Avfall

Här hittar du som är verksamhetsutövare kort information om avfall och länkar till fördjupning. Här beskrivs miljöförvaltningens tillsyn och avgifter.

Du som driver en verksamhet är ansvarig för att ta hand om ditt avfall på ett miljömässigt bra sätt. Det finns regler för hur du ska förvara, lagra och transportera avfallet.

Kommunalt avfall

Kommunalt avfall kallas ibland även hushållsavfall, restavfall eller brännbart avfall. I Stockholms stad ansvarar Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) för insamling av kommunalt avfall. Alla verksamheter behöver ha ett abonnemang för hämtning av kommunalt avfall. Kontakta SVOA för att teckna abonnemang.

Sedan den 1 januari 2023 är det obligatoriskt för alla hushåll, kontor och övriga verksamheter att samla in sitt matavfall separat från annat avfall. Kravet gäller sedan tidigare för restauranger, storkök och andra verksamheter med matservering.

I Stockholms stad ansvarar Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) för insamling av matavfall. Alla verksamheter behöver ha ett abonnemang för hämtning av matavfall. Kontakta SVOA för att teckna abonnemang. 

Förpackningsavfall

Förpackningsavfall är använt emballage från varuleveranser och varor. Verksamheter är skyldiga att sortera ut wellpapp/pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar från kommunalt avfall. Du ska lämna förpackningsavfall till en entreprenör med tillstånd att transportera avfall.

Farligt avfall

Farligt avfall kan vara lösningsmedel, kemikalier eller andra faroklassade ämnen. Farligt avfall ska hållas separat från annat avfall och lämnas till en transportör med särskilt tillstånd. Du kan själv transportera mindre mängder farligt avfall efter en anmälan till länsstyrelsen.

Renovering, rivning och nybyggnation ger upphov till både farligt avfall och annat avfall. För att avfallet ska kunna återbrukas, återvinnas eller bli till energi på ett miljömässigt bra sätt krävs att farligt avfall och andra miljöskadliga ämnen sorteras bort och tas om hand separat.

Det är oftast fastighetsägaren eller byggherren som är ansvarig för att avfallet hanteras korrekt. För en bra hantering kan det behövas hjälp av specialister för bland annat inventering och rivning.

Transportera avfall

Transport av avfall kräver i de flesta fall ett tillstånd, eller en anmälan till länsstyrelsen. Läs om vad som gäller på Naturvårdsverkets eller länsstyrelsens webbplatser.

Gränsöverskridande avfallstransporter, Naturvårdsverkets webbplats

Tillsyn och taxa

Miljöförvaltningen kontrollerar att verksamheter följer regelverket för att skydda människors hälsa och miljön. Tillsynen är avgiftsfinansierad. Vi tar betalt för allt arbete som är nödvändig för tillsynen till exempel skrivelser, inspektioner och granskning av material.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag

Förskola och skola

Förskolor Skolor

Kultur, nöje och fritid

Båtklubbar

Livsmedel, hotell och restaurang

Foodtruckar Kaféer Nattklubbar och livescener Restauranger

Vård och omsorg

Tandläkare Äldreboenden

Övriga verksamheter

Offsettryckeri Tvätterier Yrkestrafik

Uppdaterad