Anordna evenemang på offentlig plats

Om du vill anordna en festival, gatufest eller något annat evenemang på offentlig plats behöver du polistillstånd. Du kan också behöva tillstånd för att stänga av eller utrymma gata.

Stockholm är en evenemangsstad och vi välkomnar evenemang som gör staden mer attraktiv. Här genomförs löpande evenemang av olika slag – allt från produktlanseringar och marknadsföringsevent på mindre ytor till evenemang som involverar hela staden, som Pridefestivalen och Stockholm Marathon.

Välj plats för evenemanget

Första steget när du ska planera ett evenemang är att hitta en lämplig plats. Du kan ansöka om vilken plats du vill för ditt evenemang. Ansökan granskas sedan av Stockholms stads handläggare som bedömer platsens lämplighet för ditt evenemang.

Varje plats är unik och har olika förutsättningar. Det som fungerar på en plats kanske inte fungerar på en annan. Evenemang med hög musik ska exempelvis inte planeras på platser där många människor bor.

Hjälp att välja plats

Om du vill ha hjälp kan du vända dig till evenemangslotsen.

Polistillstånd och tillstånd för att stänga av gata

När du vill arrangera evenemang på offentlig plats behöver du ett polistillstånd. Till offentlig plats räknas väg, gata, trottoar, torg, park eller annan plats som används av många människor. Offentliga platser ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats.

Fyll i ansökningsblanketten på polisens webbplats. Blanketten skickar du till polisen tillsammans med en skiss över hur du vill möblera marken. Skissen behöver inte vara skalenlig, men det måste tydligt framgå var du vill ställa ner föremål och måtten på dessa.

Polisen handlägger din ansökan

Polisen undersöker om önskad plats är ledig önskad tid. Är den inte ledig återkommer polisen till dig för att hitta en ny plats eller nytt datum för evenemanget.

Om du ska ställa ner något på stadens mark remitterar polisen ärendet till trafikkontoret. Trafikkontoret gör bland annat en bedömning av hur stor påverkan evenemanget får för tillgänglighet och framkomlighet.

Om ansökan gäller privat mark är det ditt ansvar att kontrollera med markägaren att du får lov att använda platsen under den aktuella perioden.

Polisen utfärdar tillstånd

Om polisen och Stockholms stad godkänner ansökan utfärdar polisen ett tillstånd för upplåtelse av offentlig plats. Polistillståndet måste vara utfärdat innan du börjar använda platsen. Det ska omfatta allt du ställer eller lägger dit och hela den tid platsen används.

Tillstånd att stänga av och utrymma gata

I vissa fall kan du som arrangör behöva stänga av en gata, till exempel vid en festival eller gatufest. I så fall behöver du en trafikanordningsplan (TA-plan). Ange i polisansökan att ni kommer skicka in en separat ansökan för TA-plan.

I samband med att du stänger av en gata kan du behöva utrymma gatan på bilar. I så fall ska du ansöka om ändring av lokal trafikföreskrift (LTF).

Ansökan om TA-plan och lokal trafikföreskrift (pdf)

Vad påverkar chanserna att få tillstånd?

Varje ansökan är unik. Bara för att ett evenemang får tillstånd innebär inte det att ett annat evenemang får det.

Faktorer som påverkar om du får tillstånd är

 • typ av evenemang
 • val av plats
 • säsong
 • antal dagar som evenemanget pågår
 • andra avstängningar i området
 • att platsen nyligen haft ett stort evenemang.

En avvägning görs mellan hur stor påverkan evenemanget har i förhållande till nyttan för staden och dess invånare.

Villkor för användning av offentlig plats

Om polisen och Stockholms stad godkänner din ansökan utfärdar polisen ett polistillstånd. Till polistillståndet följer en bilaga med villkor för användning av offentlig plats för evenemang.

Villkoren innehåller bestämmelser om etableringens utformning, säkerhet, städning, transporter, återställning med mera. I villkoren framgår också vart du vänder om du behöver tillgång till el eller vatten.

För evenemang krävs ofta flera tillstånd

Utöver polistillstånd kan du behöva ansöka om fler tillstånd, till exempel om du ska arrangera en tävling, anordna lotteri eller planerar att servera mat eller alkoholhaltiga drycker.

Som evenemangsansvarig ska du se till att evenemanget inte innebär risker ur säkerhets-, brandskydds-, miljö- eller hälsoskyddssynpunkt. Det är ditt ansvar att gällande bestämmelser och riktvärden följs.

Hantering av sopor i samband med evenemang

Avfall som uppkommer i ett festivalområde eller annat evenemang med någon typ av servering klassas som ett jämförligt hushållsavfall. Det är endast kommunens upphandlade entreprenörer som får hämta hushållsavfall. Därför måste du som arrangör ha ett avtal med Stockholm Vatten och Avfall gällande sophämtning under evenemangets tid. 

Tillstånd för fordon vid evenemang

Utöver polistillstånd kan du behöva ansöka om fler tillstånd när du ska anordna ett evenemang. Du kan behöva tillstånd för fordon som ska köra till och från evenemangsplatsen. Dessutom måste du ha dispens om du behöver köra mot gällande trafikbestämmelser.

Tillfällig el på offentlig plats

Behöver du tillfällig el när du använder en offentlig plats? Då bör du redan när du börjar din planering kontakta elnätsföretaget Ellevio. Det är Ellevio och inte Stockholms stad som tillhandahåller tillfällig el. Du kan läsa mer och göra en ansökan på Ellevios hemsida.

Avgift

Polisen tar en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen. Avgiften tas ut med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Zonavgifter

Vilken avgift du ska betala beror på vilken zon platsen finns i. Du kan se vilken zon en plats tillhör i kartan för zonindelning för avgifter.

870 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Avgifter för evenemang som inte är marknadsföringsevenemang men där det förekommer marknadsföring från sponsorer. Även med inslag av marknadsföring från olika aktörer:

 • A-zon – 112 kronor per kvadratmeter och dygn, max 18 410 kronor per dygn
 • B-zon – 61 kronor per kvadratmeter och dygn, max 18 410 kronor per dygn
 • C-zon – 61 kronor per kvadratmeter och dygn, max 9 205 kronor per dygn
 • D-zon – 31 kronor per kvadratmeter och dygn, max 700 kronor per dygn

A-zon – 224 kronor per kvadratmeter och dygn, max 36 821 kronor per dygn + moms
B-zon – 122 kronor per kvadratmeter och dygn, max 36 821 kronor per dygn + moms
C-zon – 122 kronor per kvadratmeter och dygn, max 18 410 kronor per dygn + moms
D-zon – 61 kronor per kvadratmeter och dygn, max, 18 410 kronor per dygn + moms

Subventionerad avgift A–D-zon, 0 kronor, gäller för

 • icke kommersiella evenemang för barn och ungdom
 • hjälpverksamhet med 90-konton
 • sammankomst enligt OL 2 kap 1 § p1, exempelvis opinionsyttring eller demonstration
 • stadens förvaltningar
 • parkteatrar och evenemang i amfiteatrar, utan inträdesavgift.

Tillstånd för fordon vid evenemang

Utöver polistillstånd kan du behöva ansöka om fler tillstånd när du ska anordna ett evenemang. Du kan behöva tillstånd för fordon som ska köra till och från evenemangsplatsen. Dessutom måste du ha dispens om du behöver köra mot gällande trafikbestämmelser.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid

Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang

Nattklubbar och livescener

Övriga verksamheter

Ideella föreningar

Uppdaterad