Transportera avfall

Här hittar du som är verksamhetsutövare information om ditt ansvar och miljöförvaltningens tillsyn och avgifter när det gäller transport av avfall.

Du som transporterar avfall behöver ha kunskap om vad det är för avfall du transporterar. Ofta kan du behöva anmäla eller ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen. Du ska även kontrollera att mottagaren får ta emot avfallet, om du inte har blivit anvisad en mottagare av din uppdragsgivare.

Om du hanterar farligt avfall ska du:

  • upprätta transportdokument i samband med borttransporten
  • föra anteckningar om avfallet innan transporten påbörjas
  • rapportera till Naturvårdsverkets avfallsregister inom två dagar från att anteckningen fördes.

Den som avsiktligt eller av oaktsamhet transporterar avfall utan tillstånd kan dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Tillsyn och taxa

Miljöförvaltningen ansvarar för att kontrollera att alla som bedriver miljöfarlig verksamhet i Stockholms stad följer miljöbalkens regler. Där är avfallstransportörer en viktig aktör. 

Tillsyn kan ske på olika sätt. Du som har verksamhet med säte inom Stockholms stad kan bli kontaktad för en föranmäld inspektion där avfallshanteringen granskas. En inspektion kan även ske oanmält, exempelvis i samband med att du transporterar avfall till en anläggning inom kommunen. 

Vid brister kan vi förelägga verksamheter att åtgärda bristerna. Förelägganden kan förenas med vite. Miljöförvaltningen tar ut en avgift för nedlagd handläggningstid vid tillsyn enligt gällande taxa.

Miljösanktionsavgifter

Om du rapporterar in uppgifter om det farliga avfallet till avfallsregistret för sent kan du behöva betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. Miljöförvaltningen kan även döma ut miljösanktionsavgift om transportdokument inte upprättas enligt de krav som ställs i lagstiftningen. Det är miljöförvaltningen som dömer ut avgiften men den tillfaller staten.

Gällande regelverk

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag Fastighetsägare

Hygienverksamheter

Frisör Solarier

Uppdaterad