Använda offentlig plats för uteservering

Om du vill ha en uteservering utanför en butik, restaurang, ett kafé eller på en parkeringsyta måste du söka polistillstånd. I vissa fall behöver du även bygglov.

Regler för uteservering på stadens mark

När du använder stadens mark för din uteservering måste du följa de regler som finns för hur en uteservering får se ut.

Några viktiga regler:

 • Uteserveringen ska ha en stabil avgränsning, till exempel ett staket.
 • Allt ska rymmas innanför avgränsningen, till exempel menyskyltar och blommor.
 • Uteserveringen ska vara tillgänglighetsanpassad.
 • Uteserveringen ska vara städad och fri från reklam.

Du behöver också tänka på att

 • du får inte bygga golv utan särskilt medgivande från trafikkontoret
 • du får inte sälja varor från uteserveringen till passerande kunder om det inte ingår i ditt polistillstånd
 • om du vill använda gasol ska du kontakta brandförsvaret.

Allmänna villkor som gäller för alla uteserveringar följer med som en bilaga till utfärdat polistillstånd.

Villkor vid användning av offentlig plats för uteserveringar (pdf)

Villkor vid användning av offentlig plats för att bygga golv på uteservering (pdf)

Villkor vid användning av offentlig plats för satellituteservering (pdf)

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Personer med funktionsnedsättning har rätt att ställa rimliga krav på tillgänglighet hos olika verksamheter. Du som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att genomföra rimliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat innebära att du behöver anordna en ramp till din uteservering.

Uteservering vintertid

Om du har tillstånd för uteservering under vinterperioden, 16 oktober till 31 mars, ska uteserveringen och dess närområde hållas skottat och halkfritt. Det är tillståndshavaren som ansvarar för att skotta och halkbekämpa. 

Skottning och halkbekämpning ska göras två meter runt hela uteserveringen samt hela ytan mellan uteserveringen och kantsten. Snön ska läggas på gatan längs trottoarkant så att plogbilarna får bort snön. Halkbekämpning ska alltid ske efter snöröjning. Om uteserveringen avser en yta i gatan så ska snövallar runt uteserveringen skottas ut på gatan så att plogbilarna får bort snön.

Uteservering på parkeringsyta

Om du vill placera uteserveringen på en parkeringsyta ska den utformas enligt riktlinjerna för tillfälliga parker. 

En uteservering på parkeringsyta

 • får endast förekomma på gata med hastighetsbegränsning 30 km/timmen
 • kan normalt sett tillstyrkas för sommarsäsongen, det vill säga mellan 1 april–15 oktober.

Du kan inte ta över någon annans polistillstånd

Du kan inte ta över någon annans polistillstånd. Om du till exempel har köpt en restaurang så kan du inte ta över den förre ägarens polistillstånd, utan du måste ansöka om ett eget. Det gamla tillståndsbeviset och dekalen ska skickas tillbaka till polisen.

Du kan behöva bygglov för uteserveringen

Du kan behöva ansöka om bygglov om du till exempel vill sätta upp

 • skärmtak eller markis
 • inhägnad i form av plank eller glasväggar.

Du ansöker om bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Har du frågor om bygglov kan du ringa deras bygglovsrådgivning.

Tillfällig el på offentlig plats

Behöver du tillfällig el när du använder en offentlig plats? Då bör du redan när du börjar din planering kontakta elnätsföretaget Ellevio. Det är Ellevio och inte Stockholms stad som tillhandahåller tillfällig el. Du kan läsa mer och göra en ansökan på Ellevios hemsida.

Avgift

Polisen tar en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen. Avgiften tas ut med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Zonavgifter

Vilken avgift du ska betala beror på vilken zon platsen finns i. Du kan se vilken zon en plats tillhör i kartan för zonindelning för avgifter.

870 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Avgiften beräknas för antal dagar baserat på:

 • A-zon – 2 543 kronor per kvadratmeter och år 
 • B-zon – 1 720 kronor per kvadratmeter och år 
 • C-zon – 1 373 kronor per kvadratmeter och år 
 • D-zon – 692 kronor per kvadratmeter och år  

Efter att du fått polistillstånd skickar vi en räkning på den yta och det antal dagar som tillståndet gäller.

Avgiften tillbaka om vi kräver att du tar bort uteserveringen

Vid gatuarbeten och liknande kan du bli tvungen att ta bort din uteservering en tid. Då kan du få tillbaka avgiften för den tiden.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Livsmedel, hotell och restaurang

Kaféer Nattklubbar och livescener Restauranger

Uppdaterad