Cisterner

Cisterner för förvaring av bland annat eldningsolja blir med tiden utsatta för allehanda angrepp. Det är svårt för dig att själv se exakt i vilket skick din cistern befinner sig i. Mindre läckage kan till exempel vara svåra att upptäcka, särskilt om de sker i mark och från rörledningar i betonggolv.

Skulle det ske ett större läckage kan skadorna vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader. Det är en fördel att frilägga rörledningarna. Då har du själv bättre kontroll över din anläggning.  Miljöförvaltningen har till uppgift att se till att reglerna kring skötsel och hantering av cisterner efterföljs för cistern större än en kubikmeter. För cisterner ovan mark större än tio kubikmeter får du vända dig till Stadsbyggnadskontoret.

Eldar du med olja?

Olja är ett fossilt bränsle och medför en hög klimatpåverkan vid förbränning. Förbränning av olja leder även till utsläpp av svavel- och kväveföreningar och partiklar som är skadliga för miljön och människors hälsa. Stockholms stad har därför som mål att eldning med fossil olja ska ha upphört senast 2025. Det innebär att du som värmer upp din fastighet med olja eller använder olja till annat i din verksamhet behöver börja fundera på alternativ.

Kontakta energi- och klimatrådgivningen

Kontakta energi- och klimatrådgivningen för att få tips och råd kring vad du ska välja.

Miljösanktionsavgift

Om du installerar en oljecistern större än 1 m3 utan att skriftligen informera miljöförvaltningen fyra veckor innan installation är miljösanktionsavgiften 1 000 kronor.

Blankett – Installation av cistern (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Mer information

Vill du veta mer om vad som gäller för cisterner kan du läsa om det i föreskrifterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Bra att tänka på

Informera miljöförvaltningen skriftligt minst 4 veckor innan du installerar en cistern.

 

Du som äger en cistern för lagring av eldningsolja, dieselbrännolja eller brandfarliga vätskor, eller spillolja på 1 m3 eller mer är ansvarig för att kontroll sker på rätt sätt. Det finns två typer av kontroller:

 • installationskontroll
 • återkommande kontroll

Har en cistern skadats kan en revisionskontroll behöva göras.

Anlita ackrediterat företag

Vid kontrollen ska ett ackrediterat företag anlitas - www.swedac.se

Cisterner i mark eller ovan mark

Du måste låta göra en återkommande kontroll av din cistern och tillhörande rörledningar.

 • En nyinstallerad cistern ska kontrolleras innan den tas i bruk och återkommande kontroller ska genomföras.
 • Du måste göra en återkommande kontroll av din cistern och tillhörande rörledningar vart 12:e år.
 • Äldre cisterner och rörledningar som saknar tillfredsställande korrosionsskydd ska kontrolleras vart 6:e år.
 • Andra kontroller av cisternen kan också behövas till exempel om cisternen flyttas, skadas eller repareras.
 • Du ska skicka kontrollrapporten till miljöförvaltningen. Anlita ett ackrediterat företag för att utföra kontrollen, www.swedac.se
 • Det är du som äger cisternen som ansvarar för att kontrollen utförs.
 • Under den tid som det är tjäle i marken ska man tänka på att boka in kontrollen med god framförhållning så kontrollen hinner utföras i tid.

Vattenskyddsområde

För cisterner i och ovan mark som är placerade inom Östra Mälarens vattenskyddsområde gäller strängare krav.

 • Det är inte är tillåtet att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor utan sekundärt skydd.
 • Cisterner ovan mark ska ha sekundärt skydd i form av invallning (som ska rymma cisternens innehåll).
 • Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Undantaget gäller för cisterner och tillhörande rörledningar i pannrum och bostadshus.
 • Rörledningar i byggnad får inte dras i eller under golv utan att förläggas väl synlig

Om du upptäcker att olja läckt ut i marken eller i byggnaden ska du snarast informera miljöförvaltningen. Innan sanering påbörjas ska du anmäla det till miljöförvaltningen.

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Cisternen bör avlägsnas eller fyllas med sand. Det är mycket viktigt att du tar bort påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag.

Till cisterner ovan mark räknas även gårdscisterner och farmartankar. Dessa får endast flyttas när de är tömda och rengjorda, enligt krav från Storstockholms Brandförsvar.

Du måste meddela miljöförvaltningen när du tar din cistern ur bruk. Vi skickar bekräftelse på din anmälan inom sex veckor.

Miljötaxa

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöförvaltningens uppgift är att genom tillsyn kontrollera att lagstiftningen följs.

