Regler för trafik i Gamla stan

I Gamla stan råder parkeringsförbud dygnet runt och gatorna är klassade som gågator. Mellan klockan 11.00 och 06.00 är det förbjudet att köra här utan tillstånd.

Stadsmiljön och gatustrukturen i Gamla stan är unik och historisk. Gatorna byggdes långt innan biltrafik fanns och det ställer stora krav på hur vi idag planerar området för att skapa en trafiksäker miljö, en god boendemiljö och för att skydda den unika stadsbilden.

Begränsad längd och höjd på fordon

I Gamla stans inre delar är fordonslängden begränsad till 8 meter och fordonshöjden till 3,5 meter. Orsaken är att det kan vara farligt med långa fordon som backar på smala gator med dålig sikt. I en miljö som Gamla stan är det även lätt hänt att hushörn och skyltar skadas när långa fordon ska fram.

Parkeringsförbud dygnet runt och trafikförbud under vissa tider

Trafiken i stadsdelen är starkt begränsad. Parkeringsförbud råder dygnet runt i hela området och gatorna är också klassade som gågator. Det betyder att bilar måste anpassa hastigheten till de gående som alltid har företräde.

I de inre delarna av Gamla stan är all motorfordonstrafik förbjuden mellan klockan 11.00 och 06.00, veckans alla dagar.

Dispens för in- och uttransport i Gamla stan

Vid vissa tillfällen kan det vara omöjligt att förlägga transporter till mellan klockan 06.00 och 11.00. Då har du möjlighet att ansöka om dispens.

Dispensen är kostnadsfri och kan gälla transport av skrymmande eller tungt odelbart gods eller andra synnerliga skäl. För att dispens ska kunna medges måste det föreligga särskilda skäl för transporten samt att transporten ska kunna ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller annan avsevärd olägenhet.

Observera att på de flesta gator i Gamla stan får du köra utan dispens om föraren eller passageraren är rörelsehindrad.

Ansök om färddispens för Gamla stan

Vid ansökan måste det framgå

  • varför transporten ej kan ske under ordinarie tid
  • varför transporten ej kan ske med cykel eller till fots med exempelvis en pirra.

I de fall du i förväg känner till att du kommer behöva köra in i området och uppfyller villkoren för dispens, ska du söka dispens hos trafikkontoret.

Fyll i och mejla ansökningsblanketten senast 3 dagar innan dispensen ska gälla till tillståndsavdelningen. Skriv rubrik: Dispens Gamla stan.

Skicka ansökan till: dispens.tk@stockholm.se

Ansökan om färddispens i Gamla stan (pdf)

Dispensation application for transportation in Gamla stan (pdf)

I de fall du i förväg inte har planerat att köra i området och uppfyller villkoren för dispens, kan du kontakta trafikkontorets servicecenter och ansöka om dispens:

  • Ring trafikkontorets servicecenter på 08-651 00 00, dygnet runt.
  • Uppge bilens registreringsnummer. Om det är en taxi du beställt anger du det, ditt namn, adress, telefon- eller mobilnummer och skäl för dispens.
  • Trafikkontorets servicecenter meddelar den dispenskod som du ska ha med dig i bilen eller som du ska meddela taxibolaget.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag Fastighetsägare

Övriga verksamheter

Yrkestrafik

Uppdaterad