Cisterner

Cisterner för förvaring av bland annat eldningsolja blir med tiden utsatta för allehanda angrepp. Det är svårt för dig att själv se exakt i vilket skick din cistern befinner sig i. Mindre läckage kan till exempel vara svåra att upptäcka, särskilt om de sker i mark och från rörledningar i betonggolv.

Skulle det ske ett större läckage kan skadorna vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader. Det är en fördel att frilägga rörledningarna. Då har du själv bättre kontroll över din anläggning.  Miljöförvaltningen har till uppgift att se till att reglerna kring skötsel och hantering av cisterner efterföljs för cistern större än en kubikmeter. För cisterner ovan mark större än tio kubikmeter får du vända dig till Stadsbyggnadskontoret.

Eldar du med olja?

Olja är ett fossilt bränsle och medför en hög klimatpåverkan vid förbränning. Förbränning av olja leder även till utsläpp av svavel- och kväveföreningar och partiklar som är skadliga för miljön och människors hälsa. Stockholms stad har därför som mål att eldning med fossil olja ska ha upphört senast 2025. Det innebär att du som värmer upp din fastighet med olja eller använder olja till annat i din verksamhet behöver börja fundera på alternativ.

Kontakta energi- och klimatrådgivningen

Kontakta energi- och klimatrådgivningen för att få tips och råd kring vad du ska välja.

Energi och klimatrådgivningen

Miljösanktionsavgift

Om du installerar en oljecistern större än 1 m3 utan att skriftligen informera miljöförvaltningen fyra veckor innan installation är miljösanktionsavgiften 1000 kr.

Mer information

Vill du veta mer om vad som gäller för cisterner kan du läsa om det i föreskrifterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

MSB: Cisterner och rörledningar

Bra att tänka på

Informera miljöförvaltningen skriftligt minst 4 veckor innan du installerar en cistern.

Du som äger en cistern för lagring av eldningsolja, dieselbrännolja eller brandfarliga vätskor (>55˚C) eller spillolja är ansvarig för att kontroll sker på rätt sätt. Det finns olika typer av kontroller – installationskontroll och återkommande kontroll. Har en cistern skadats kan en revisionskontroll behöva göras.

Vid kontrollen ska ett ackrediterat företag anlitas - www.swedac.se

Cisterner i mark eller ovan mark utomhus

Du måste låta göra en återkommande kontroll av din cistern och tillhörande rörledningar.

 • En nyinstallerad cistern ska kontrolleras innan den tas i bruk och återkommande kontroller ska genomföras.
 • Du måste göra en återkommande kontroll av din cistern och tillhörande rörledningar vart 12:e år.
 • Äldre cisterner och rörledningar som saknar tillfredsställande korrosionsskydd ska kontrolleras vart 6:e år.
 • Andra kontroller av cisternen kan också behövas till exempel om cisternen flyttas, skadas eller repareras.
 • Du ska skicka kontrollrapporten till miljöförvaltningen. Anlita ett ackrediterat företag för att utföra kontrollen, www.swedac.se
 • Det är du som äger cisternen som ansvarar för att kontrollen utförs.

Vattenskyddsområde

För cisterner i och ovan mark som är placerade inom Östra Mälarens vattenskyddsområde gäller strängare krav.

 • Det är inte är tillåtet att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor utan sekundärt skydd.
 • Cisterner ovan mark ska ha sekundärt skydd i form av invallning (som ska rymma cisternens innehåll).
 • Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Undantaget gäller för cisterner och tillhörande rörledningar i pannrum och bostadshus.
 • Rörledningar i byggnad får inte dras i eller under golv utan att förläggas väl synlig

Om du upptäcker att olja läckt ut i marken eller i byggnaden ska du snarast informera miljöförvaltningen. Innan sanering påbörjas ska du anmäla det till miljöförvaltningen.

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Cisternen bör avlägsnas eller fyllas med sand. Det är mycket viktigt att du tar bort påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag.

