Ansök om att etablera nya laddplatser för elbil

I takt med att det blir fler laddbara bilar i Stockholm, ökar efterfrågan på laddplatser på gatorna. Stockholms stad ger nu intresserade aktörer möjlighet att sätta upp fler laddare på stadens gator.

Den som ansöker om att få sätta upp laddplatser på gatan står för installation samt drift och underhåll av laddarna. Stockholms stad ansvarar för och bekostar skyltning, sopning, snöröjning samt parkeringsövervakning. För att få sätta upp laddare på stadens mark måste laddaren vara öppen för alla. Andrahandsuthyrning är inte tillåten.

Lämpliga platser för nya laddare

Det finns många tänkbara platser för nya laddare i Stockholm. Kartan visar tänkbara platser i innerstaden och ytterstaden för nya laddare. I innerstaden är platserna kontrollerade så att de inte försvårar gatuskötsel, framkomlighet eller stör framtida planer för utveckling av gatan.

Utanför innerstaden finns större möjlighet att själv föreslå lämplig plats, om de uppfyller givna kriterier. I ytterstaden är de inritade platserna i kartan endast exempel och det finns många fler tänkbara platser för nya laddare.

Karta över lämpliga platser för nya laddare för elbilar.


Så ofta uppdateras kartunderlaget

Kartunderlaget uppdateras löpande vid varje månadsslut. Här får du en fingervisning om parkeringsplatser där platsens fysiska förutsättningar möjliggör att laddstolpar kan placeras.

I kartan syns lediga, reserverade och avtalade platser. Även om platserna på kartan ser lediga ut kommer trafikkontoret behöva göra en utredning eftersom platsens förutsättningar kan ha ändras.

Förslag på nya platser för laddare i ytterstaden ska uppfylla följande kriterier:

  • Platsen ska ge möjlighet till minst fyra laddplatser i rad, helst fler.
  • Användningen av platsen ska inte krocka med andra behov, som cykelbanor, övergångsställe och lastplats. Platsen får inte heller krocka med pågående eller planerade projekt, som exempelvis sommargågator och utbyggnad av cykelbanor.
  • För laddstolpar på trottoar behöver avståndet från laddstolpen till en annan laddstolpe, skåp, fasad etcetera vara minst 2,5 meter så att driftfordon kan komma fram.
  • Laddare för snabbladdning (det vill säga 50 kW eller mer) får som regel endast anläggas på tvärställd parkering (lokala undantag kan göras).
  • Laddare för normalladdning kan anläggas på all typ av parkering. Normalladdare ska kunna betjäna minst två bilar samtidigt.
  • Platsen ska inte vara på en kaj eller nära vattendrag.
  • Stora träd i närheten av de nya laddarna är mindre bra och behöver bedömas individuellt av trafikkontoret.

Att sätta upp laddare på redan förberedda platser

Vissa platser är redan förberedda med ledningsdragning och fundament. På dessa platser behöver aktörer inte ordna schaktning och ledningsdragning. Förberedda platser får en förmånligare tariff eftersom de är lastbalanserade, så att de får lägre prioritet när effektbehovet är som störst. Förberedda platser är markerade med orange färg på kartan.

Som aktör kan ni ha pågående intresseanmälningar för max 30 platser. Fyra av dessa kan avse förberedda platser. En plats motsvarar antingen en laddgata bestående av flera laddare, eller en fristående snabbladdare.

Intresseanmälan ska innehålla

  • namn på önskade platser och tydligt visa, med karta eller i bilder, vilken del av gatan och vilka parkeringsplatser som berörs
  • vilken typ av laddare som avses
  • måtten på laddaren eller laddarna (normalladdare ska kunna betjäna minst två bilar samtidigt).

Mejla intresseanmälan till intresseanmalanladdare@stockholm.se.

Mall för intresseanmälan (doc, 644 kB, nytt fönster)

Dokument som hjälp inför ansökan anmälan

Nyttjanderättsavtal (pdf, 434 kB, nytt fönster)

Anvisningar för utformning av laddare (pdf, 134 kB, nytt fönster)

Anvisningar vid grävning (pdf, 552 kB, nytt fönster)

Avtal om utvärdering (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Fastighetsägare

Uppdaterad