Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Varje år måste du kontrollera din utrustning och rapportera in resultatet. Senast 31 mars ska rapporterna för föregående år vara hos miljöförvaltningen.

Regler för att förhindra utsläpp

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar eller mobil utrustning, som totalt innehåller 14 ton CO2e f-gaser eller mer, följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Du som är operatör (ansvarig verksamhetsutövare) är skyldig att:

 • se till så att din köldmedieutrustning blir kontrollerad inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör
 • årligen rapportera till miljöförvaltningen om du under någon del av ett kalenderår har utrustning som omfattas av krav på läckagekontroll till en sammanlagd mängd om minst 14 ton CO2e. Senast den 31 mars ska årsrapporten för föregående år ha kommit in till miljöförvaltningen. Årsrapporten ska skrivas under eller förses med elektronisk underskrift.
 • se till så att utrustning som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljöförvaltningen
 • underrätta miljöförvaltningen innan du installerar eller konverterar utrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer

Årsrapport

Resultatet av de kontroller som utförts för mobil utrustning som innehåller totalt 14 ton CO2e f-gaser eller stationär anläggning som innehåller totalt 14 ton CO2e HFC eller mer under året ska sammanställas i en årsrapport. Senast den 31 mars ska årsrapporten för föregående år ha kommit in till miljöförvaltningen.

Följande krav enligt gällande lagstiftning medför bland annat:

 • Krav på läckagekontroll för utrustning med 5 ton CO2e f-gaser eller mer; till exempel 1,27 kg R404A. Dessa aggregat adderas from den 1 jan 2017 till totalmängden. För hermetiskt sluten utrustning är det krav på läckagekontroll för utrustning med 10 ton CO2e eller mer.
 • Gränsen för inrapportering är för en stationär anläggning är 14 ton CO2e f-gaser eller mer. 
 • Operatör av mobil utrustning på minst 14 ton CO2e ska skicka årsrapport till miljöförvaltningen.

Köldmedierapportens innehåll

Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport till miljöförvaltningen en gång om året. Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

 1. operatörens namn, organisationsnummer, post- och faktureringsadress
 2. fastighetsbeteckning och belägenhetsadress där utrustningen finns om utrustningen är stationär
 3. förteckning över utrustning
 4. kontaktuppgifter
 5. datum för och resultat av läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp av utrustningen
 6. namn, kontaktuppgifter och certifikat på den som utfört kontrollerna
 7. certifierad kylentreprenör (på Incerts webbplats kan du se om din kylentreprenör är certifierad)
 8. total mängd och typ av köldmedier i utrustningen
 9. mängd och typ av köldmedier som har installerats och om installerad mängd kommer från återanvändning eller regenerering så ange materialåteranvändnings- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall certifieringsnummer
 10. mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
 11. omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning
 12. om utrustning har skrotats (nedmonterats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmediet
 13. vem som installerat, utfört service, underhållit, reparerat eller skrotat (nedmonterat) utrustning samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.

Regler vid läckagekontroll

 • Mängden ska anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e). 
 • Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras på utrustningen bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Mängden koldioxidekvivalenter – Läckagekontroller:

 • 5 ton CO2e eller mer – 1 gång per 12 månader
 • 50 ton CO2e eller mer – 1 gång per 6 månader
 • 500 ton CO2e eller mer – 1 gång per 3 månader.

Har utrustningen ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Förbud 1 januari 2020

Förbud mot köldmedier med GWP-faktor på 2 500 eller mer (till exempel R404A). Från och med den 1 januari 2020 är det förbjudet att

 • installera stationär kyl- och frysutrustning med GWP-faktor på 2 500 eller mer
 • vid service och underhåll fylla på befintliga kyl- och frysutrustningar med en fyllnadsmängd på 40 ton koldioxidekvivalenter eller mer med nyproducerat köldmedium med GWP-faktor på 2 500 eller mer (undantag är utrustning som används för att kyla produkter under -50°C).

Operatörsbyte

 • Det är först när vi har fått in anmälan om operatörsbyte till miljöförvaltningen som vi kan ändra i våra register.
 • Det är den som är operatör den 1 januari som är skyldig att betala den årliga avgiften samma år.

Operatörsbyte av köldmedieanläggning (pdf, 560 kB, nytt fönster)

Ändra fakturaadress

Behöver du ändra din fakturaadress behöver du meddela detta till miljöförvaltningen så fort som möjligt.

Skrotningsintyg

När du ska du skrota en anläggning eller utrustning måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till miljöförvaltningen. Redovisa skrotning senast i årsrapporten. Det går också bra att skicka in skrotningsintyget direkt om hela anläggningen skrotas.

Lagstiftning

Miljötaxa

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöförvaltningens uppgift är att genom tillsyn kontrollera att lagstiftningen följs.