Till cisterner ovan mark räknas även gårdscisterner och farmartankar. Dessa får endast flyttas när de är tömda och rengjorda, enligt krav från räddningsverket.

Du måste meddela miljöförvaltningen när du tar din cistern ur bruk. Vi skickar bekräftelse på din anmälan inom sex veckor.

Miljötaxa

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöförvaltningens uppgift är att genom tillsyn kontrollera att lagstiftningen följs.

Taxa från och med 1 januari 2019

 • Taxan för miljötillsyn är 1 180 kr/timme
 • Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 1 180 kr/timme 
 • Taxa för livsmedelskontroll 1 390 kr/timme.

Det är vår självkostnad för tillsynen och innehåller både direkta och indirekta kostnader. Inom livsmedelskontrollen betalas de flesta avgifterna i förskott.

När det gäller avgift för livsmedelskontroll tas inte ersättning för restid ut separat. I stället är restidskostnaden inräknad i timtaxan som därför är högre jämfört med om restiden skulle betalas separat.

Timavgifterna betalas per påbörjad halvtimme när det inte finns någon fastställd fast taxa. De baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende och betalas som regel i efterskott.

Timavgift debiteras inte bara för den tid som våra inspektörer bedriver tillsyn på plats hos en verksamhet, utan också för förberedelser och efterarbete samt den tid vi lägger ner på att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar.

Ju bättre ordning man har på sin verksamhet och sina papper, desto mindre tid behöver vi lägga ner på tillsynen.

De fasta avgifterna beräknas utifrån ett schablonmässigt bestämt antal timmar multiplicerade med timavgiften och betalas som regel i förskott.

 • Avgift för registrering av livsmedelsverksamhet är 2 780 kr.
 • Anmälningsavgiften för skola och barnomsorg är 14 160 kr.
 • Fast årlig avgift för förskolor är 4 720 kr.
 • Fast årlig avgift för skolor är 5 900 kr.
 • För bassängbad är anmälningsavgiften 17 700 kr.
 • Årlig avgift för plaskdammar är 5 900 kr.
 • Fast årlig avgift för bassängbad är differentierad beroende på anläggningens storlek. Man betalar 10 620 kr i grundavgift, samt 1 180 kr per bassäng.
 • Anmälningsavgift för hygienverksamheter 5 900 kr.
 • Fast årlig avgift för kyl- och värmepumpsanläggningar (köldmedia) på 10 kg eller mer 2 360 kr.
 • Fast årlig avgift för båtklubbar med uppläggningsplats 3 540 kr.
 • Ansökningsavgift för en liten värmepumpsanläggning upp till 20 kW 
  är 5 900 kr.
 • Ansökningsavgift för en stor värmepumpsanläggning med effektuttag på 20 kW till 10 MW är avgiften 10 620 kr.

Om handläggningstiden som den årliga avgiften avser överskrids väsentligt, kan miljö- och hälsoskyddsnämnden komma att timdebitera för de extra timmar som lagts ned. Samma verksamhet kan omfattas av avgifter enligt flera taxor.

Svensk och europeisk miljö- och livsmedelslagstiftning utgår från att tillsynen ska finansieras genom avgifter. Avgiften grundas på den tid vi faktiskt lägger ner på tillsynen av olika verksamheter.

Alla verksamheter – även butiker och fastighetsägare - ska själva bära de kostnader som hänger ihop med att vi kontrollerar att lagen följs. Detta för att skattebetalarna inte ska behöva bekosta tillsynen av enskilda verksamheter.

Taxa för livsmedelskontroll baseras på en riskbedömning enligt anvisningar från Livsmedelsverket.

För varje taxa finns dels en fast årlig avgift och dels en timavgift. Dessutom innehåller taxorna regler för olika anmälnings- och provtagningsavgifter.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter
Fastighetsägare

Uppdaterad