Ansök om att etablera nya laddplatser för elfordon

I takt med att det blir fler laddbara fordon i Stockholm, ökar efterfrågan på laddplatser på gatorna. Stockholms stad ger nu intresserade aktörer möjlighet att sätta upp fler laddare på stadens gator.

Den som ansöker om att få sätta upp laddplatser på gatan står för installation samt drift och underhåll av laddarna. Stockholms stad ansvarar för och bekostar skyltning, sopning, snöröjning samt parkeringsövervakning. För att få sätta upp laddare på stadens mark måste laddaren vara öppen för alla. Andrahandsuthyrning är inte tillåten.

Lämpliga platser för nya laddare

Det finns många tänkbara platser för nya laddare i Stockholm. Kartan visar tänkbara platser i innerstaden och ytterstaden för nya laddare. I innerstaden är platserna kontrollerade så att de inte försvårar gatuskötsel, framkomlighet eller stör framtida planer för utveckling av gatan.

Utanför innerstaden finns större möjlighet att själv föreslå lämplig plats, om de uppfyller givna kriterier. I ytterstaden är de inritade platserna i kartan endast exempel och det finns många fler tänkbara platser för nya laddare.

Karta över lämpliga platser för nya laddare för elbilar.


Så ofta uppdateras kartunderlaget

Kartunderlaget uppdateras löpande vid varje månadsslut. Här får du en fingervisning om parkeringsplatser där platsens fysiska förutsättningar möjliggör att laddstolpar kan placeras.

I kartan syns lediga, reserverade och avtalade platser. Även om platserna på kartan ser lediga ut kommer trafikkontoret behöva göra en utredning eftersom platsens förutsättningar kan ha ändras.

Platsspecifika kriterier

 • Platsen ska vara offentlig plats, där trafikkontoret reglerar parkeringen och där det går att placera minst fyra laddplatser i rad (helst fler).
 • Användningen av platsen ska inte krocka med andra behov, som cykelbanor, övergångsställe och lastplats. Platsen får inte heller krocka med pågående eller planerade projekt, som exempelvis sommargågator och utbyggnad av cykelbanor eller liknande projekt.
 • För laddstolpar på trottoar ska det minst finnas kvar 2,5 meter fri gångbanebredd till annat fast föremål som exempelvis en annan laddstolpe, parkeringsautomat, teknikskåp, fasad, uteservering, utfart eller liknande fasta punkter. Detta för att säkerställa framkomlighet och så att driftfordon kan komma fram.
 • Laddstolpen ska placeras minst 0,5 meter från kantsten.
 • Laddstolpen ska placeras 2,5 meter från träd/trädgrop om inte undantag finns.
 • Laddstolpen ska betjäna två fordon och placeras mellan två parkeringsplatser för att minimera antalet laddstolpar.
 • Platsen ska inte vara på en kaj eller nära vattendrag.
 • Om det finns en annan laddoperatör på platsen ska placering ske i möjligaste mån utom synhåll från varandra för att inte störa stadsbilden.

Utseendekriterier

 • Laddstolpen får högst vara 140 cm hög (från och med 2024), under 2023 tillåts 236 cm i ytterstaden.
 • Bredd/Djup 40x30 cm eller 30x40 cm.
 • Diametern på stolpen får maximalt vara 25 cm.
 • Färgsättning på laddstolpen ska i första hand vara Umbragrå RAL 7022 och i andra hand Metallic RAL 9006.
 • Laddstolpen förses utan lös laddkabel.
 • Laddstolpen ska monteras i fundament under plattor eller asfalt, schaktfri stolpe kan monteras med betongfot.
 • Reklambetonade texter/symboler/profiler ska minimeras och placeras upptill på laddstolpen.
 • Laddstolpen får inte vara utrustad med extern belysning, eventuell indikatorlampa får lysa med max 20W/100 lm.
 • Laddstolpen ska passa in i stadsbilden. Omgivningen och stadsbilden ska inte påverkas negativt av placeringen.

Kriterier för att etablera nya laddplatser för snabb- och ultraladdare

Placering av snabb- och ultraladdare beviljas enbart på strategiska platser och en särskild utredning behövs i samtliga fall.

Som aktör kan ni ha pågående intresseanmälningar för max 30 platser. Fyra av dessa kan avse förberedda platser. En plats motsvarar ett ID bestående av flera parkeringsplatser.

En intresseanmälan ska innehålla ett korrekt ifyllt intresseanmälansdokument, inklusive angivna bilagor.

Mejla intresseanmälan till intresseanmalanladdare@stockholm.se.

Mall för intresseanmälan (doc)

Dokument som hjälp inför ansökan anmälan

Nyttjanderättsavtal (pdf)

Anvisningar för utformning av laddare (pdf)

Anvisningar vid grävning (pdf)

Avtal om utvärdering (pdf)

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Fastighetsägare

Uppdaterad