Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Varje år måste du kontrollera din utrustning och rapportera in resultatet. Senast 31 mars ska rapporterna för föregående år vara hos miljöförvaltningen.

Regler för att förhindra utsläpp

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar eller mobil utrustning ska följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Du som är registrerad som operatör (ansvarig verksamhetsutövare) är skyldig att:

 • Se till så att din köldmedieutrustning blir kontrollerad inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör. 
 • Årligen rapportera till miljöförvaltningen om ditt köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter ska rapporten vara inkommen till miljöförvaltningen).
 • Känna till och godkänna rapportens innehåll.
 • Se till så att utrustning som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljöförvaltningen.
 • Underrätta miljöförvaltningen innan du installerar eller konverterar utrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer.

Köldmedierapportens innehåll

Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport till miljöförvaltningen en gång om året. Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

 1. Operatörens namn, organisationsnummer, post- och faktureringsadress. 
 2. Fastighetsbeteckning och belägenhetsadress där utrustningen finns om utrustningen är stationär.
 3. Förteckning över utrustning.
 4. Kontaktuppgifter
 5. Datum för och resultat av läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp av utrustningen. 
 6. Namn, kontaktuppgifter och certifikat på den som utfört kontrollerna.
 7. Certifierad kylentreprenör. Här kan du se om din kylentreprenör är certifierad - www.incert.se 
 8. Total mängd och typ av köldmedier i utrustningen. 
 9. Mängd och typ av köldmedier som har installerats och om installerad mängd kommer från återanvändning eller regenerering så ange materialåteranvändnings- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall certifieringsnummer. 
 10. Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll. 
 11. Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning
 12. Om utrustning har skrotats (nedmonterats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmediet.
 13. Vem som installerat, utfört service, underhållit, reparerat eller skrotat (nedmonterat) utrustning samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.

Regler vid läckagekontroll

 • Mängden ska anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e). 
 • Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras på utrustningen bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Mängden koldioxidekvivalenter - Läckagekontroller

5 ton CO2e eller mer     -  1 gång per 12 månader
50 ton CO2e eller mer   -  1 gång per 6 månader
500 ton CO2e eller mer -  1 gång per 3 månader

Om utrustningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Årsrapport för 2018

Resultatet av de kontroller som utförts för mobil utrustning som innehåller totalt 14 ton CO2e HFC eller stationär anläggning som innehåller totalt 14 ton CO2e HFC eller mer under år 2018 ska sammanställas och skickas in senast den 31 mars 2019.

Följande krav enligt gällande lagstiftning medför bland annat:

 • Krav på läckagekontroll för utrustning med 5 ton CO2e HFC eller mer; t ex 1,27 kg R404A. Dessa aggregat adderas from den 1 jan 2017 till totalmängden. För hermetiskt sluten utrustning är det krav på läckagekontroll för utrustning med 10 ton CO2e eller mer.
 • Gränsen för inrapportering är för en stationär anläggning är 14 ton CO2e HFC eller mer. 
 • Operatör av mobil utrustning på minst 14 ton CO2e ska skicka årsrapport till miljöförvaltningen.

Operatörsbyte

Operatörsbyte av köldmedieanläggning

 • Det är först när vi har fått in anmälan om operatörsbyte till miljöförvaltningen som vi kan ändra i våra register.
 • Det är den som är operatör den 1 januari som är skyldig att betala den årliga avgiften samma år.
  Pappersblankett för operatörsbyte (Länk till annan webbplats, http://www.stockholm.se/-/Blanketter/Blanketter-Foretagare-A-K/#listrad_Koldmedier---andring-av-verksamhetsutovare)
  Ändring av fakturaadress

Skrotningsintyg

När du ska du skrota en anläggning eller utrustning måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till miljöförvaltningen. Redovisa skrotning senast i årsrapporten. Det går också bra att skicka in skrotningsintyget direkt om hela anläggningen skrotas.

Lagstiftning

Miljötaxa

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöförvaltningens uppgift är att genom tillsyn kontrollera att lagstiftningen följs.

Taxa från och med 1 januari 2019

 • Taxan för miljötillsyn är 1 180 kr/timme
 • Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 1 180 kr/timme 
 • Taxa för livsmedelskontroll 1 390 kr/timme.

Det är vår självkostnad för tillsynen och innehåller både direkta och indirekta kostnader. Inom livsmedelskontrollen betalas de flesta avgifterna i förskott.

När det gäller avgift för livsmedelskontroll tas inte ersättning för restid ut separat. I stället är restidskostnaden inräknad i timtaxan som därför är högre jämfört med om restiden skulle betalas separat.

