Krav för kiosk på offentlig plats

När du sätter upp eller har en kiosk på stadens mark måste du följa stadens regler för kiosker. För kiosker på offentlig plats behöver du söka både bygglov och polistillstånd.

Trafikkontoret  bedömer om platsen är lämplig för kiosk. Det är svårt att hitta en plats som är bra ur försäljningssynpunkt och samtidigt kan bedömas som lämplig av trafikkontoret. Det beror på att framkomlighet för gående är en av de saker som är viktiga i vår bedömning.

Sök polistillstånd för offentlig plats 

Ansökan görs hos polisen. Polisen remitterar till trafikkontorets upplåtelseenhet. 

Trafikkontoret bedömer platsens lämplighet och har möjlighet att avstyrka ansökningar genom att använda det kommunala vetot. Polisen kan då inte utfärda något polistillstånd.

Polistillstånd är tidsbegränsade

Ett polistillstånd är alltid tidsbegränsat, men du som redan fått polistillstånd för kiosk har möjlighet att söka tillstånd för en ny period och få förtur.

Finns det särskilda skäl kan polisen återkalla tillståndet innan tillståndstidens slut. Det kan till exempel hända om du som tillståndshavare inte betalat din upplåtelseavgift.

Går tillståndstiden ut och du inte har förnyat polistillståndet blir du tvungen att på egen bekostnad ta bort kiosken och återställa marken där den stått.

Sök bygglov för kiosken

Du ansöker om bygglov för kiosken hos stadsbyggnadskontoret. När de bedömer din ansökan tar de hänsyn till stadsbilden, lämpligheten och överensstämmelse med detaljplanen. Har du frågor om bygglov kan du ringa bygglovsrådgivningen för företagare.

Ingen rätt till ersättning om omsättningen påverkas negativt

De kiosker som står på offentlig plats betalar upplåtelseavgift till staden. Du har ingen rätt till ersättning om omsättningen påverkas negativt av förändringar i stadsmiljön.

Vill du som tillståndshavare flytta verksamheten till annan plats behöver du ett nytt polistillstånd. Du får själv stå för alla kostnader som är förenade med flytten.

Villkor för användning av offentlig plats

Blir din ansökan godkänd utfärdar polisen ett polistillstånd. Till polistillståndet följer en bilaga med villkor och regler för att använda offentlig plats. 

Villkoren ser olika ut beroende på vad du ansökt om att använda platsen till, men de kan innehålla bestämmelser om etableringens utformning, säkerhet, städning, transporter, återställning med mera.

Avgift

Polisen tar en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen. Avgiften tas ut med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Zonavgifter

Vilken avgift du ska betala beror på vilken zon platsen finns i. Du kan se vilken zon en plats tillhör i kartan för zonindelning för avgifter.

870 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Avgiften för kiosker beräknas för varje enskild plats enligt en matris och baseras på ett antal faktorer:

  • zon
  • möjlighet att parkera i närheten
  • hur ljus och välkomnande miljö byggnaden finns i
  • vilka funktioner bebyggelsen i närheten har
  • eventuell närhet till nattöppna krogar
  • om det finns sittplatser inomhus för kunderna
  • typ av försäljningsverksamhet i byggnaden.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Uppdaterad