Använda offentlig plats för byggverksamhet

Om du behöver använda offentlig plats för byggverksamhet behöver du söka polistillstånd. Polistillståndet måste vara utfärdat innan du börjar använda platsen och ska omfatta allt du ställer dit under den tid du använder platsen.

På offentlig plats behöver du polistillstånd för

 • byggetableringar och inhägnade arbetsområden
 • containrar, arbetsbodar och liknande
 • mobilkranar
 • byggställningar
 • byggsäckar
 • byggskyltar
 • tillfartsområde till byggetablering.

Villkor vid användning av offentlig plats för byggetablering; inhägnat arbetsområde (pdf)

Villkor vid användning av offentlig plats för byggställning eller liknande (pdf)

Här har vi samlat information om vilka tillstånd som behövs vid planering av stora byggprojekt:

Bra att veta för dig som planerar byggprojekt (pdf)

Byggetablering

Som byggetablering räknas ett arbetsområde med olika delkomponenter och funktioner. Byggetableringen kan till exempel bestå av arbetsbod, materialcontainer, bygghiss och ställningstorn.

Förändrade avgifter från 1 maj 2021

Från och med den 1 maj 2021 är det inte längre möjligt att få reducerad upplåtelseavgift för en byggetablering. En viktig anledning till att reduceringen togs bort var för att göra avgiften för byggetableringar mer förutsägbar för dig som näringsidkare.

Förändringen gäller för byggetableringar där trafikkontoret lämnar ett yttrande till polisen från den 1 maj 2021 och framåt. Du hittar de nya avgifterna i listan över avgifter längst ned på sidan.

Byggskyltar

Byggskylten får innehålla uppgifter om projektet, byggherre och huvudentreprenörs namn, logotyp samt kontaktinformation. Maxyta är 15 kvadratmeter per byggprojekt och ytan avser total yta inom projektet.

Övrig marknadsföring, utöver ovanstående, i anslutning till byggverksamhet hanteras som reklam.

Observera att skylt eller vepa kan behöva bygglov.

Byggställning och ställningsupplag

Villkoren för tillgänglighetsanpassad byggställning innebär bland annat att minst 1,6 meter ska vara fritt under ställningen eller minst 2 meter kvar för gående på gångbanan. 

Om du behöver upplagsplats för ställningsmaterial vid upp- och nedmontering behöver det ingå i ditt polistillstånd.

För samtliga villkor se villkorsbilagan.

Ibland behövs bygglov

Du behöver söka bygglov om du ska: 

 • uppföra byggbod
 • ställa upp container
 • anordna upplag för exempelvis byggmaterial
 • sätta upp byggplank
 • sätta upp byggskylt.

Du behöver inte ansöka om bygglov om du ska sätta upp ett glest byggstängsel, till exempel ett ”Gunnebostängsel”.

Mobilkran, skylift och liknande på offentlig plats

Det finns särskilda villkor du behöver känna till för utplacering av mobilkranar och liknande på offentlig plats. 

Det finns särskilda villkor du behöver känna till för utplacering av byggsäckar, containrar och fristående bodar på offentlig plats.

Avgift

Polisen tar en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen. Avgiften tas ut med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Zonavgifter

Vilken avgift du ska betala beror på vilken zon platsen finns i. Du kan se vilken zon en plats tillhör i kartan för zonindelning för avgifter.

870 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Nya avgifter från och med 1 maj 2021

Avgiften beräknas för antal dagar baserat på:

 • A-zon – 3 709  kronor per kvadratmeter och år
 • B-zon – 2 117  kronor per kvadratmeter och år
 • C–D-zon – 1 067  kronor per kvadratmeter och år
 • Transportområde – 50 procent av ovanstående avgifter
 • Minimiavgift för ovanstående – 3 753 kronor

För kortare etableringar debiterar trafikkontoret avgiften som ett engångsbelopp efter det att polistillstånd meddelats. För längre etableringar debiterar trafikkontoret avgiften kvartalsvis.

Avgiften beräknas för antal dagar baserat på:

 • A-zon – 12 kronor per kvadratmeter och dygn
 • B-zon – 7 kronor per kvadratmeter och dygn
 • C–D-zon – 3 kronor per kvadratmeter och dygn
 • Minimiavgift för ovanstående – 200 kronor

Tillgänglighetsanpassade byggställningar

Avgift för tillgänglighetsanpassad byggställning per fastighet över 5 löpmeter:

 • A-zon – 1 780 kronor per kalendermånad
 • B-zon – 1 424 kronor per kalendermånad
 • C-zon – 890 kronor per kalendermånad
 • D-zon – 712 kronor per kalendermånad

Avgift för tillgänglighetsanpassad byggställning per fastighet under 5 löpmeter:

 • A-zon – 890 kronor per kalendermånad
 • B-zon – 712 kronor per kalendermånad
 • C-zon – 445 kronor per kalendermånad
 • D-zon – 356 kronor per kalendermånad

Ej tillgänglighetsanpassade byggställningar

Avgift för ej tillgänglighetsanpassad byggställning. Avgiften beräknas för antal dagar baserat på:

 • A-zon – 4 313 kronor per kvadratmeter och år
 • B-zon – 2 462 kronor per kvadratmeter och år
 • C–D-zon – 1 241 kronor per kvadratmeter och år
 • Transportområde – 50 procent av ovanstående avgifter
 • Minimiavgift för ovanstående – 3 753 kronor

Ställningsupplag

 • A-zon – 12 kronor per kvadratmeter och dygn
 • B-zon – 7 kronor per kvadratmeter och dygn
 • C–D-zon – 3 kronor per kvadratmeter och dygn

Ytor i upplåtelser för byggverksamhet får nyttjas avgiftsfritt för byggskylt. 

Byggskyltar med en sammanlagd area under 15 kvadratmeter är avgiftsfria, men kräver polistillstånd. 

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Uppdaterad