Taxa från och med 1 januari 2022:

 • miljötillsyn är 1 260 kr/timme
 • tillsyn enligt strålskyddslagen 1 260 kr/timme 
 • livsmedelskontroll 1 510 kr/timme.

Det är vår självkostnad för tillsynen och innehåller både direkta och indirekta kostnader.

När det gäller avgift för livsmedelskontroll tas inte ersättning för restid ut separat. I stället är restidskostnaden inräknad i timtaxan som därför är högre jämfört med om restiden skulle betalas separat.

Timavgifterna betalas per påbörjad halvtimme när det inte finns någon fastställd fast taxa. De baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende och betalas som regel i efterskott.

Timavgift debiteras inte bara för den tid som våra inspektörer bedriver tillsyn på plats hos en verksamhet, utan också för förberedelser och efterarbete samt den tid vi lägger ner på att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar.

Ju bättre ordning man har på sin verksamhet och sina papper, desto mindre tid behöver vi lägga ner på tillsynen.

De fasta avgifterna beräknas utifrån ett schablonmässigt bestämt antal timmar multiplicerade med timavgiften och betalas som regel i förskott.

 • Anmälningsavgift för livsmedelsverksamhet är 1 510 kr.
 • Fast årlig avgift för förskolor är 5 040 kr.
 • Fast årlig avgift för skolor är 6 300 kr.
 • Fast årlig avgift för bassängbad är differentierad beroende på anläggningens storlek. Man betalar 11 340 kr i grundavgift, samt 1 260 kr per bassäng.
 • Årlig avgift för plaskdammar är 6 300 kr.
 • Anmälningsavgiften för skola och barnomsorg är 15 120 kr.
 • Anmälningsavgift för hygienverksamheter är 6 300 kr.
 • Fast årlig avgift för båtklubbar med uppläggningsplats är 3 780 kr.

Värmepump eller köldmedia

 • Fast årlig avgift för stationär köldmedieanläggning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer är 2 520 kr.
 • Ansökningsavgift för en liten värmepumpsanläggning upp till 20 kW är 6 300 kr.
 • Ansökningsavgift för en stor värmepumpsanläggning med effektuttag på 20 kW till 10 MW är avgiften 11 340 kr.

Om handläggningstiden som den årliga avgiften avser överskrids väsentligt, kan miljö- och hälsoskyddsnämnden komma att timdebitera för de extra timmar som lagts ned. Samma verksamhet kan omfattas av avgifter enligt flera taxor.

Svensk och europeisk miljö- och livsmedelslagstiftning utgår från att tillsynen ska finansieras genom avgifter. Avgiften grundas på den tid vi faktiskt lägger ner på tillsynen av olika verksamheter.

Alla verksamheter – även butiker och fastighetsägare – ska själva bära de kostnader som hänger ihop med att vi kontrollerar att lagen följs. Detta för att skattebetalarna inte ska behöva bekosta tillsynen av enskilda verksamheter.

Taxa för livsmedelskontroll baseras på en riskbedömning enligt anvisningar från Livsmedelsverket.

För varje taxa finns en timavgift. Taxorna innehåller regler för olika anmälnings- och provtagningsavgifter.

Miljösanktionsavgift för köldmedier

 • Om du inte har gjort en installationskontroll (5 000 kronor).
 • Om du inte har uppfyllt kraven på läckagekontroll (5 000 kronor).
 • Om du inte anmäler före nyinstallation eller konvertering av aggregat som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (5 000 kronor).
 • Om du skickar in årlig kontrollrapport för sent, det vill säga efter den 31 mars (1 000 kronor).
 • Om du inte upprättat och fört register över fluorerade växthusgaser (2 000 kronor för mobil utrustning och 5 000 kronor för stationär utrustning).
 • Om du som utför läckagekontroll på kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning eller läckagekontroll, återvinning, installation eller underhåll av eller service på mobil utrustning som innehåller f-gaser inte uppfyller föreskrivna krav på certifiering (3 000 kronor för fysisk person eller en ideell förening, och 10 000 kronor för en juridisk person som inte är en ideell förening).
 • Gör en installationskontroll.
 • Anlita certifierad tekniker och entreprenör för att utföra ingrepp och kontroller i köldmedieutrustningen.
 • Du måste ha en godkänd skriftlig dokumentation. Denna måste rapporteras till miljöförvaltningen senast den 31 mars varje år.
 • Du måste anmäla till miljöförvaltningen innan en utrustning på 14 ton CO2e eller mer installeras eller konverteras.
 • Skrotning av aggregat måste göras av godkänd entreprenör. Detta ska i sin tur redovisas till miljöförvaltningen. 

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Fastighetsägare

Förskola och skola

Förskolor Skolor

Kultur, nöje och fritid

Bassänger och plaskdammar

Vård och omsorg

Äldreboenden

Övriga verksamheter

Tvätterier

Uppdaterad