklad delgivning för att försäkra oss om att du har fått beslutet. Du behöver inte svara på något av breven, de är endast till för att informera dig om beslutet. Har du bara fått det andra brevet kan du höra av dig till oss så skickar vi beslutet på nytt.

Kriterier och villkor för dispens för tysta off peak-transporter

Stadens trafikkontor har i samarbete med näringslivet testat för olika typer av tysta off peak-transporter. Vi fortsätter den testverksamheten och från och med våren 2022 finns möjlighet att ansöka om dispenser för försök med en giltighetstid på upp till tre år.

Att leverera på natten ställer höga krav på projektets deltagare då boende kring leveranspunkterna ska störas så lite som möjligt. För att kvalificera sig att delta i test behöver sökande uppfylla följande villkor för att kunna få en dispens från gällande lokal trafikföreskrift om nattförbud för tung trafik, enligt paragraf 9 i Stockholms allmänna lokala trafikföreskrifter. Nedan beskrivs rutinerna för hantering av ansökningar:

Dispens måste sökas för en fast rutt där transportvägar och leveranspunkter i största möjliga mån bör ligga längs med det primära vägnätet och huvudgator (NVDB). Huvudgator är oftast gator och vägar där det går bussar eller som redan har en viss mängd trafik. För att minimera risk för vibrationsstörningar kan den högsta tillåtna hastigheten vara 30 km/h på vissa färdvägar.

Villkor och vägledning (pdf, 547 kB, nytt fönster)

Vid ansökan ska man fylla i blanketten Dispensansökansblankett, checklista för last och lossningsställe, finns med i checklistan. Sökande behöver i medskicket godkänna upprättad uppförandekod och de allmänna projektvillkoren.

Dispensansökan (pdf, 175 kB, nytt fönster)

Checklista lastförhållanden (pdf, 116 kB, nytt fönster)

Uppförandekod (pdf, 321 kB, nytt fönster)

Stockholms stads tung trafik-karta

Till följd av ändringarna i Stockholms trafikföreskrifter hösten 2021 är tung trafik-trafikkartan inte längre aktuell. Du kan läsa om vilka regleringar som gäller i 16 § färdvägsförteckning A och 18 § bärighetsklass 1 i Stockholms allmänna trafikföreskrifter.

Det finns idag inget datum för när staden kan ha en reviderad tung trafik-karta. Har du frågor gällande tung trafik-kartan kan du mejla dem till e-postadressen nedan.

E-post: dispens.tk@stockholm.se

Streckad blå linje: Gräns för det inre trafikområdet och miljözonen.

Grått område: Industriområden och avlastningsterminaler. Där är det tillåtet för fordon som är högst 24 meter långa att köra från gröna vägar som ansluter till området, så länge vägarna inte är enskilda.

Heldragen grön linje: Väg med bärighetsklass 1 som dygnet runt tillåter fordon som är upp till 24 meter långa med lasten inräknad.

Streckad grön linje: Väg med bärighetsklass 2 som dygnet runt tillåter fordon som är upp till 24 meter långa med lasten inräknad.

Streckad orange linje: Tunnel.

Heldragen eller streckad röd linje: Vägavsnitt, till exempel bro, med bärighetsklass 3 eller sämre.

Heldragen violett linje: Väg som tillåter bussar som är längre än 12 meter.

Heldragen vit linje: Väg med bärighetsklass 2 som tillåter fordon som är 3,5 meter breda och upp till 12 meter långa.

Vilken bärighetsklass en väg har beror på hur hög fordonsvikt den tillåter. Vägar som inte är enskilda delas in i tre bärighetsklasser: BK 1, BK 2 och BK 3.

I Tung trafik-kartan är vägar med

 • bärighetsklass 1 (BK 1) markerade med heldragen grön linje
 • bärighetsklass 2 (BK 2) vita eller markerade med streckad grön linje
 • bärighetsklass 3 (BK 3) eller sämre är markerade med heldragen eller streckad röd linje.

En väg tillhör bärighetsklass 2 om kartan inte anger något annat. Vägar som har bärighetsklass 1 tillåter högre fordonsvikter och finns listade i Stockholms allmänna lokala trafikföreskrifter 18 § bärighetsklass 1.

Vikter för varje bärighetsklass

Maxvikten för varje bärighetsklass hittar du i Transportstyrelsens bruttoviktstabell.

Här kan du se broar och gatudäck med bärighetsklass 3 eller sämre i innerstaden.

