Cisterner

Cisterner för förvaring av bland annat eldningsolja blir med tiden utsatta för allehanda angrepp. Det är svårt för dig att själv se exakt i vilket skick din cistern befinner sig i. Mindre läckage kan till exempel vara svåra att upptäcka, särskilt om de sker i mark och från rörledningar i betonggolv.

Skulle det ske ett större läckage kan skadorna vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader. Det är en fördel att frilägga rörledningarna. Då har du själv bättre kontroll över din anläggning.

Miljöförvaltningen har till uppgift att se till att reglerna kring skötsel och hantering av cisterner efterföljs för cistern större än en kubikmeter. För cisterner ovan mark större än tio kubikmeter får du vända dig till Stadsbyggnadskontoret.

Eldar du med olja?

Olja är ett fossilt bränsle och medför en hög klimatpåverkan vid förbränning. Förbränning av olja leder även till utsläpp av svavel- och kväveföreningar och partiklar som är skadliga för miljön och människors hälsa. Stockholms stad har därför som mål att eldning med fossil olja ska ha upphört senast 2025. Det innebär att du som värmer upp din fastighet med olja eller använder olja till annat i din verksamhet behöver börja fundera på alternativ.

Kontakta energi- och klimatrådgivningen

Kontakta energi- och klimatrådgivningen för att få tips och råd kring vad du ska välja.

Miljösanktionsavgift

Om du installerar en oljecistern större än 1 m3 utan att skriftligen informera miljöförvaltningen fyra veckor innan installation är miljösanktionsavgiften 1 000 kronor.

Blankett

Blankett – Installation av cistern (pdf)

Bra att tänka på

Informera miljöförvaltningen skriftligt minst 4 veckor innan du installerar en cistern.

Du som äger en cistern för lagring av eldningsolja, dieselbrännolja eller brandfarliga vätskor, eller spillolja på 1 m3 eller mer är ansvarig för att kontroll sker på rätt sätt. Det finns två typer av kontroller:

 • installationskontroll
 • återkommande kontroll

Har en cistern skadats kan en revisionskontroll behöva göras.

Anlita ackrediterat företag

Vid kontrollen ska ett ackrediterat företag anlitas - www.swedac.se

Cisterner i mark eller ovan mark

Du måste låta göra en återkommande kontroll av din cistern och tillhörande rörledningar.

 • En nyinstallerad cistern ska kontrolleras innan den tas i bruk och återkommande kontroller ska genomföras.
 • Du måste göra en återkommande kontroll av din cistern och tillhörande rörledningar vart 12:e år.
 • Äldre cisterner och rörledningar som saknar tillfredsställande korrosionsskydd ska kontrolleras vart 6:e år.
 • Andra kontroller av cisternen kan också behövas till exempel om cisternen flyttas, skadas eller repareras.
 • Du ska skicka kontrollrapporten till miljöförvaltningen. Anlita ett ackrediterat företag för att utföra kontrollen.
 • Det är du som äger cisternen som ansvarar för att kontrollen utförs.
 • Under den tid som det är tjäle i marken ska man tänka på att boka in kontrollen med god framförhållning så kontrollen hinner utföras i tid.

För cisterner i och ovan mark som är placerade inom Östra Mälarens vattenskyddsområde gäller strängare krav.

 • Det är inte är tillåtet att hantera mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor utan sekundärt skydd.
 • För vattenskyddsområdets vattentäktzon, primär skyddszon och sekundär gäller att lösa behållare och cisterner i och ovan mark ska ha sekundärt skydd i form av invallning (som ska rymma cisternens innehåll).
 • Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Undantaget gäller för cisterner och tillhörande rörledningar i pannrum och bostadshus.
 • Rörledningar i byggnad får inte dras i eller under golv utan att förläggas väl synlig

Om du upptäcker att olja läckt ut i marken eller i byggnaden ska du snarast informera miljöförvaltningen. Innan sanering påbörjas ska du anmäla det till miljöförvaltningen.

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Cisternen bör avlägsnas eller fyllas med sand. Det är mycket viktigt att du tar bort påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag.

Till cisterner ovan mark räknas även gårdscisterner och farmartankar. Dessa får endast flyttas när de är tömda och rengjorda, enligt krav från Storstockholms Brandförsvar.

Du måste meddela miljöförvaltningen när du tar din cistern ur bruk. Vi skickar bekräftelse på din anmälan inom sex veckor.

Anmälan om cistern som tagits ur bruk

* Obligatorisk uppgift

Information om fastigheten

Fyll i formuläret. Det skickas sen till miljöförvaltningen. Kontakta oss om du behöver använda pappersblankett så skickar vi den till dig.

Information om cisternen

Om exakt datum är okänt måste minst årtal anges.

-
-

Övriga uppgifter

-
-
-

Vill du ha svar eller få en bekräftelse (kopia) på ditt meddelande, ange din e-postadress.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Fastighetsägare

Uppdaterad