Frågor och svar om miljözonen

Tunga bussar och tunga lastbilar.

Vi beviljar inga tillfälliga dispenser för färd inom miljözon. Fordonen ska uppfylla gällande regelverk.

Fordon som uppfyller miljözonsreglerna behöver ingen dekal. Fordon som har gällande dekal enligt reglerna som gällde före 2007 måste ha dispensdekalen placerad väl synlig i vindrutan.

Ja, Stockholms stad uppmuntrar att fordon kör på förnybara drivmedel som RME, HVO, Biogas eller ED95. Fordonen måste dock fortfarande uppfylla rätt euroklassning (från och med 2017 gäller, med vissa undantag enligt informationsbroschyren, Euro-V eller bättre klassning).

Valhallavägen mellan Roslagsvägen och Lidingövägen kommer från och med den 1 september 2018 att ingå i miljözonen, med undantag när Norra länken är avstängd.

Det finns möjlighet att uppgradera ett euro-2 och euro-3 fordon till euro-5 via godkänd avgasrening. Företag som säljer godkänd avgasrening är i nuläget Eminox och Proventia.

Eminox

Proventia

Det företag som säljer avgasreningen ordnar godkännande hos Transportsstyrelsen och ser till att det kommer in uppgifter i Vägtrafikregistret om fordonets nya euroklassning (euro-5). Vid kontakt med företaget är det viktigt att informera om att det är uppgradering enligt de svenska miljözonsreglerna det gäller.

Bötesbeloppet är 1000 kronor och du riskerar att fordonet måste bogseras ut från miljözonen.

Det finns ingen tidsbegränsning för euro-6.

  1. Fordon som används i yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär.
  2. Fordon som används för transporter av sjuka personer till läkare eller
    sjukvårdsanstalt.
  3. Fordon som används vid räddningstjänst.
  4. Fordon som används i andra jämförliga trängande fall.
  5. Utryckningsfordon i andra fall än som avses i 1–4.
  6. Fordon som definieras som veteranfordon i 2 kap. 2 § Vägtrafikskattelagen.
  7. § Militärtrafikförordning (SFS 2009:212) Under en militär övning får fordon som brukas av Försvarsmakten eller av någon annan myndighet föras trots bestämmelserna i 22 § i Trafikförordningen.

EG-mobilkran får föras i miljözon.

Fordon med gasmotor eller motor för drift med etanol för dieselmotor enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG får föras i miljözon.

Trafikförordningen SFS 2006:1208. 4 kap. 22–24 §§.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter
Byggföretag

Övriga verksamheter
Yrkestrafik

Uppdaterad