Broar med bärighetsklass BK 3

 • Björnsonsgatan över gångstråk till Blackebergs sjukhus
 • Björnsonsgatan över gångstråk söder om Arvid Mörnes Väg
 • Blackebergsplan, däck
 • Bohusgatan över Östgötagatan
 • Drottning Kristinas Väg över järnvägsspår
 • Fiskartorpsvägen över järnvägsspår
 • Herrhagsvägen över T-banan
 • Hästholmsviadukten över Värmdövägen
 • Högbergsgatan över Söderledstunneln
 • Norrbro
 • Odelbergsviadukten över T-banan vid Godsägarvägen

Broar och däck med sämre bärighetsklass än BK 3

En del broar har sämre bärighetsklass än BK 3. Vilken vikt broarna tillåter skiljer sig åt men den tillåtna bruttovikten är lägre än 16 ton för samtliga.

Tillåtet axeltryck: högst 2/3 av den angivna bruttovikten för bron, dock högst 8 ton.
Tillåtet boggitryck: högst 2/3 av den angivna bruttovikten för bron.
Tillåten bruttovikt: högst den angivna bruttovikten för bron.
Tillåten bruttovikt för fordonståg: på broar som är markerade med x i listan gäller högst den angivna bruttovikten, för broar utan x gäller högst dubbla bruttovikten.

Broar med högsta tillåtna bruttovikt angett i ton:

 • Baltzar von Platens Gata, däck framför fastigheten nr 7: 12
 • Dalagatan över Kammakargatan: 12 x
 • Djurgårdsbrunnsbron: 14
 • Hornstulls Strand, däck vid Hornsgatan: 12
 • Kanaans Väg över utloppet från Råcksta Träsk: 12
 • Kastellholmsbron: 11 x
 • Laduviksbron (Fiskartorpsvägen över Laduvikens utlopp): 7,5
 • Norrbackagatan, däck mellan Bråvallagatan och Robert
 • Almströmsgatan: 12
 • Pålsundsbron (till Mälarvarvet): 14 x
 • Riksbron: 12 x
 • Ryssgården: 12
 • Stallbron: 12 x
 • Stortorpsvägen över Forsån: 12
 • Södra Benickebrinken, däck vid Österlånggatan: 12
 • Uggleängsvägen över järnvägsspår: 12
 • Vasabron: 12

I kartan kan du kan se vilken längdbegränsning en väg har:

 • Området i Gamla stan som tillåter fordon som är högst 8 meter långa med lasten inräknad är inringad med streckad röd linje.
 • Vägar som tillåter fordon som är högst 12 meter långa med lasten inräknad är vita.
 • Vägar som tillåter bussar som är längre än 12 meter är markerade med heldragen violett linje.
 • Vägar som tillåter fordon som är högst 24 meter långa med lasten inräknad är markerade med heldragen eller streckad grön linje.
 • Industriområden och avlastningsterminaler är gråmarkerade. Där är det tillåtet för fordon som är högst 24 meter långa att köra från gröna vägar som ansluter till området, så länge vägarna inte är enskilda. Grön väg inom grått område markerar lämplig in-, ut- eller genomfart.

Vägar som tillåter fordon som är högst 24 meter långa finns även listade i Stockholms allmänna lokala trafikföreskrifter, 16 § färdvägsförteckning A.

Vägar som är vita på kartan tillåter fordon som är upp till 3,5 meter breda och upp till 12 meter långa.

Vissa vägar tillåter fordon som är upp till 3,5 meter breda och upp till 24 meter långa med lasten inräknad. I kartan är dessa vägar markerade med heldragen eller streckad grön linje. Vägarna finns även listade i Stockholms allmänna lokala trafikföreskrifter, 16 § färdvägsförteckning A.

I Stockholms stad finns vägar med begränsad höjd där fordon som är höga eller har hög last inte kan ta sig fram.

Om ditt fordon eller din last är högre än 4,5 meter kan du behöva ett färdvägsintyg som visar att transporten kan ske utan hinder. Undersök därför i förväg om fordonet och lasten kan ta sig fram under ledningar samt genom tunnlar och portaler utan problem.

På vägar där den fria höjden är lägre än 4,5 meter är det utmärkt med ett vägmärke. Exempel på sådana vägar är under gångbroar, portaler och tunnlar.

Vid elektriska ledningar är den fria höjden minst 4,5 meter. På vissa vägar i city är det förbjudet att köra dubbeldäckare med öppet tak under elektriska ledningar. Dessa platser är skyltade.

