Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Varje år måste du kontrollera din utrustning och rapportera in resultatet. Senast 31 mars ska rapporterna för föregående år vara hos miljöförvaltningen.

Regler för att förhindra utsläpp

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar eller mobil utrustning, som totalt innehåller 14 ton CO2e f-gaser eller mer, följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Du som är operatör (ansvarig verksamhetsutövare) är skyldig att:

 • se till så att din köldmedieutrustning blir kontrollerad inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör
 • årligen rapportera till miljöförvaltningen om du under någon del av ett kalenderår har utrustning som omfattas av krav på läckagekontroll till en sammanlagd mängd om minst 14 ton CO2e. Senast den 31 mars ska årsrapporten för föregående år ha kommit in till miljöförvaltningen. Årsrapporten ska skrivas under eller förses med elektronisk underskrift.
 • se till så att utrustning som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljöförvaltningen
 • underrätta miljöförvaltningen innan du installerar eller konverterar utrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer.

Årsrapport

Resultatet av de kontroller som utförts för mobil utrustning som innehåller totalt 14 ton CO2e f-gaser eller stationär anläggning som innehåller totalt 14 ton CO2e HFC eller mer under året ska sammanställas i en årsrapport. Senast den 31 mars ska årsrapporten för föregående år ha kommit in till miljöförvaltningen.

Följande krav enligt gällande lagstiftning medför bland annat:

 • Krav på läckagekontroll för utrustning med 5 ton CO2e f-gaser eller mer; till exempel 1,27 kg R404A. Dessa aggregat adderas from den 1 jan 2017 till totalmängden. För hermetiskt sluten utrustning är det krav på läckagekontroll för utrustning med 10 ton CO2e eller mer.
 • Gränsen för inrapportering är för en stationär anläggning är 14 ton CO2e f-gaser eller mer. 
 • Operatör av mobil utrustning på minst 14 ton CO2e ska skicka årsrapport till miljöförvaltningen.

Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport till miljöförvaltningen en gång om året. Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

 1. operatörens namn, organisationsnummer, post- och faktureringsadress
 2. fastighetsbeteckning och belägenhetsadress där utrustningen finns om utrustningen är stationär
 3. förteckning över utrustning
 4. kontaktuppgifter
 5. datum för och resultat av läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp av utrustningen
 6. namn, kontaktuppgifter och certifikat på den som utfört kontrollerna
 7. certifierad kylentreprenör (på Incerts webbplats kan du se om din kylentreprenör är certifierad)
 8. total mängd och typ av köldmedier i utrustningen
 9. mängd och typ av köldmedier som har installerats och om installerad mängd kommer från återanvändning eller regenerering så ange materialåteranvändnings- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall certifieringsnummer
 10. mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
 11. omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning
 12. om utrustning har skrotats (nedmonterats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmediet
 13. vem som installerat, utfört service, underhållit, reparerat eller skrotat (nedmonterat) utrustning samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.

Regler vid läckagekontroll

 • Mängden ska anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e). 
 • Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras på utrustningen bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Mängden koldioxidekvivalenter – Läckagekontroller:

 • 5 ton CO2e eller mer – 1 gång per 12 månader
 • 50 ton CO2e eller mer – 1 gång per 6 månader
 • 500 ton CO2e eller mer – 1 gång per 3 månader.

Har utrustningen ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Förbjudna köldmedier

Det är förbjudet att:

 • installera stationär kyl- och frysutrustning med GWP-faktor på 2 500 eller mer (till exempel R404A).
 • vid service och underhåll fylla på befintliga kyl- och frysutrustningar med en fyllnadsmängd på 40 ton koldioxidekvivalenter eller mer med nyproducerat köldmedium med GWP-faktor på 2 500 eller mer (undantag är utrustning som används för att kyla produkter under -50°C).

Skrotningsintyg

När du ska du skrota en anläggning eller utrustning måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt.

Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till miljöförvaltningen. Redovisa skrotning senast i årsrapporten. Det går också bra att skicka in skrotningsintyget direkt om hela anläggningen skrotas.

Mobil utrustning

Den som är operatör för en mobil utrustning på minst 14 ton CO2e ska lämna en rapport till tillsynsmyndigheten. Rapportering för motorfordon (ex. bussar och lastbilar), flyg och tåg ska göras till miljöförvaltningen. Det är till den kommun operatören/bolaget har sitt säte som rapporten skickas.

Underrättelse om stationär utrustning

Om du installerar eller konverterar en stationär köldmedieutrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska du i god tid innan underrätta miljöförvaltningen. Kontakta din kylentreprenör så hjälper de dig med detta.

Miljösanktionsavgift för köldmedier

Om du inte:

 • har utfört en läckagekontroll vid installation (5 000 kr). Detta gäller ej stationär hermetiskt sluten utrustning som innehåller mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter fluorerade växthusgaser.

 • har uppfyllt föreskrivna krav på läckagekontroll (5 000 kr), till exempel om du har överskridit kontrollintervallet eller inte utfört uppföljande kontroll efter ett ingrepp i köldmediesystemet.

 • föranmäler nyinstallation eller konvertering av utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter fluorerade växthusgaser eller mer (5 000 kr).

 • upprättat och fört register för varje utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser om minst 5 ton koldioxidekvivalenter (2 000 kronor för mobil utrustning och 5 000 kronor för stationär utrustning). Detta gäller ej hermetiskt sluten utrustning som innehåller mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter.

 • har installerat ett system för upptäckt av läckage för utrustning som innehåller 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer (5 000 kr).

Om:

 • du som utfört läckagekontroll, återvinning, installation, underhåll av eller service på stationär eller mobil utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser, inte uppfyller föreskrivna krav på certifiering (3 000 kronor för fysisk person eller en ideell förening, och 10 000 kronor för en juridisk person som inte är en ideell förening).

 • du skickar in årsrapporten för sent, det vill säga efter den 31 mars året efter det år rapporten gäller (1 000 kronor). Till exempel årsrapport 2022 ska skickas in tidigast den 1 januari 2023 och vara miljöförvaltningen tillhanda senast den 31 mars 2023.
 • Gör en installationskontroll.
 • Anlita certifierad tekniker och entreprenör för att utföra ingrepp och kontroller i köldmedieutrustningen.
 • Du måste ha en godkänd skriftlig dokumentation. Denna måste rapporteras till miljöförvaltningen senast den 31 mars varje år.
 • Du måste anmäla till miljöförvaltningen innan en utrustning på 14 ton CO2e eller mer installeras eller konverteras.
 • Skrotning av aggregat måste göras av godkänd entreprenör. Detta ska i sin tur redovisas till miljöförvaltningen. 

Från och med 2025 gör vi en riktad granskning av operatörers användning av entreprenörer och tekniker. Vi kommer att börja utfärda miljösanktionsavgift till de operatörer som använder ocertifierade entreprenörer eller tekniker under 2024.    

Lagstiftning

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Fastighetsägare

Förskola och skola

Förskolor Skolor

Kultur, nöje och fritid

Bassänger och plaskdammar

Vård och omsorg

Äldreboenden

Övriga verksamheter

Tvätterier

Uppdaterad