Använda offentlig plats för byggverksamhet

Om du behöver använda offentlig plats för byggverksamhet behöver du söka polistillstånd. Polistillståndet måste vara utfärdat innan du börjar använda platsen och ska omfatta allt du ställer dit under den tid du använder platsen.

På offentlig plats behöver du polistillstånd för

 • byggetableringar/inhägnade arbetsområden
 • containrar, arbetsbodar och liknande
 • mobilkranar
 • byggställningar
 • byggsäckar
 • byggskyltar
 • tillfartsområde till byggetablering

Villkor vid användning av offentlig plats för byggetablering; inhägnat arbetsområde (pdf, 152 kB, nytt fönster)

Villkor vid användning av offentlig plats för byggställning eller liknande (pdf, 142 kB, nytt fönster)

Här har vi samlat information om vilka tillstånd som behövs vid planering av stora byggprojekt:

Bra att veta för dig som planerar byggprojekt (pdf, 76 kB, nytt fönster)

Byggetablering

Som byggetablering räknas ett arbetsområde med olika delkomponenter och funktioner. Byggetableringen kan till exempel bestå av arbetsbod, materialcontainer, bygghiss och ställningstorn.

Byggskyltar

Byggskylten får innehålla uppgifter om projektet, byggherre och huvudentreprenörs namn, logotyp samt kontaktinformation. Maxyta är 15 kvadratmeter per byggprojekt och ytan avser total yta inom projektet.
Övrig marknadsföring utöver ovanstående i anslutning till byggverksamhet hanteras som reklam.

Observera att skylt eller vepa kan behöva bygglov.

Byggställning och ställningsupplag

Villkoren för tillgänglighetsanpassad byggställning innebär bland annat att minst 1,6 meter ska vara fritt under ställningen eller minst 2 meter kvar för gående på gångbanan. 

Om du behöver upplagsplats för ställningsmaterial vid upp- och nedmontering behöver det ingå i ditt polistillstånd.

För samtliga villkor se villkorsbilagan.

Fristående bodar – ibland behövs bygglov

Tänk på att fristående bodar, sådana som inte står i direkt anslutning till byggetableringen måste ha bygglov. För fristående bodar som inte hör ihop med ett bygglovspliktigt ärende, exempelvis vid gatu- och parkarbeten, krävs alltid bygglov.

Bygglov handläggs hos stadsbyggnadskontoret. Har du frågor om bygglov kan du ringa stadsbyggnadskontorets telefonrådgivning om bygglov.

Avgifter för att använda offentlig plats

Polisen tar en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen. Avgiften tas ut med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Vilken avgift du ska betala beror på vilken zon platsen finns i. Du kan se vilken zon en plats tillhör i kartan för zonindelning för avgifter.

870 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Avgiften beräknas för antal dagar baserat på:

 • A-zon – 4 313  kronor per kvadratmeter och år
 • B-zon – 2 462  kronor per kvadratmeter och år
 • C–D-zon – 1 241  kronor per kvadratmeter och år
 • Transportområde – 50 procent av ovanstående avgifter
 • Minimiavgift för ovanstående – 3 753 kronor

För kortare etableringar debiterar trafikkontoret avgiften som ett engångsbelopp efter det att polistillstånd meddelats. För längre etableringar debiterar trafikkontoret avgiften kvartalsvis.

Reducerad taxa för byggetableringar

Staden tillämpar ett system med möjlighet till reducerad taxa för byggetableringar. Om tillståndsvillkoren för upplåtelsen följs och samtliga avgifter betalats till trafikkontoret kan 50 procent av upplåtelseavgiften för en byggetablering återbetalas. Beslut om återbetalning fattas av staden efter upplåtelsetidens slut eller årligen.

Observera att återbetalning inte gäller vid enstaka uppställning av till exempel bod, container, byggnadsställning eller kran. Vid återbetalning tas ingen hänsyn till ränta.

Avgiften beräknas för antal dagar baserat på:

 • A-zon – 12 kronor per kvadratmeter och dygn
 • B-zon – 7 kronor per kvadratmeter och dygn
 • C–D-zon – 3 kronor per kvadratmeter och dygn
 • Minimiavgift för ovanstående – 200 kronor

Tillgänglighetsanpassade byggställningar

Avgift för tillgänglighetsanpassad byggställning per fastighet över 5 löpmeter:

 • A-zon – 1 780 kronor per kalendermånad
 • B-zon – 1 424 kronor per kalendermånad
 • C-zon – 890 kronor per kalendermånad
 • D-zon – 712 kronor per kalendermånad


Avgift för tillgänglighetsanpassad byggställning per fastighet under 5 löpmeter:

 • A-zon – 890 kronor per kalendermånad
 • B-zon – 712 kronor per kalendermånad
 • C-zon – 445 kronor per kalendermånad
 • D-zon – 356 kronor per kalendermånad

Ej tillgänglighetsanpassade byggställningar

Avgift för ej tillgänglighetsanpassad byggställning. Avgiften beräknas för antal dagar baserat på:

 • A-zon – 4 313 kronor per kvadratmeter och år
 • B-zon – 2 462 kronor per kvadratmeter och år
 • C–D-zon – 1 241 kronor per kvadratmeter och år
 • Transportområde – 50 procent av ovanstående avgifter
 • Minimiavgift för ovanstående – 3 753 kronor

Ställningsupplag

 • A-zon – 12 kronor per kvadratmeter och dygn
 • B-zon – 7 kronor per kvadratmeter och dygn
 • C–D-zon – 3 kronor per kvadratmeter och dygn

Ytor i upplåtelser för byggverksamhet får nyttjas avgiftsfritt för byggskylt. 

Byggskyltar med en sammanlagd area under 15 kvadratmeter är avgiftsfria, men kräver polistillstånd. 

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter
Balkongbyggare och balkonginglasning Byggföretag Fastighetsägare Kranbilsföretag

Uppdaterad