Vägar med låg fri höjd angett i meter

 • Anders Reimers Väg under husportal vid Reimersholmsgatan: 3,80
 • Bastugatan under gångviadukt längs Bellmansgatan: 4,10
 • Bellevuevägen under järnvägsspår: 3,60
 • Björnnäsvägen under Roslagsbanan: 3,70
 • Blecktornsstigen under husportal:
  väster Notvarpsgränd: 3,30
  öster Notvarpsgränd: 4,00
 • Borgargatan under gångviadukt vid Högalidsparken: 4,00
 • Centralbron under Riddarholmsbron:
  östra körbanan, mittre körfältet: 4,40
  östra körbanan, högra körfältet: 4,20
  västra körbanan, vänstra körfältet: 4,00
 • Danvikskajen under Danviksbron: 3,10
 • Drakenbergsgatan under husportal vid Lignagatan:
  norra körbanan: 3,40
  södra körbanan: 3,50
 • Drottningholmsvägen:
  under Västerbron, norra körbanan*: 3,60
  under Lindhagensplan*: 3,60
 • Folkskolegatan under husportal vid Verkstadsgatan: 3,60
 • Gambrinusgatan under husportal vid Bergsgatan: 3,80
 • Gumshornsgatan under husportal vid Narvavägen: 3,80
 • Hedemoratäppan under husportal vid Rödabergsgatan: 2,60
 • Helgagatan under husportal vid Hallandsgatan: 3,40
  Härdgången under husportal vid Norra Stationsgatan:
  östra porten: 3,80
 • Högbergsgatan under husportal vid Timmermansgatan: 3,00
 • Jakob Westinsgatan under husportal vid Garvargatan: 3,60
 • Klarafaret: 3,30
 • Klarastrandsleden under SJ vid Tegelbacken:
  norra körbanan: 4,40
  södra körbanan, högra och mittre körfältet: 4,40
 • Klaratunneln: 3,00
 • Klockstapelsbacken under Folkungagatan och Saltsjöbanan: 4,20
 • Kvarnholmsvägen under Saltsjöbanan:
  vänster körfält (Nacka kommun): 4,20
 • Lilla Allmänna Gränd under gångförbindelse: 4,00
 • Lilla Frescativägen under Roslagsvägen: 3,50
 • Maria Prästgårdsgata under husportal vid infarten till kv Bergsgruvan
  västra körbanan: 3,40
  östra körbanan: 3,30
 • Montebellogatan under Mariebergsbron, vändplan: 3,60
 • Nordenflychtsvägen under T-banan:
  östra körbanan: 3,50
  västra körbanan: 3,60
 • Norrbackagatan under Sankt Eriksbron: 3,80
 • Oxtorgsgatan under Malmskillnadsgatan: 3,50
 • Pipersgatan under husportal vid Tekniska nämndhuset: 4,30
 • Regeringsgatan under huskonsol mellan Mäster Samuelsgatan och
 • Hamngatan, västra körbanan: 4,20
 • Reimersholmsgatan infart: 3,80
 • Riddarfjärdsavfarten, Centralbrons avfart mot Södermälarstrand: 3,50
 • Riddarfjärdspåfarten, Söder Mälarstrands påfart mot Centralbron: 3,50
 • Robert Almströmsgatan under husportal vid Birkagatan: 3,40
 • Ropsten bussterminal:
  södra körbanan: 4,20
  norra körbanan: 4,40
 • Sankt Paulsgatan nedre planet, vändslinga under däck vid Söderleden: 2,30
 • Serafimergränd under husportal vid Hantverkargatan: 4,00
 • Slussområdet:
  Karl Johansslussens södra kajplan under Skeppsbron och Katarinavägen: 3,20
  Karl Johans Torg, infart under Skeppsbron: 3,40
  Kajplan under Katarinavägen: 3,20
  Katarinavägen under Skeppsbron: 4,30
  Nedre planet, bussterminalen: 3,80
  Norra Järngraven under Katarinavägen och Skeppsbron: 3,40
  Saltsjöutfarten under Katarinavägen: 3,40
  Söder Mälarstrand under T-banan (vid Sjöbergsplan): 4,30
  Södra Järngraven under Södre Torn och Skeppsbron norra delen: 3,40
  Södra Järngraven under Södre Torn och Skeppsbron södra delen: 3,80
  Västra Terrassrampen under Norra Slingan: 3,40
  Östra Terrassrampen under Norra Slingan: 3,40
 • Sågargatan under husportal vid Åsögatan: 3,80
 • Sätertäppan under husportal vid Rödabergsgatan: 2,80
 • Terminalslingan:
  bussgatan inomhus: 3,90
  del av östra körfältet under huskonsoler: 3,90-4,10
  del av östra körfältet under skärmtak: 3,60
 • Tullgårdsgatan under gångviadukt vid Östgötagatan: 3,80
 • Varvsgatan vid Hornsbruksgatan (gångbro): 4,40
 • Västerbronedfarten under Västerbron:
  höger körfält: 4,30
  vänster körfält: 4,10
 • Östra Järnvägsgatan under huskonsol vid kv Kortbyrån körfältet för angöring: 4,10

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag

Övriga verksamheter

Yrkestrafik

Uppdaterad