Taxa från och med 1 januari 2021:

 • miljötillsyn är 1 230 kr/timme
 • tillsyn enligt strålskyddslagen 1 230 kr/timme 
 • livsmedelskontroll 1 470 kr/timme.

Det är vår självkostnad för tillsynen och innehåller både direkta och indirekta kostnader. Inom livsmedelskontrollen betalas de flesta avgifterna i förskott.

När det gäller avgift för livsmedelskontroll tas inte ersättning för restid ut separat. I stället är restidskostnaden inräknad i timtaxan som därför är högre jämfört med om restiden skulle betalas separat.

Timavgifterna betalas per påbörjad halvtimme när det inte finns någon fastställd fast taxa. De baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende och betalas som regel i efterskott.

Timavgift debiteras inte bara för den tid som våra inspektörer bedriver tillsyn på plats hos en verksamhet, utan också för förberedelser och efterarbete samt den tid vi lägger ner på att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar.

Ju bättre ordning man har på sin verksamhet och sina papper, desto mindre tid behöver vi lägga ner på tillsynen.

De fasta avgifterna beräknas utifrån ett schablonmässigt bestämt antal timmar multiplicerade med timavgiften och betalas som regel i förskott.

 • Avgift för registrering av livsmedelsverksamhet är 2 940 kr.
 • Fast årlig avgift för förskolor är 4 920 kr.
 • Fast årlig avgift för skolor är 6 150 kr.
 • Fast årlig avgift för bassängbad är differentierad beroende på anläggningens storlek. Man betalar 11 070 kr i grundavgift, samt 1 230 kr per bassäng.
 • Årlig avgift för plaskdammar är 6 150 kr.
 • Anmälningsavgiften för skola och barnomsorg är 14 760 kr.
 • Anmälningsavgift för hygienverksamheter är 6 150 kr.
 • Fast årlig avgift för båtklubbar med uppläggningsplats är 3 690 kr.

Värmepump eller köldmedia

 • Fast årlig avgift för stationär köldmedieanläggning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer är 2 460 kr.
 • Ansökningsavgift för en liten värmepumpsanläggning upp till 20 kW är 6 150 kr.
 • Ansökningsavgift för en stor värmepumpsanläggning med effektuttag på 20 kW till 10 MW är avgiften 11 070 kr.

Om handläggningstiden som den årliga avgiften avser överskrids väsentligt, kan miljö- och hälsoskyddsnämnden komma att timdebitera för de extra timmar som lagts ned. Samma verksamhet kan omfattas av avgifter enligt flera taxor.

Svensk och europeisk miljö- och livsmedelslagstiftning utgår från att tillsynen ska finansieras genom avgifter. Avgiften grundas på den tid vi faktiskt lägger ner på tillsynen av olika verksamheter.

Alla verksamheter – även butiker och fastighetsägare – ska själva bära de kostnader som hänger ihop med att vi kontrollerar att lagen följs. Detta för att skattebetalarna inte ska behöva bekosta tillsynen av enskilda verksamheter.

Taxa för livsmedelskontroll baseras på en riskbedömning enligt anvisningar från Livsmedelsverket.

För varje taxa finns dels en fast årlig avgift och dels en timavgift. Dessutom innehåller taxorna regler för olika anmälnings- och provtagningsavgifter.

Till följd av coronaviruset drabbas flera näringar hårt i Stockholms stad. Många verksamheter, inte minst inom besöksnäringen och små till medelstora företag, vittnar om kraftiga intäktsbortfall. Stockholms stad vidtar därför ett antal åtgärder i syfte att skapa lättnader för det lokala näringslivet.

Lättnaderna består bland annat av möjlighet till uppskov av betalning av tillsynsavgift från miljöförvaltningen, och gäller de företag som på grund av pandemin har ekonomiska svårigheter. Du som vill ha uppskov att betala behöver kontakta miljöförvaltningen.

För övriga verksamheter samt privatpersoner gäller förfallodatum som anges på fakturan.

Kontakt

Hygienverksamheter, avfall, kosmetiska produkter, solarier och annan hälsoskyddsrelaterad verksamhet
Telefon: 08-508 28 900
E-post: direktservice.miljoforvaltningen@stockholm.se

Bilvårds- och drivmedelsanläggningar, verkstäder med mera, grafisk verksamhet, kemtvätt, tandläkare och annan miljöfarlig verksamhet
Telefon: 08-508 28 990
E-post: plan_o_miljo.miljoforvaltningen@stockholm.se

Fakturor från miljöförvaltningen som hanteras av Sergel Inkasso eller Kronofogden.
Telefon: 08-508 28 757
E-post: kundservice.miljoforvaltningen@stockholm.se

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter
Fastighetsägare

Uppdaterad