Timavgifterna betalas per påbörjad halvtimme när det inte finns någon fastställd fast taxa. De baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende och betalas som regel i efterskott.

Timavgift debiteras inte bara för den tid som våra inspektörer bedriver tillsyn på plats hos en verksamhet, utan också för förberedelser och efterarbete samt den tid vi lägger ner på att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar.

Ju bättre ordning man har på sin verksamhet och sina papper, desto mindre tid behöver vi lägga ner på tillsynen.

De fasta avgifterna beräknas utifrån ett schablonmässigt bestämt antal timmar multiplicerade med timavgiften och betalas som regel i förskott.

 • Avgift för registrering av livsmedelsverksamhet är 2 780 kr.
 • Anmälningsavgiften för skola och barnomsorg är 14 160 kr.
 • Fast årlig avgift för förskolor är 4 720 kr.
 • Fast årlig avgift för skolor är 5 900 kr.
 • För bassängbad är anmälningsavgiften 17 700 kr.
 • Årlig avgift för plaskdammar är 5 900 kr.
 • Fast årlig avgift för bassängbad är differentierad beroende på anläggningens storlek. Man betalar 10 620 kr i grundavgift, samt 1 180 kr per bassäng.
 • Anmälningsavgift för hygienverksamheter 5 900 kr.
 • Fast årlig avgift för kyl- och värmepumpsanläggningar (köldmedia) på 10 kg eller mer 2 360 kr.
 • Fast årlig avgift för båtklubbar med uppläggningsplats 3 540 kr.
 • Ansökningsavgift för en liten värmepumpsanläggning upp till 20 kW 
  är 5 900 kr.
 • Ansökningsavgift för en stor värmepumpsanläggning med effektuttag på 20 kW till 10 MW är avgiften 10 620 kr.

Om handläggningstiden som den årliga avgiften avser överskrids väsentligt, kan miljö- och hälsoskyddsnämnden komma att timdebitera för de extra timmar som lagts ned. Samma verksamhet kan omfattas av avgifter enligt flera taxor.

Svensk och europeisk miljö- och livsmedelslagstiftning utgår från att tillsynen ska finansieras genom avgifter. Avgiften grundas på den tid vi faktiskt lägger ner på tillsynen av olika verksamheter.

Alla verksamheter – även butiker och fastighetsägare - ska själva bära de kostnader som hänger ihop med att vi kontrollerar att lagen följs. Detta för att skattebetalarna inte ska behöva bekosta tillsynen av enskilda verksamheter.

Taxa för livsmedelskontroll baseras på en riskbedömning enligt anvisningar från Livsmedelsverket.

För varje taxa finns dels en fast årlig avgift och dels en timavgift. Dessutom innehåller taxorna regler för olika anmälnings- och provtagningsavgifter.

Miljösanktionsavgift för köldmedier

 • Om du inte har gjort en installationskontroll (5 000 kr) 
 • Om du inte har uppfyllt kraven på läckagekontroll (5000 kr)
 • Om du inte anmäler före nyinstallation eller konvertering av aggregat som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller (5 000 kr)
 • Om du skickar in årlig kontrollrapport för sent, d.v.s. efter 31 mars (1 000 kr) 
 • Om du inte upprättat och fört register över fluorerade växthusgaser (2 000 kr för mobil utrustning och 5000kr för stationär utrustning)
 • Om du som utför läckagekontroll på kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning eller läckagekontroll, återvinning, installation eller underhåll av eller service på mobil utrustning som innehåller f-gaser inte uppfyller föreskrivna krav på certifiering (3 000 kronor för fysisk person eller en ideell förening, och 10 000 kronor för en juridisk person som inte är en ideell förening)
 • Gör en installationskontroll.
 • Anlita certifierad tekniker och entreprenör för att utföra ingrepp och kontroller i köldmedieutrustningen.
 • Du måste ha en godkänd skriftlig dokumentation. Denna måste rapporteras till miljöförvaltningen senast den 31 mars varje år.
 • Du måste anmäla till miljöförvaltningen innan en utrustning på 14 ton CO2e eller mer installeras eller konverteras.
 • Skrotning av aggregat måste göras av godkänd entreprenör. Detta ska i sin tur redovisas till miljöförvaltningen. 

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter
Fastighetsägare

Förskola och skola
Förskolor Skolor

Handel
Bensinstationer Butiker Kiosker

Livsmedel, hotell och restaurang
Hotell Kaféer Restauranger

Vård och omsorg
Äldreboenden

Uppdaterad