Skapa en tillfällig park på offentlig plats

Vill du skapa en tillfällig park på offentlig plats måste du ha polistillstånd. En tillfällig park ska alltid vara öppen för allmänheten.

En tillfällig park kan placeras på gågata, torg, park eller i parkeringsyta på gata där den högsta tillåtna hastigheten är 30 km/timmen. Det krävs polistillstånd för en tillfällig park, den ska alltid vara öppen för allmänheten och Stockholms stad kommer inte att ta ut en avgift för den tillfälliga parken.

Tillfälliga parker är till för att öka utrymmet för vistelse i den offentliga miljön, exempelvis utanför din verksamhet på en sommargågata eller i parkeringsyta.

En tillfällig park som skapas på ytor så som gågator, torg och parker har vissa villkor kopplade till sig. Om den tillfälliga parken ska placeras i parkeringsyta på en 30-gata gäller andra villkor. 

Tillfällig park för exempelvis gågata, torg eller park

En tillfällig park som placeras på exempelvis en gågata, ett torg eller i en park har inte samma krav på utformning och avgränsning som en tillfällig park som placeras i parkeringsyta på en 30-gata.

Parken kan bestå av solstolar och växtlighet, odlingslådor, en aktivitetsyta med mera.

I den villkorsbilaga som gäller med polistillståndet kan du läsa om vad som krävs gällande utformning och tillgänglighet. Det kan till exempel röra sig om att ramper ska finnas för att överbrygga nivåskillnader och hur sladdar och kablar får dras.

För att bygga golv i den tillfälliga parken krävs ett särskilt medgivande från trafikkontoret. 

Tillfällig park i parkeringsyta på 30-gata

Tillfälliga parker är tillåtna på gator som har hastighetsbegränsningen 30 kilometer i timmen. Den yta på gatan som är avsedd för boende- eller besöksparkering får användas för tillfälliga parker men lastplatser eller parkeringsplatser för rörelsehindrade får inte användas. Det måste alltid finnas kvar en fri körbanebredd på minst 3,5 meter. För att ställa ut parken i närheten av en korsning är det samma regler som gäller som vid parkering, 10 meter från korsande körbanas närmaste ytterkant.

En tillfällig park i parkeringsyta på en gata där den högsta tillåtna hastigheten är 30 kilometer i timmen ska bestå av en vistelseyta och två påkörningsskydd. Den yta som polistillståndet anger ska innehålla både vistelseytan och påkörningsskydden.

För en tillfällig park behöver du se till att

 • den högsta tillåtna hastigheten på gatan är 30 km/timmen
 • den inte är placerad på en lastplats, parkeringsplats för rörelsehindrade eller gatubrunn
 • den har en skylt som berättar att den är öppen för allmänheten
 • den kan användas av personer med rullstol
 • den har en avgränsning på alla sidor av vistelseytan förutom mot gångbanan
 • har påkörningsskydd på båda sidor
 • den är ren och städad.

Den tillfälliga parken kan ha vilken storlek som helst men det kan vara bra att utgå ifrån parkeringsytans bredd.

Bild på en tillfällig park på en 30-gata med ramp och avgränsningar mot alla körbanor förutom gångbanan.

Villkor för användning av offentlig plats

Blir din ansökan godkänd utfärdar polisen ett polistillstånd. Till polistillståndet följer en bilaga med villkor och regler för att använda offentlig plats. 

Villkoren ser olika ut beroende på vad du ansökt om att använda platsen till, men de kan innehålla bestämmelser om etableringens utformning, säkerhet, städning, transporter, återställning med mera.

Avgifter för att använda offentlig plats

Polisen tar en administrationsavgift oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar inte ut någon upplåtelseavgift för överdagenskyltar.

870 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Avgiften beräknas för antal dagar baserat på:

 • A-zon – 2 543 kronor per kvadratmeter och år 
 • B-zon – 1 720 kronor per kvadratmeter och år 
 • C-zon – 1 373 kronor per kvadratmeter och år 
 • D-zon – 692 kronor per kvadratmeter och år  

Efter att du fått polistillstånd skickar vi en räkning på den yta och det antal dagar som tillståndet gäller.

Avgiften tillbaka om vi kräver att du tar bort uteserveringen

Vid gatuarbeten och liknande kan du bli tvungen att ta bort din uteservering en tid. Då kan du få tillbaka avgiften för den tiden.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Handel

Butiker

Livsmedel, hotell och restaurang

Kaféer Restauranger

Uppdaterad