Fastighetsägare

Som fastighetsägare har man många olika ansvarsområden som kräver regelbunden tillsyn. Det gäller oavsett om du är privat eller kommunal fastighetsägare eller är företrädare för en bostadsrättsförening.

En stor del av fastighetsbranschen består av småföretagare. Det är en bransch som berör många delar av samhället inte minst när det kommer till stadsutveckling, miljön och människor.

Att vara fastighetsägare är ett stort ansvar oavsett om du är privat eller kommunal fastighetsägare, eller en bostadsrättsförening.

Tillstånd och regler: Fastighetsägare (32)

Använda offentlig plats

Använda offentlig plats för byggverksamhet
Om du behöver använda offentlig plats för byggverksamhet behöver du först söka polistillstånd.

Ställa byggsäckar, containrar och fristående bodar på offentlig plats
Om du behöver placera en container, bod eller byggsäck på offentlig plats behöver du söka polistillstånd.

Avfallshantering

Bygg- och rivningsavfall
Här hittar du som planerar att bygga nytt, bygga om, renovera eller riva, information om ditt ansvar och miljöförvaltningens tillsyn när det gäller bygg- och rivningsavfall.

Farligt avfall
Här hittar du som är verksamhetsutövare information om ditt ansvar och miljöförvaltningens tillsyn och avgifter när det gäller farligt avfall.

Matavfall
Här hittar du som är verksamhetsutövare eller privatperson information om ditt ansvar och miljöförvaltningens tillsyn och avgifter när det gäller matavfall. Du hittar även information om hur du ...

Transportera avfall
Här hittar du som är verksamhetsutövare information om ditt ansvar och miljöförvaltningens tillsyn och avgifter när det gäller transport av avfall.

Egenkontroll

Egenkontroll enligt miljöbalken
Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Det ska också göras på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs.

Lokal och fastigheter

Anmäl till lägenhetsregister
Du som äger flerbostadshus eller småhus med bostadslägenheter ska rapportera om nya, förändrade eller borttagna bostadslägenheter.

Besiktning av hiss
Fastighetsägaren, eller den som annars ansvarar för hissen, ansvarar för att besiktning görs av ett ackrediterat kontrollorgan, med rätt tidsintervaller samt att eventuella fel och brister ...

Bidrag för återställning efter anpassning
Som fastighetsägare kan du söka bidrag för att återställa en bostad eller fastighet när anpassningar som gjorts för boende inte längre behövs.

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Detaljplaner
Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet.

Fastighetsägare
Här hittar du som är fastighetsägare information om ditt ansvar enligt miljöbalken och om miljöförvaltningens tillsyn och avgifter. Samma ansvar gäller för alla former av fastighetsägare: privata, ...

Fastighetsägarens medgivande för bostadsanpassning
Fastighetsägarens medgivande är en förutsättning för bidraget om bostadsanpassning, men du har ingen skyldighet att ge ditt medgivande.

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Köldmedier
Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Varje år måste du kontrollera din utrustning och rapportera in resultatet.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Det är fastighetsägare som ansvarar för att en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet görs.

PCB i fastigheter
Hus som är byggda eller renoverade år 1956–1973 kan innehålla miljö- och hälsofarlig PCB. Fastighetsägaren är ansvarig för att inventera och sanera fog- och golvmassor innehållande PCB.

Radon
Här hittar du som är fastighetsägare information om ditt ansvar, miljöförvaltningens tillsyn och avgifter när det gäller radon och radonmätning. Via vår e-tjänst kan du söka tidigare radonmätningar.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Tak- och fasadtvätt
Det finns en anmälningsplikt för blästringsarbete för ytor större än 500 kvadratmeter. Högtryckstvätt som används för att avlägsna till exempel färg likställs med blästring.

Värmepump
När du ska installera värmepump i Stockholms stad behöver du ansöka om tillstånd.

Mark- och gatuarbeten

Förorenad mark
Innan du planerar att bygga på en fastighet eller göra någon annan förändring av marken bör du ta reda på vad marken använts till tidigare.

Miljöregler

Buller från verksamheter
Du som bedriver verksamhet är enligt lag ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter.

Cisterner
Cisterner för förvaring av bland annat eldningsolja blir med tiden utsatta för allehanda angrepp. Det är svårt för dig att själv se exakt i vilket skick din cistern befinner sig i.

Djurverksamhet
Du som vill äga och hålla orm, höns eller pälsdjur måste ha tillstånd från miljöförvaltningen. Det gäller för privatperson, företagare eller till exempel en skola.

Kemiska bekämpningsmedel
Här hittar du som använder kemiska bekämpningsmedel information om förbud, när du behöver söka tillstånd eller anmäla till miljöförvaltningen samt möjligheter till dispens.

Miljölagstiftning och regler
Det mesta av Sveriges miljölagstiftning finns samlat i miljöbalken. Miljöbalken omfattar alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön.

Miljötaxa
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöförvaltningens uppgift är att genom tillsyn kontrollera att lagstiftningen följs.

Parkering

Ansök om att etablera nya laddplatser för elfordon
I takt med att det blir fler laddbara fordon i Stockholm, ökar efterfrågan på laddplatser på gatorna. Stockholms stad ger nu intresserade aktörer möjlighet att sätta upp fler laddare på stadens gator.

Transporter

Ansök om lastplats
Verksamheter och fastighetsägare kan ansöka om lastplats för varuleveranser eller avfallshämtning.

Regler för trafik i Gamla stan
I Gamla stan råder parkeringsförbud dygnet runt och gatorna är klassade som gågator. Mellan klockan 11.00 och 06.00 är det förbjudet att köra här utan tillstånd.

Uppdaterad