Cisterner

Cisterner för förvaring av bland annat eldningsolja blir med tiden utsatta för olika sorters angrepp. Det är viktigt att cisterner sköts så att det inte uppstår läckage.

Läckage svårt att upptäcka

Det är svårt för dig att själv se exakt i vilket skick din cistern befinner sig i. Mindre läckage kan till exempel vara svåra att upptäcka, särskilt om de sker i mark och från rörledningar i betonggolv. Det är en fördel att frilägga rörledningarna. Då har du själv bättre kontroll över din anläggning.

Kontroll vart tolfte år

Vart tolfte år måste du göra en kontroll av cisterner i mark eller ovan mark. För äldre cisterner och rörledningar som saknar tillfredsställande korrosionsskydd är intervallet sex år. Under den tid som det är tjäle i marken ska du tänka på att boka in kontrollen med god framförhållning så kontrollen hinner utföras i tid.

Bra att tänka på

 • Informera miljöförvaltningen skriftligt minst 4 veckor innan du installerar en cistern.
 • Informera miljöförvaltningen skriftligt om att cistern tas ur bruk.
 • Du ska informera miljöförvaltningen om hur cisternen och anslutna rör- och slangledningar, samt eventuella föroreningar kommer att tas om hand.
 • Töm och gör rent cisterner och anslutna rör- och slangledningar när de tas ur bruk.
 • Du ska också se till att cisternen inte kan återfyllas med brandfarliga vätskor eller spilloljor.

Du som äger en cistern för lagring av eldningsolja, dieselbrännolja eller brandfarliga vätskor, eller spillolja på 1 m3 eller mer är ansvarig för att kontroll sker på rätt sätt. Det finns två typer av kontroller:

 • installationskontroll
 • återkommande kontroll

Har en cistern skadats kan en revisionskontroll behöva göras.

Anlita ackrediterat företag

Vid kontrollen ska ett ackrediterat företag anlitas - www.swedac.se

Cisterner i mark eller ovan mark

Du måste låta göra en återkommande kontroll av din cistern och tillhörande rörledningar.

 • En nyinstallerad cistern ska kontrolleras innan den tas i bruk och återkommande kontroller ska genomföras.
 • Du måste göra en återkommande kontroll av din cistern och tillhörande rörledningar vart 12:e år.
 • Äldre cisterner och rörledningar som saknar tillfredsställande korrosionsskydd ska kontrolleras vart 6:e år.
 • Andra kontroller av cisternen kan också behövas till exempel om cisternen flyttas, skadas eller repareras.
 • Du ska skicka kontrollrapporten till miljöförvaltningen. Anlita ett ackrediterat företag för att utföra kontrollen.
 • Det är du som äger cisternen som ansvarar för att kontrollen utförs.
 • Under den tid som det är tjäle i marken ska man tänka på att boka in kontrollen med god framförhållning så kontrollen hinner utföras i tid.

För cisterner i och ovan mark som är placerade inom Östra Mälarens vattenskyddsområde gäller strängare krav.

 • Det är inte är tillåtet att hantera mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor utan sekundärt skydd.
 • För vattenskyddsområdets vattentäktzon, primär skyddszon och sekundär gäller att lösa behållare och cisterner i och ovan mark ska ha sekundärt skydd i form av invallning (som ska rymma cisternens innehåll).
 • Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Undantaget gäller för cisterner och tillhörande rörledningar i pannrum och bostadshus.
 • Rörledningar i byggnad får inte dras i eller under golv utan att förläggas väl synlig

Om du upptäcker att olja läckt ut i marken eller i byggnaden ska du snarast informera miljöförvaltningen. Innan sanering påbörjas ska du anmäla det till miljöförvaltningen.

Bygglov för cistern

Du behöver bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en fast cistern.

Miljösanktionsavgift

Om du installerar en oljecistern större än 1 m3 utan att skriftligen informera miljöförvaltningen fyra veckor innan installation är miljösanktionsavgiften 1 000 kronor.

Cistern ur bruk

Cistern och rörledning som inte används ska du tömma och rengöra. Du bör sedan antingen ta bort cisternen eller fylla den med sand, alternativt annat lämpligt material. Det är viktigt att du tar bort eller plomberar påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag.

Till cisterner ovan mark räknas även gårdscisterner och farmartankar. Dessa får endast flyttas när de är tömda och rengjorda, enligt krav från Storstockholms Brandförsvar.

Informera miljöförvaltningen

Du måste meddela miljöförvaltningen när du tar din cistern ur bruk. När du gjort det skickar vi en bekräftelse inom sex veckor.

Informera om cistern ur bruk

Kontakta energi- och klimatrådgivningen

Förbränning av olja och andra fossila bränslen bidrar med stora utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider. Utsläppen påverkar klimatet, ger upphov till försurning och orsakar hälsoproblem. De flesta har därför bytt ut sin oljepanna mot ett annat uppvärmningssystem.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag Fastighetsägare

Uppdaterad